Članci

Članci

Članci

Modul za upravljanje člancima predstavlja ključni modul za projekte koji su orijentisani ka magazinu, blogingu ili upravljanju novostima. U okviru ovog modula korinsik ima mogućnost da postavlja neograničen broj članaka, i da kreirane članke smešta u željene kategorije. Svaki članak bi trebalo da pripada nekoj od kategorija članaka (detaljno objašnjenje o načinu kreiranja i povezivanja kategorija sa člancima možete pronaći u okviru poglavlja Kategorije članaka.)

U ovom delu uputstva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Članci potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Članci kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Članci

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Članci, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih članaka kao što je prikazano na sledećoj Slici:

Prikaz i pregled liste kreiranih članaka
 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Članci - omogućava brzi pristup svim kreiranim člancima
  • Novi članak - omogućava brzi pristup kreiranju novog članka
  • Kategorije - omogućava brzi pristup svim kreiranim kategorijama članaka
 2. Filteri - omogućavaju pretragu članaka po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih članaka koji su trenutno kreirani.

U okviru tabele za prikaz članaka nalaze se informacije o samim člancima i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje svaki članak ponaosob.
 • Slika - Kolona koja sadrži glavnu sliku članka ukoliko je postavljena. 
 • Naziv- Kolona predstavlja nazive svih članaka koji su kreirani.
 • Tip - Kolona koja daje informaciju kog je tipa kreirani članak. Više o tipovima članaka možete pronaći u okviru poglavlja Kreiranje razlićitih tipova članaka.
 • Kategorija - Kolona koja daje informacije o kategoriji kojoj pripada kreirani članak. Potrebno je da se kreira kategorija članaka pre nego što se kreira članak. Nakon kreiranja članka, potrebno je da se priključi određenoj kategoriji.
 • Podešavanja - Kolona koja daje informaciju o podešavanjima koja su odrađena za konkretan članak.
 • Datum - Kolona koje daje informacije o datumu i vremenu kreiranja članka.
 • Pregledano - Kolona koje daje informaciju o tome koliko puta je pregledan dati člank. 

Kreiranje novog članka

Napomena: Polja koja je potrebno popuniti pri dodavanju novog članka se razlikuju u zavisnosti od tipa članka. Više o kreiranju različitih tipova članaka možete pronaći u okviru poglavlja Kreiranje različitih tipova članaka.

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Članci potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Članci kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Članci

Korak 2: Korisnik može da kreira novi članak na tri načina:

 • Klikom na dugme   u gornjem desnom uglu
 • Klikom na dugme    u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih članaka
 • Pristupanjem podsekciji Novi članak kao što je prikazano na Slici:
Pristup podsekciji za kreiranje novog članka
 

Korak 3: Za kreiranje članka na bilo koji od ova tri načina dobija se ista forma koja je prikazana u delovima na Slikama.

U okviru prvog dela uputstva za kreiranje novog članka nalaze se polja za osnovna podešavanja. Opisi tih polja dati su u daljem tekstu:

Tab podaci - u okviru ovog taba se unose osnovne informacije o članku i to:

 • Naslov - u okviru ovog polja je potrebno uneti naslov članka. Polje je obavezno.
 • Subtitle - u okviru ovog polja je potrebno uneti podnaslov članka. Polje nije obavezno.
 • Glavna kategorija - u okviru ovog polja je potrebno odabrati nadređenu kategoriju članka. Svaki članak treba da ima kategoriju kojoj pripada. Koraci kreiranja nove kategorije članka opisani su u okviru poglavlja Kreiranje kategorije.
 • Kategorije - u okviru polja kategorije moguće je obeležiti više kategorija koje obuhvata članak
 • Nadređeni - u okviru polja nadređeni moguće je odabrati nadređeni članak u okviru kategorije u kojoj se nalazi i članak koji se kreira
Kreiranje novog članka - tab autor

Tab autor - Sadrži podatke o autoru. Opis polja i način na koji ih treba ispravno popuniti su dati u daljem tekstu. 

 • Verb (e.g. "By", "Written by") - Polje u koje se unosi tekst koji će se prikazivati u nastavku teksta Written by u okviru članka. Polje nije obavezno.
 • Ime autora - Polje u koje se unosi ime autora članka koji se kreira. Polje nije obavezno.
 • Autor - Polje koje pruža mogućnost odabira autora iz padajućeg menija. Da bi korisnik mogao da odabere autora potrebno je da taj autor bude prethodno kreiran kako bi se prikazivao u okviru padajućeg menija. Polje nije obavezno.
 • Fotografija - Polje u okviru kojeg se unosi ko ima prava nad fotografijom. Po zakonu ne smeju biti vidljive slike ukoliko ne postoji doređena licenca za to.
 • Originalni link - Polje u koje je potrebno uneti link gde se može pronaći originalni tekst članka. Polje nije obavezno.
 • Izvor - Polje koje pruža mogućnost unošenja izvora za dati članak. Polje nije obavezno.

Drugi deo forme za kreiranje novog članka sastoji se od polja za unos kratkog opisa članka i sadržaja samog članka koji su prikazani na Slici:

Kreiranje novog članka - Kratak opis i opis

Opis polja je dat u daljem tekstu.

 • Kratak opis - Polje služi za unos kratkog sadržaja članka. Polje nije obavezno. Sadržaj ovog polja će se prikazivati u okviru prikaza članka pre klika na link Pročitajte detaljnije. Tek nakon klika na Pročitajte detaljnije će se prikazati ostatak teksta. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani  u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem )
 • Sadržaj - Polje služi za unos celokupnog sadržaja članka. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese sadržaj, članak će biti prazan.

U okviru polja Product info moguće je dodati informacije o proizvodima koji se predstavljaju u okviru članka.

Treći deo forme za kreiranje novog članka sastoji se od polja za unos meta podataka koji su prikazani na Slici:

Kreiranje novog članka - Meta podaci

Opis polja je dat u daljem tekstu.

 • Permalink - Polje koje se automatski kreira kada se ukuca naziv članka. Ukoliko se ne kreira permalink od naziva članka ili u slučaju da korisnik želi da kreira samostalno permalink, korisnik mora sam da unese permalink. Detaljan opis kreiranja permalinkova možete pronaći u poglavlju Kreiranje permalinkova.
 • Meta naslov - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože kako bi želeli da se članak opiše u listama pretraživanja. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci
 • Tagovi - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože tagove kao ključne reči u pretrazi. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci
 • Meta opis - Polje nije obavezno. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci

Četvrti deo forme za kreiranje novog članka sastoji se od polja za unos video url-a koji će se prikazivati u okviru članka ukoliko za to ima potrebe. Prikaz polja je dat na Slici:

U okviru taba Video and Documents omogućava se korisniku da u okviru članka unese različite materijale i to:

 • Video url - Da bi korisnik povezao video url sa člankom potrebno je da samo unese embed kod određenog videa u okviru polja i video će biti prikazan. Detaljni koraci ubacivanja embed kodova objašnjeni su u okviru poglavlja Upravljanje video sadržajem.
 • Dokument - Da bi korisnik uneo dokumet u okviru članka potrebno je da klikne na dugme  nakon čega će se otvoriti File manager u okviru kojeg može uneti željeni dokument i tako ga postaviti u okviru članka.
 • Slider title - Da bi korisnik slider u okviru članka potrebno je u okviru ovog polja da unese naslov slajdera koji je prethodno kreiran u okviru modula Multimedia (koraci kreiranja novog slajdera detaljno su objašnjeni u okviru poglavlja Kreiranje slajdera.)
 • Image click URL - U okviru polja image klik url moguće je uneti url slike na koji treba da vodi kada se klikne na sliku u okviru članka

Peti deo forme za kreiranje novog članka sastoji se od grupe polja za podešavanje članaka. Prikaz polja je dat na Slici:

Opis polja i način na koji ih treba ispravno popuniti su dati u daljem tekstu.

 • Aktivacija/deaktivacija članka - Klikom na ikonicu  ili  menja se trenutni status članka. Članak može biti aktivan ili neaktivan. Klikom na ikonicu  članak menja status iz aktivnog u neaktivni. Ukoliko članak nije aktivan, on neće biti vidljiv korisnicima. Podrazumevana vrednost je neaktivan članak.
 • Šablon - U okviru padajućeg menija bira se jedan od šablona za prikaz članaka. Spisak svih šablona i detaljna objašnjenja možete pronaći u poglavlju Šabloni. Polje je obavezno.
 • Datum - Polje u koje se unosi datum kreiranja članka. Polje nije obavezno. Podrazumevana vrednost polja je trenutni datum. Ukoliko korisnik želi da zakaže objavljivanje članaka u budućnosti, to može uraditi ukoliko postavi datum objave u budućnosti. Iako je članak postavljen (može da se edituje, obriše itd.) neće biti prikazan na sajtu do tog datuma kada je zakazana njegova objava na sajtu.
 • Rang za sortiranje - Polje u koje treba uneti rang za sortiranje ukoliko korisnik želi da sortiranje članaka izvrši ručno.
 • For newsletter - Polje za koje je potrebno obeležiti vrednost Da ukoliko je potrebno da se omogući da se kreirani članak nađe u okviru prikaza za newsletter (više informacija o newsletter-u možete pronaći u okviru poglavlja Poruke.) 
 • Visible on home main section - Polje za koje je potrebno obeležiti vrednost Da ukoliko je potrebno da kreirani članak bude vidljiv u okviru home strane.
 • Prikaži na naslovnoj - Polje predstavlja radio dugme koje je potrebno čekirati ukoliko je potrebno da se članak prikaže u okviru naslovne strane. Podrazumevana vrednost ovog polja je Ne.
 • Slični članci - Slični članci funkcionišu tako da ako članak ima ručno podešene članke, oni imaju prioritet u prikazivanju, ako za dati članak niste povezali ručno povezane slične članke, sistem će prikazati slične članke iz kategorije i na osnovu tagova koji su definisani automatski.

Šesti deo forme za kreiranje novog članka sastoji se od mogućnosti povezivanja članaka. Prikaz polja je dat na Slici:

Kreiranje novog članka - Tab slični proizvodi

Da bi se iskoristila funkcionalnost povezivanja članaka potrebno je pronaći ID svakog članka koji treba da bude povezan sa datim člankom i uneti ga u okviru polja koji je prikazan na slici.

Da bi se iskoristila funkcionalnost povezivanja proizvoda sa člankom potrebno je pronaći ID svakog proizvoda koji treba da bude povezan sa datim člankom i uneti ga u okviru polja koji je prikazan na slici.

Slike - Detaljni koraci pri ubacivanju slika možete pogledati u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Klikom na dugme Sačuvaj, člana će biti kreiran.

Ažuriranje članaka

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Članci potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Članci kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Članci

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih članaka (koraci kreiranja novog članka detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog članka) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju članka. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja članka:

Pristup ažuriranju članka

Korak 3: Klikom na ikonicu otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju samog članka, s tim što se pri ažuriranju članka dobijaju i neke nove mogućnosti kao što je galerija slika i videa. Prikaz pozicije novih polja u okviru članka kojeg treba ažurirati dat je na Slici:

Pristup kreiranju videa u okvru članka

Korak 4: Koraci dodavanja slika u galeriju detaljno su objašnjeni u poglavlju Postavljanje slika. Koraci dodavanja videa detaljno su objašnjeni u poglavlju Upravljanje video sadržajem.

Korak 5: Klikom na dugme Sačuvaj, članak će biti uspešno ažuriran. 

Pregled članaka

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Članci potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Članci kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Članci

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih članaka (koraci kreiranja novog članka detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog članka) klikom na ikonicu može se pristupiti pregledu članka. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost pregleda članka:

Pristup pregledu članka

Korak 3: Nakon klika na ikonicu može se pregledati članak u browser-u. 

Aktiviranje i deaktiviranje članaka

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Članci potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Članci kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Članci

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih članaka (koraci kreiranja novog članka detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog članka) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju članka. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost aktivacije/deaktivacije članaka:

Pristup ažuriranju članaka

 

Korak 3: Ukoliko je članak aktivan a korisnik želi da ga deaktivira, potrebno je da klikne na   i on će postati   što znači da trenutan članak više nije aktivan. Na isti način ukoliko je članak deaktiviran a korisnik želi da ga aktivira, potrebno je da klikne na  i ona će postati  , što znači da trenutan članak aktivan. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Aktiviranje / deaktiviranje članka

Korak 4: Klikom na dugme OK, članak će biti deaktiviran. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja članka

Brisanje članaka

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Članci potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Članci kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Članci

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih članaka (koraci kreiranja novog članka detaljno su opisani u poglavlju  Kreiranje novog članka) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju članka. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja članka:

Pristup brisanju članka

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modal za potvrdu brisanja članka prikazan na Slici :

Modal za brisanje članaka

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja članka. Klikom na dugme OK, članak je upešno obrisan.

Obrisan članak se u svakom trenutku može vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se svi obrisani članci. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, članak neće više biti obrisan:

Kreiranje različitih tipova članaka

Napomena: Tipovi članaka se uglavnom kreiraju u zavisnosti od potreba prikaza članaka. 

Korak 1: Da bi korisnik mogao da kreira različite tipove članaka potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Content type kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Content type

Korak 2: Korisnik može da kreira novi tip članka na dva načina:

 • Klikom na dugme   u gornjem desnom uglu
 • Klikom na dugme    u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih članaka

Korak 3: Nakon odabira načina za kreiranje novog članka otvara se modal za podešavanje izgleda novog tipa članka kao što je prikazano na slici:

Kreiranje tipa članka - tab podaci

U okiru dela Basic info unose se osnovni podaci o tipu članka. Objašnjenja poja su data u daljem tekstu.

 • Naziv - U okviru ovog polja unosi se naziv tipa članka. Polje je obavezno.
 • Jedinstveni naziv - U okviru ovog polja unosi se naziv tipa članka. Polje je obavezno.
 • Opis - U okviru ovog polja je moguće uneti opsi samog tipa članka
 • Status - U okviru ovog polja je moguće podesiti da li će status biti objavljen ili ne. Ukoliko nije objavljen biće neaktivan odnosno neće moći da se korisiti.

U okiru dela Fields to show potrebno je obeležiti ona polja koja treba da sadrži novi tip članka. Objašnjenja poja su data u daljem tekstu.

 • Naslov - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje naslov članku.
 • Subtitle - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje podnaslov članku.
 • Glavna kategorija - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje nadređenu kategoriju članku.
 • Kategorije - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da odabere kojoj kategoriji članak pripada.
 • Index category 
 • Nadređeni - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da odabere koji je nadređeni ćlanak članku koji se kreira.
 • Sadržaj - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje sadržaj u okviru članka.
 • Summary - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje sadržaj koji bi predstavljao rezime datog članka.
 • Product info - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje informacije o proizvodu.
 • Video url - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje video.
 • Permalink - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da pregleda ili koriguje permalink koji će se odnositi na članak. Više o kreiranju permalinkova nalazi se u okviru poglavlja Kreiranje permalinkova.
 • Meta naslov, meta description - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje meta podatke za dati članak. 
 • Putanja fajlova - 
 • Mass mail - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da šalje sadržaj članka preko mejlong listi korisnicima koji su na iste prijavljeni.
 • Šablon - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da izabere šablon prikaza za dati članak. Više o šablonima možete pronaći u okviru poglavlja Šabloni.
 • Rangiranje za sortiranje - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da ručno podesi rang za sortiranje članaka. 
 • Style watch - 
 • Just in - 
 • Homepage main section - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da odabere da či će članak biti vidljiv u okviru glavne sekcije početne strane ili ne.
 • Preporučeno - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da podesi da li će članak biti meću preporučenim člancima ili ne.
 • Početna strana - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da označi da li će se članak prikazivati u okviru početne strane.
 • Baneri - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost dodavanja banera u okviru članka.
 • Facebook - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da članak bude vidljiv na facebook-u.
 • Mobile app - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da članak bude vidljiv na mobilnoj verziji.
 • Content type - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da bira tip članka u okviru samog članka.
 • Similar articles - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da prikazuje slične članke pri prikazu samog članka. 
 • Proizvodi - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da prikazuje proizvode u okviru članka.
 • Slider settings - 
 • Autor - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje informacije o autoru članka.
 • Slike - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje slike članka.
 • Glavna slika - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da jednu od slika u okviru članka označi kao glavnu. Ukoliko je jedna slika glavna ostale slike će se prikazivati u okviru galerije a glavna će biti noseća slika članka.
 • Image click URL - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da omogući da slike koje se postavljaju u okviru članka vode na određeni URL.
 • Dokument - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje dokumenta u okviru članka.
 • Tagovi - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da postavlja tagove koji će omogućiti bolju pretragu samog članka.
 • Datum - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da postavlja datum kreiranja članka.
 • Stavke - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje stavke. Više o kreiranju stavki možete pročitati u okviru poglavlja Stavke.
 • Items 2 - ukoliko se odabere ovo polje u okviru kreiranja tipa članka korisnik će imati mogućnost da dodaje stavkeu okviru već kreiranih stavki. Više o kreiranju stavki možete pročitati u okviru poglavlja Stavke.
Kreiranje novog tipa članka - tab slika

U okviru taba Preview image moguće je dodati sliku članka. Koraci dodavanja slika nalaze se u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Korak 4: Nakon popunjavanja svih podataka u okviru polja za kreiranje novog tipa članka, klikom na dugme Sačuvaj, tip članka će moći da se koristi. 

Korak 5: Da bi korisnik kreirao članak potrebno je da u okviru glavne navigacije odabere opciju Dashboard i u okviru nje može pronaći deo koji se odnosi na kreiranje članaka različitih tipova. Na slici je prikazano gde se nalazi deo Dashboard-a koji se odnosi na tipove članaka:

Korak 6: U okviru ovog dela nalazi se lista svih kreiranih tipova članaka kao i koliko je članaka kreirano za svaki tip. Klikom na tip članka otvara se strana za krerianje novog članka tipa koji je odabran. Naime, on će sadržati sva polja koja su odabrana pri kreiranju tipa članka.

Napomena: Ukoliko pri kreiranju članka nedostaje neko polje koje je potrebno da bi se članak u potpunosti kreirao, potrebno je proveriti da li je obeležen u okviru svog tipa.

Povezivanje sličnih članaka

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Članci potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Članci kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Članci

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih članaka (koraci kreiranja novog članka detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog članka) klikom na ikonicu    može se pristupiti ažuriranju članka. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja članka:

Pristup ažuriranju članka

 

Korak 3: Klikom na ikonicu  otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja. Da bi korisnik dodao slične članke u okviru samog članka potrebno je da bude dostupno polje Slični članci (ukoliko nije, podesiti ga u okviru Content typ stavke - više o tome možete pronaći u okviru poglavlja Kreiranje različitih tipova članaka). U okviru polja Slični članci potrebno je unetii ID članka koji je potrebno dodati. Nakon odabira članaka potrebno je kliknuti taster Enter i članak će biti dodat.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, članci će biti dodati.

Dodavanje opcije "Da li Vam je ovaj članak bio od pomoći?"

Opcija "Da li Vam je ovaj članak bio od pomoći?" se može dodati na dnu svakog članka. Time bi se otvorila mogućnost dobijanja feedback informacija o validnosti samih članaka sa strane korisnika istih. Da bi se otvorila ta mogućnost potrebno je da se odrade sledeći koraci:

Korak 1: Potrebno je pristupiti modulu Podešavanje korisnika. Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanja korisnika potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanja korisnika  kao što je prikazano na Slici:

Koriak 2: Nakon pristupa modulu podešavanje korisnika potrebno je u okviru dela prikazanog na slici vrednost polja Enable helpful postaviti na Da, kao što je prikazano na slici:

Postavljanjem vrednosti polja na Da, ispod svakog članka će se pojaviti upitnik kao na slici:

Napomena: Da bi posetilac sajta mogao da glasa neophodno je da bude ulogovan.

Takođe, rezultate glasanja moguće je pogledati u okviru pregleda svih članaka u koloni prikazanoj na slici:

U okviru kolone Useful može se tačno videti broj glasova da je članak bio od koristi (Useful) kao i broj glasova da članak nije bio od pomoći (Useless).