Strane

Strane

Strane

U okviru modula Strane moguće je pristupiti svim stranama koje se nalaze na sajtu. Modul strane služi za kreiranje različitih strana kroz admin panel. Pristup strani na javnom delu sajta je urladresasajta.rs/permalink-strane. Korisnik u ovom modulu ima mogućnost da uradi pregled svih kreiranih strana, pretraži željene strane po više kriterijuma itd. Takođe prilikom ažuriranja strane korisnik ima mogućost unosa galerije slika, ubacivanje sličnih proizvoda i članaka kao i dokumenata u okviru strane.

U ovom delu upustva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Strane potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Strane kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Strane

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Strane, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih strana u sistemu kao što je prikazano na sledećoj slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Strane - omogućava brzi pristup svim stranama
  • Novi strana - omogućava brzi pristup kreiranju nove strane
 2. Filteri - omogućavaju pretragu strana po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih strana koje su trenutno kreirane

U okviru tabele za prikaz strana nalaze se informacije o samim stranama i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje svaku stranu ponaosob.
 • Naziv - Kolona predstavlja nazive svih strana koje su kreirane.
 • Šifra - Kolona koja sadrži kôd strane. Svaka strana ima svoj jedinstveni kôd ili šifru. Kod može biti user friendly ili generisani(sistem ga sam generiše). User-frandly šifre strane se koristi za karaketristične strane kao što su listing proizvoda, listing brendova itd.
 • Permalink - Predstavlja kreiran link koji vodi na određenu stranu. Više o kreiranju permalinkova možete pročitati u poglavlju Kreiranje permalinkova.
 • Šablon - Sadrži naziv šablona na osnovu kog je određena strana kreirana. Predstavlja šablon kako će se strana prikazati nakon kreiranja na javnom delu sajta. Spisak svih šablona možete pogledati u okviru poglavlja Šabloni.
 • Datum - Kolona koja daje informacije o datumu kreiranja strane.
 • Rang za sortiranje - Kolona koja služi za prikaz ranga za sortiranje koji je dodeljen određenoj strani. 

Kreiranje nove strane

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Strane potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Strane kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Strane

Korak 2: Korisnik može da kreiran novu stranu na tri načina:

 • Klikom na dugme  u gornjem desnom uglu
 • Klikom na dugme   u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih strana
 • Pristupanjem podsekciji nove strane kao što je prikazano na Slici:
Pristup podsekciji nova strana

Korak 3: Pri kreiranju strane na bilo koji od ova tri načina dobija se ista forma za kreiranje strane koja je prikazana u delovima na Slikama.

U okviru prvog delaforme za kreiranje strane unose se osnovni podaci o samoj strani koja se kreira. 

Kreiranje nove strane - tab podaci]

Opis polja i način na koji ih treba ispravno popuniti su dati u daljem tekstu.

 • Naziv - Polje u koje se unosi naziv strane koja se kreira. Polje je obavezno. Ovo polje je vidljivo na sajtu u okviru naslova strane. U okviru admin panela će se videti naziv.
 • Tip kreiranja jedinstvenog koda - U okviru ovog polja korisnik bira način generisanja kôda stranice. Načini generisanja mogu biti automatski ili da korisnik ručno unese naziv. Ukoliko korisnik odabere ručni način kreiranja jedinstvenog kôda otvara se opcija za unos kôda po želji korisnika. Kod mora biti jedinstven. Ukoliko korisnik odabere opciju automatskog kreiranja kôda, kôd će izgenerisati sam sistem.
 • Naziv za meni - Ovo polje služi da korisnik odabere koji će naziv stranice biti prikazan u meniju. Može da podesi da se samo skraćen naziv prikazuje u nekom od menija koji želi da kreira u okviru stranice.
 • Nadređena strana - Služi za odabir nadređene strane. Polje nije obavezno. Ukoliko strana koja se kreira nema nadređenu stranu, polje ne mora biti popunjeno.

U okviru drugog dela forme za kreiranje strane unose se kratak opis i sadržaj strane koja se kreira. 

Kreiranje nove strane - tab opis
 

Opis polja je dat u daljem tekstu.

 • Kratak opis - Polje služi za unos kratkog sadržaja strane. Vidljiv je na javnom delu sajta. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem )
 • Sadržaj - Polje služi za unos celokupnog sadržaja strane. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani  u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese sadržaj, strana će biti prazna.

U okviru trećeg dela forme za kreiranje strane unose se meta podaci strane koja se kreira. 

Kreiranje nove strane - tab meta podaci

Opis polja je dat u daljem tekstu.

 • Permalink - Polje koje se automatski kreira kada se ukuca naziv stranice. Ukoliko se ne kreira permalink od naziva stranice ili u slučaju da korisnik želi da kreira samostalno permalink, korisnik mora sam da unese permalink. Detaljan opis kreiranja permalinkova možete pronaći u poglavlju Kreiranje permalinkova.
 • Meta naslov - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože kako bi želeli da se stranica opiše u listama pretraživanja. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci
 • Tagovi - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože tagove kao kljčune reči u pretrazi. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci
 • Meta opis - Polje nije obavezno. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci

Četvrti deo forme za kreiranje strane sastoji se od grupe polja za podešavanje strane.

Kreiranje nove strane - tab podešavanja

Opis polja je dat u daljem tekstu.

 • Aktivacija/deaktivacija strane - Klikom na ikonicu  ili  može se promeniti trenutni status strane. Strana može biti aktivna ili neaktivna. Klikom na ikonicu  , strana menja status iz aktivnog u neaktivan. Na isti način klikom na ikonicu, strana menja status iz neaktivnog u aktivan. Ukoliko strana nije aktivna, ona neće biti vidljiva korisnicima, dok ukoliko je strana aktivna biće prikazana korisnicima i vidljiva na sajtu. Podrazumevana vrednost je neaktivna strana.
 • Meni - Ukoliko strana treba da ima neki sidebar meni ili bilo koji dodatni meni, sve što je potrebno uraditi je da se odabre u padajućem meniju ovog polja. Polje nije obavezno.
 • Stavka menija  - Polje koje služi za odabir od koje stavke menija treba da se štampaju stranice podmenija (npr. samo poslednje tri stavke menija).
Napomena: Prikazivanje menija na nekim stranicama zavisi i od izabraog šablona prikazivanja. To znači da iako se u okviru stavki unese meni, ne mora da znaci da ce se prikazati na sajtu jer se koristi šablon prikaza koji to neomogućava
 • Prikaži u meniju - Polje predstavlja radio dugme koje koje treba da se čekira ukoliko strana treba da se prikaže u okviru stavki u meniju. Podrazumevana vrednost ovog polja je Ne.
 • Rang za sortiranje - Polje u koje treba uneti rang za sortiranje ukoliko korisnik želi da sortiranje strana izvrši ručno.
 • Datum - Polje u koje se unosi datum kreiranja strane. Polje nije obavezno. Podrazumevana vrednost polja je trenutni datum.
 • Šablon - Polje je obavezno. U okviru padajućeg menija bira se jedan od šablona za prikaz strane. Spisak svih šablona i detaljna objašnjenja možete pronaći u poglavlju Šabloni.

Poslednji deo forme za kreiranje strane sadrži mogućnosti dodavanja slika, ubacivanje dokumenata i dodavanje videa u okviru strane koja se kreira. Na slikama su prikazana polja u okviru kojih je moguće izvršiti dodavanje. 

Detaljni koraci pri kreiranju pozadina, ubacivanja slika možete pogledati u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Klikom na polje prikazano na slici potrebno je izabrati fajl koji će se nalaziti u okviru strane. 

U okviru polja prikazanih na slici potrebno je uneti vrednosti kolona ID za članke i proizvode ili preko autocomplete-a kako bi oni postali deo strane koja se kreira. Više o povezivanju sa drugim objektima pogledati u poglavlju Povezivanje objekata.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, strana će biti kreirana.

Ažuriranje strane

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Strane potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Strane kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Strane

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih strana ( koraci kreiranja nove strane detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove strane) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju strane. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja strane:

Korak 3: Klikom na ikonicu otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju same strane ( koraci kreiranja nove strane detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove strane), s tim što se pri ažuriranju strane dobija i mogućnost dodavanja galerije slika u okviru strane kao i stavki. Prikaz pozicije novih polja u okviru strane koju treba ažurirati dat je na Slici:

Korak 4: Koraci dodavanja slika u galeriju detaljno su objašnjeni u poglavlju Postavljanje slika.

Nakon odabira taba stavke otvara se polje za unos nove stavke prikazan na slici:

Kako bi korisnik dodao stavku potrebno je da klikne na dugme  nakon čega će se otvoriti modal u okviru kojeg je potreno popuniti polja koja su prikazana na slici i objašnjeno u daljem tekstu.

Modal se sastoji iz pet tabova. Opis polja je dat u daljem tekstu.

Tab podaci - u okviru ovog taba unose se osnovni podaci o stavci i to:

 • Naziv - u okviru ovog polja unosi se naziv stavke. Polje je obavezno. Naziv stavke će se prikazivati na javnom delu sajta.
 • Kratak naziv - u okviru ovog polja unosi se kratak naziv stavke. Polje nije obavezno.
 • Rang za sortiranje - Polje u koje treba uneti rang za sortiranje ukoliko korisnik želi da sortiranje stavki izvrši ručno.
 • Link - Polje u okviru kojeg se unosi link na koji treba da vodi sama stavka.
 • Šablon - polje u okviru kog je potrebno odabrati način prikaza stavke. Više o Šablonima možete pronači u okviru poglavlja Šabloni.

Tab slika - U okviru ovog taba može se uneti slika stavke. Detaljni koraci pri kreiranju pozadina, ubacivanja slika i dokumenata možete pogledati u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Tab image mobile -  U okviru ovog taba može se uneti slika stavke koja će se prikazivati samo na mobilnoj verziji sajta. Detaljni koraci pri kreiranju pozadina, ubacivanja slika  i dokumenata možete pogledati u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Tab Kratak opis - u okviru ovog taba moguće je uneti kratak opis stavke. Vidljiv je na javnom delu sajta. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem )

Tab opis - u okviru ovog taba moguće je uneti opis stavke. Vidljiv je na javnom delu sajta. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem )

Dodavanje stavke u okviru članka ili strane se vrši pri ažuriranju istih. U okviru grupe polja podaci otvaraju se dva taba - Tab stavke i items.

Korak 5: Klikom na dugme   otvara se modal za kreiranje nove stavke čija polja su ista kao i kada se dodaje stavka na prethodna dva načina.

Korak 6: Klikom na dugme Sačuvaj, strana će biti uspešno ažurirana. 

Pregled strane

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Strane potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Strane kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Strane

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih strana ( koraci kreiranja nove strane detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove strane) klikom na ikonicu  može se pristupiti pregledu strane. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brzog pregleda strane:


Korak 3: Nakon klika na ikonicu može se pregledati strana u browser-u.

Dupliranje strane

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Strane potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Strane kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Strane

Korak 2: Nakon što su prethodno kreirane strane ( koraci kreiranja nove strane detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove strane) klikom na ikonicu  može se pristupiti dupliranju strane. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost dupliranja strane:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu strana će biti duplirana sa svim vrednostima polja koje je imala i strana koja je duplirana.

Aktiviranje i deaktiviranje strane

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Strane potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Strane kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Strane

Korak 2: Nakon što su prethodno kreirane strane ( koraci kreiranja nove strane detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove strane) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju strane. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost deaktiviranja/aktiviranja strane:

Pristup aktivaciji/ deaktivaciji strane

Korak 3: Ukoliko je strana aktivna a korisnik želi da je deaktivira, potrebno je da klikne na  i ona će postati  što znači da trenutna strana više nije aktivna. Na isti način ukoliko je strana deaktivirana a korisnik želi da je aktivira, potrebno je da klikne na i ona će postati , što znači da je trenutna strana aktivna. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, strana će biti deaktivirana. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja strane.

Brisanje strane

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Strane potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Strane kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Strane

Korak 2: Nakon što su prethodno kreirane strane ( koraci kreiranja nove strane detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove strane) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju strane. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja strane:

Pristup brisanju strane

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  otvara se modal za potvrdu brisanja strane prikazan na Slici:

Modal za brisanje strane

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja strane. Klikom na dugme OK strana je upešno obrisana.

Obrisana strana se u svakom trenutku može vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se sve obrisane strane. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, strana neće više biti obrisana: