Proizvodi

Proizvodi

Proizvodi

Modul za upravljanje proizvodima predstavlja ključni modul jer se u okviru njega upravlja proizvodima koji predstavljaju srž postojanja samog sajta. U okviru ovog modula korinsik ima mogućnost da kreira neograničeni broj proizvoda, i da kreirane proizvode smešta u željene kategorije, razvrstava ih u odnosu na tip proizvoda, kreira njihove liste kao i da koristi mnoge druge funkcionalnosti koje će biti detaljno opisane u okviru ovog poglavlja.

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Proizvodi, korisniku se prikaže modul za pregled i pretagu kreiranih proizvoda kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
 • Novi proizvod - omogućava brzi pristup kreiranju novog proizvoda
 • Proizvodi - omogućava brzi pristup svim kreiranim kategorijama proizvoda
 • Liste proizvoda - omogućava brzi pristup svim kreiranim listama proizvoda
 • Uvoz popusta za proizvod - Omogućava uvoz popusta za proizvod
 • Uvoz proizvoda u listu - omogućava uvoz proizvoda u listu
 • Uvoz info podataka proizvoda - omogućava uvoz info podataka proizvoda
 • Uvoz provizije za proizvode - omogućava uvoz provizije za proizvode

      2.Filteri - omogućavaju pretragu proizvoda po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.

      3.Tabela za pregled i prikaz svih proizvoda koji su trenutno kreirani.

U okviru tabele za prikaz proizvoda nalaze se informacije o samim proizvodima i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje svaki proizvod ponaosob
 • Slika - Kolona koja prikazuje sliku proizvoda ukoliko je postavljena.
 • Naziv - kolona koja daje informaciju o nazivu i osnovnim informacijama o proizvodu
 • Vreme - Kolona koja daje informacije o vremenu trajanja akcija vezanih za proizvode.
 • Cena - Kolona koja daje informaciju o najnižoj ceni proizvoda za izabranu veličinu u izabranom katalogu proizvoda.
 • Težina - Kolona koja daje informacije o težini proizvoda.
 • Količina - Kolona koja daje informacije o količini proizvoda (koliko proizvoda ima na stanju). Ona predstavlja zbirni prikaz stanja proizvoda na zalihama za sve veličine ukupno.
 • Rang za sortiranje - Kolona koja daje informacije o rangu za sortiranje.

Kreiranje novog proizvoda

Napomena: Ako je sistem integrisan sa ERP sistemom, onda se proizvodi unose u ERP sistem, pa se preko modula za sinhronizaciju sa ERP sistemom razmenjuje lager proizvoda. 

Napomena: Da biste nastavili sa unosom novog proizvoda potrebno je prvo definisati atribute proizvoda, kategorije proizvoda i tipove proizvoda. Više o koracima kreiranja atributa proizvoda možete pročitati u okviru poglavlja Atributi, koraci za kreiranje kategorija proizvoda su opisani u okviru poglavlja Kategorije proizvoda, dok su koraci za kreiranje tipova proizvoda definisani u okviru poglavlja Tipovi proizvoda.

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: Korisnik može da kreira novi proizvod na dva načina:

 • Klikom na dugme  u gornjem desnom uglu
 • Klikom na dugme  u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih proizvoda

Odabirom bilo kog od načina za kreiranje novog proizvoda otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja. Izgled i tabovi za kreiranje novog proizvoda objašnjeni su u daljem tekstu i prikazani na slikama: 

Tab podaci - U okviru ovog taba se unose osnovne informacije o proizvodu. Polja koja je potrebno popuniti su:

 • Naziv - Polje u koje je potrebno uneti naziv proizvoda. Polje je obavezno.
 • Kratak naziv - Polje u koje je potrebno uneti kratak naziv proizvoda. Polje nije obavezno.
 • Model - Polje u koje se unose modeli određenog proizvoda ukoliko ih poseduje. Polje model se odnosi na različite modele određenog proizvoda. Na primer ukoliko je proizvod koji se prodaje Patike Nike Air Max model bi bio verzija 2017
 • Kategorija proizvoda - Nakon prethodno kreirane kategorije proizvoda ( koraci kreiranja nove kategorije proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kategorija proizvoda) potrebno je izabrati kojoj će kategoriji pripadati proizvod koji se kreira. Svaki proizvod mora pripadati isključivo jednoj i samo jednoj kategoriji.
 • Tip proizvoda - Nakon prethodno kreiranog tipa proizvoda ( koraci kreiranja novog tipa proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Tipovi proizvoda) potrebno je izabrati kog će tipa biti proizvod koji se kreira. Polje je obavezno.
 • Template text - Polje koje služi da se opis proizvoda generiše na osnovu generickog template teksta koji je napisan, a gde se samo ubacuju ključne reči iz specifikacije proizvoda kao sto su boja, brend i ostale karakteristike. Polje ima primenu u ubrzavanju procesa pisanja autorskih tekstova. 

Tab Cena - tab koji služi za unos osnovnih informacija o ceni proizvoda. Polja koja je potrebno popuniti su:

Opis polja je dat u daljem tekstu.

 • Nabavna cena - polje u koje se unosi nabavna cena proizvoda
 • Marža % - polje u koje se unosi procenat marže za određeni proizvod
 • Marža - polje u koje se unosi ukupna marža
 • Prodajna cena - prilikom unosa nabavne cene automatski se generiše ovo polje gde se na osnovu unete merže i nabavne cene definiše prodajna cena
 • Popust % - polje u koje se unosi popust u procentima
 • Rabat - polje u koje se unosi popust na rabat
 • Cena bez PDV-a - prilikom unosa nabavne cene automatski se generiše ovo polje
 • Porez - polje u kom je potrebno odabrati iznos poreza
 • Porez (iznos) - polje koje automatski izračunava vrednost poreza u dinarima u odnosu na cenu proizvoda
 • Cena - polje koje automatiski generiše novu cenu proizvoda na osnovu uračunate izabrane veličine poreza
 • Stara cena - Polje u koje je moguće uneti iznos stare cene tj. cene pre popusta.
 • Valuta - Polje u okviru kog je potrebno odabrati valutu u kojoj će se prikazivati cena proizvoda.

Tab Info cena - U okviru taba info cena moguće je uneti preporučenu cenu. Cena uneta u okviru ovog polja je uglavnom veća od trenutno aktuelne cene. 

Tab price free - U okviru taba cene moguće je postaviti datum od i datum do kada traje određena provizija za svaki prodat proizvod. Takođe, moguće je postavljati i vrednost te provizije. Ukoliko se proizvod proda u naznačenom vremenskom roku, prodavac može dobiti proviziju za prodat proizvod. Ukoliko je vreme provizije isteklo, prodavac neće dobiti proviziju.

Tab Atributi - za svaki tip proizvoda definisani su atributi koje ima proizvod tog tipa i u okviru ovog taba potrebno je izabrati vrednosti tih atributa za konkretan proizvod. Klikom na dugme Save attributs atributi za određeni proizvod će biti sačuvani.

Tab akcije - U okviru ovog taba podešavaju se sva polja vezana za akcije. Više detalja o samim akcijama možete promaći u okviru poglavlja Akcije  Opis polja dat je u daljem tekstu:

 • Action product - da li je određeni proizvod na akciji ili ne. Porazumevana vrednost je Ne.
 • Rec place
 • Broj ugovora - u okviru ovog polja unosi se broj ugovora koji je sklopljen sa dobavljačem
 • Datum početka - datum početka trajanja akcije
 • Datum završetka - datum završetka trajanja akcije
 • Datum isticanja kupona - datum kada ističe važenje kupona. Nakon isteka datuma važenja kupona, kupon neće moći više da se koristi.
 • Minimalna količina - minimalna količina proizvoda koje je potrebno kupiti da bi se mogla sprovesti akcija
 • Maksimalna količina - maksimalna količina proizvoda koju je moguće kupiti da bi se mogla sprovesti akcija
 • Broj kupona - polje u koje se unosi broj kupona koji važi za određeni proizvod koji se kreira
 • Lažni kuponi - polje u koje se unosi vrednost lažnih kupona. Ovo polje se podešava da bi u svakom trenutku pisalo da je kupon preuzelo više korisnika nego što je stvarno slučaj. Time se povećava interesovanje za određeni proizvod.

Tab Kratak opis - Polje služi za unos kratkog sadržaja proizvoda. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese sadržaj, proizvod nece imati kratak opis.

Tab Opis - Polje služi za unos celokupnog opisa proizvoda. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese sadržaj, proizvod nece imati opis.

Tab Sastav - Polje služi za unos sastava proizvoda. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta (načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno je opisano u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese sastav, proizvod će se prikazivati samo neće imati sastav. U okviru ovog polja moguće je uneti npr. materijale od kojih je sačinjen proizvod. Tekst unet u okviru ovog taba biće prikazan na detaljnom pregledu proizvoda u okviru taba Sastav.

Tab Napomena - Polje služi za unos napomena vezanih za konkretan proizvod. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno je opisano u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese napomenu, proizvod će se prikazivati samo neće imati napomene.

Tab Price description - Polje služi za unos opisa cena za konkretan proizvod. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno je opisano u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese opis cene, proizvod će prikazivati cenu samo neće imati opis iste.

Opis polja je dat u daljem tekstu.

 • Permalink - Polje koje se odnosi na jedinstveni permalink svakog proizvoda. On se automatski generiše i vidi na javnom delu sajta dok se u okviru admin panela može uneti specifičan permalink za proizvod ukoliko je to potrebno. Detaljan opis kreiranja permalinkova možete pronaći u poglavlju Kreiranje permalinkova.
 • Meta naslov - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože kako bi želeli da se proizvod opiše u listama pretraživanja. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci
 • Tagovi - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože tagove kao kljčune reči u pretrazi. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci
 • Meta opis - Polje nije obavezno. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci.

Opis polja i način na koji ih treba ispravno popuniti su dati u daljem tekstu.

 • Aktivacija/deaktivacija proizvoda - Klikom na ikonicu  ili  menja se trenutni status proizvoda. Proizvod može biti aktivan ili neaktivan. Klikom na ikonicu  proizvod menja status iz aktivnog u neaktivni. Ukoliko proizvod nije aktivan, on neće biti vidljiv korisnicima. Podrazumevajuća vrednost je neaktivan proizvod.
 • Prikaži u slajder na naslovnoj - Polje predstavlja radio dugme koje treba čekirati ukoliko proizvod treba da se prikaže u okviru slajdera koji se nalazi na naslovnoj strani. Podrazumevana vrednost ovog polja je Ne.
 • Prikaži na naslovnoj - Polje predstavlja radio dugme koje treba čekirati ukoliko proizvod treba da se prikaže u okviru naslovne strane. Podrazumevana vrednost ovog polja je Ne.
 • Usluga - Polje predstavlja radio dugme koje treba čekirati ukoliko proizvod treba da predstavlja i uslugu. Podrazumevana vrednost ovog polja je Ne.
 • Preporučeno - Polje predstavlja radio dugme koje treba čekirati ukoliko ovaj proizvod treba da bude označen kao preporučen. Podrazumevana vrednost ovog polja je Ne.
 • Dnevna kombinacija - Polje predstavlja radio dugme koje treba čekirati ukoliko proizvod treba da predstavlja neku vrstu dnevne akcije, kombinacije i slično. Podrazumevana vrednost ovog polja je Ne.
 • Preuzimanje u radnji - Polje predstavlja radio dugme koje treba čekirati ukoliko proizvod može da se preuzme i u radnji. Podrazumevana vrednost ovog polja je Ne.
 • Bar-kod - Polje u koje se unosi bar-kod proizvoda.
 • Težina - Polje u koje se unosi težina proizvoda koji se kreira. Ovo polje je značajno jer se pri dostavi na osnovu unete vrednosti ovog polja može odrediti ukupna težina pošiljke pa samim tim i cena dostave pošiljke.
 • Količina - Polje koje predstavlja kolika je količina proizvoda na lageru. Ona obuhvata ukupnu količinu datog proizvoda u svim veličinama i u okviru svih kataloga koji su kreirani. Da bi se proizvod prikazao na sajtu, neophodno je uneti količinu proizvoda, dakle ovo polje je obavezno.
 • Šifra proizvoda - Polje koje predstavlja šifru proizvoda.
 • Rang za sortiranje - Polje u koje treba uneti rang za sortiranje ukoliko korisnik želi da sortiranje proizvoda izvrši ručno.

U okviru ovih polja mogu se uneti vrednosti koje će na neki način bliže opisati proizvod i samim tim ga što je više moguće približiti kupcima. Detaljan opis koraka za povezivanje objekata dat je u okviru poglavlja Povezivanje objekata. 

 • Dobavljač - Polje u koje se unosi dobavljač koji dobavlja dati proizvod. Prethodno je potrebno kreirati dobavljača da bi se on prikazao u padajućoj listi svih dobavljača. Koraci za kreiranje novog dobavljača detaljno su opisani u poglavlju Dobavljači.
 • Video url - Polje u koje se unosi link koji vodi na youtube video koji je veza za dati proizvod. Polje nije obavezno.

 • Slični proizvodi - Slični proizvodi funkcionišu tako da ako proizvod ima ručno podešene slične proizvode, oni imaju prioritet u prikazivanju, ako za dati proizvod niste povezali ručno povezane slične proizvode, sistem će prikazati slične proizvode iz kategorije i na osnovu tagova koji su definisani automatski. Da biste ručno uneli slične proizvode potrebno je da u okviru polja za slične proizvode unesete sifru željenog prouzvoda i nakon toga odaberete ponuđeni proizvod. Na slici je prikazan način dodavanja slićnih proizvoda.
 • Slicni proizvodi po boji - Slični proizvodi po boji funkcionišu tako da ako proizvod ima ručno podešene slične proizvode po boji, oni imaju prioritet u prikazivanju, ako za dati proizvod niste povezali ručno povezane slične proizvode po boji, sistem će prikazati slične proizvode iz kategorije i na osnovu tagova koji su definisani automatski. Polje generalno služi za prikaz proizvoda koji su isti samo u različitim bojama.

Tab slika - Detaljni koraci pri ubacivanju slika možete pogledati u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Korak 3: Klikom na dugme Sačuvaj, proizvod će biti kreiran.

Napomena: Ukoliko je došlo do greške pri kreiranju proizvoda najbolja opcija je da se obriše klikom na ikonicu korpa. Međutim ukoliko korisnik želi da se samo trenutno proizvod ne prikazuje poželjno je da mu samo promeni status iz aktivnog u neaktivan da bi kasnije mogao samo da ga ponovo aktivira i prikaže na sajtu. Naravno, ukoliko je proizvod obrisan, moguće ga je povratiti odabirom filtera za obrisane proizvode ali to nije praksa.

Šta je sve neophodno da bi se prikazao proizvod u okviru web shop-a

Da bi proizvod bio dostupan kupcima i mogao da se prodaje u okviru web shop-a moraju biti ispoštovane određene procedure. Naime, kako proizvod ima sve potrebne informacije neophodno je da budu podešena sledeća polja koja su prikazana na slici:

Ukoliko nije podešeno makar jedno polje koje je prikazano na slici, proizvod neće biti vidljiv kupcima u okviru web shop-a.

Ažuriranje proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog proizvoda ( koraci kreiranja novog proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog proizvoda ) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju proizvoda. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja proizvoda:

Korak 3: Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju samog proizvoda ( koraci kreiranja novog proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog proizvoda ), s tim što se pri ažuriranju proizvoda dobijaju i neke nove mogućnosti kao što su galerija slika proizvoda i mogućnost ubacivanja kombinacija za određeni proizvod. Prikaz novih tabova koja je potrebno ažurirati dat je na Slikama: 

Ovo polje priža mogućnost dodavanja slika proizvoda u okviru galerije. Detaljno objašnjen postupak ubacivanja slika nalazi se u poglavlju Postavljanje slika.

Kreiranje kombinacija za proizvod

U okviru taba kombinacije potrebno je uneti sve kombinacije za određeni proizvod. Ovaj tab je veoma bitan jer ukoliko se ne unese bar jedna kombinacija za proizvod on se neće prikazivati u okviru shopa i samim tim neće moći da se prodaje. 

Kombinacije predstavljaju više varijacija nekog proizvoda. Svaki proizvod ima svoju šifru koja ga jedinstveno identifikuje. Međutim ukoliko postoji proizvod koji ima više npr. veličina ili boja istog proizvoda one predstavljaju kombinacije upravo tog proizvoda. 

Napomena: Ukoliko je proizvod takav da ne može da ima kombinacije, odnosno da ne postoji više različitih verzija jednog proizvoda potrebno je kreirati makar jednu kombinaciju koja će biti na primer: univerzalno, no size, nsz, nema kombinaciju itd. 

Korak 1: Da bi se pristupilo kreiranju nove kombinacije neophodno je kliknuti na dugme Nova kombinacija prikazano na slici:

Korak 2: Nakon klika na dugme otvara se modal za kreiranje nove kombinacije, takođe prikazan na Slici i u tekstu ispod su objašnjena polja koja je potrebno popuniti da bi kombinacija bila uspešno dodata.

 
 • Katalog - U okviru polja neophodno je odabrati katalog. Svaki proizvod mora pripadati barem jednom katalogu. Koraci kreiranja kataloga detaljno su objašnjeni u okviru poglavlja Katalozi. Katalozi se pretražuju preko autoselect-a ili prostim ukucavanjem traženog kataloga.
 • Atributi - Svaki proizvod da bi bio kreiran mora imati kreirane atribute. Primer atributa je npr. veličina. Ukoliko je proizvod obuća atribut će biti veličina dok će vrednosti tog atributa biti upravo dostupne veličine (36,37,38,39..). U okviru ovog polja korisnik treba da iz stavki odabere atribut za kojeg pravi kombinaciju. Detaljni koraci kreiranja atributa predstavljeni su u okviru poglavlja Atributi. Ukoliko je u pitanju proizvod koji nema atribute tog tipa onda je neophodno napraviti barem atribut pod nazivom "nema veličine" i vrednosti "nema veličinu" kako bi mogla da se kreira kombinacija i za takav proizvod. Odabirom atributa za koji pravimo kombinaciju prelazi se na sledeće polje.
 • Atribute value - Polje sadrži sve vrednosti određenog atributa ( Detaljni koraci kreiranja vrednosti atributa predstavljeni su u okviru poglavlja Vrednosti atributa). Potrebno je odabrati jedan od vrednosti iz padajućeg menija. Nakon klika na vrednost atributa za koji se kreira kombinacija, potrebno je kliknuti na dugme  i u polju Kombinacije biće prebačena izabrana vrednost atributa.
 • Nabavna cena - Ukoliko je uneta cena u tabu cene u ovom polju će se automatski izgenerisati cena uneta u tom tabu. Ukoliko se ne prikaže cena iako je uneta u tabu cena, potrebno je da se unese u ovom polju ponovo.
 • Ostala polja su objašnjena u okviru objašnjenja polja za tab cena (Marža %, Marža, Prodajna cena, Popust %, Rabat, Cena bez PDV-a, Porez%, Porez iznos, Vrednost provizije, Datum od,Dattum do, Cena, Stara cena, Valuta ).
 • Količina - Polje koje pretsavlja kolika je količina proizvoda na lageru za kombinaciju koja se kreira. Da bi se proizvod prikazao na sajtu, neophodno je uneti količinu proizvoda, dakle ovo polje je obavezno. Ukoliko je količina proizvoda za određenu veličinu 0, može se uneti u okviru ovog polja vrednost 0 s tim što neće moći da se poruči proizvod sa tom kombinacijom.

Korak 3: Klikom na dugme Sačuvaj, kombinacija će biti sačuvana.

Ažuriranje i brisanje kombinacija proizvoda

Akcije koje se mogu raditi sa kombinacijama su ažuriranje i brisanje. Na slici je, radi lakšeg snalaženja predstavljeno gde se nalaze ikonice za ažuriranje i brisanje kombinacije.

Klikom na ikonicu za brisanje kombinacije javlja se modal za potrvrdu brisanja kombinacije prikazan na slici:

Klikom na dugme OK, kombinacija će biti izbrisana. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja kombinacije.

Klikom na ikonicu za ažuriranje otvara se modal prikazan na slici u kome se mogu menjati vrednosti polja i klikom na dugme Sačuvaj sačuvati izmene urađene nad datom kombinacijom.

Promena količine proizvoda na stanju

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog proizvoda ( koraci kreiranja novog proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog proizvoda ) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju proizvoda. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja proizvoda:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se strana za ažuriranje proizvoda na sajtu. Sa leve strane u okviru dela akcije nalazi se polje Količina u okviru kog je moguće ažurirati količinu proizvoda na stanju. Pored toga što je potrebno ažurirati količinu proizvoda u okviru ovog polja, neophodno je ažuriirati i količinu u okviru svake kombinacije. Više o ažuriranju kombinacija možete pročitati u okviru poglavlja Ažuriranje i brisanje kombinacija.

Pregled proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih proizvoda (koraci kreiranja novog proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog proizvoda) klikom na ikonicu  može se pristupiti pregledu proizvoda. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost pregleda proizvoda:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  može se pregledati proizvod sa svim unetim karakteristikama.

Aktiviranje i deaktiviranje proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih proizvoda (koraci kreiranja novog proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog proizvoda) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju proizvoda. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost deaktivacije/aktivacije proizvoda:

Korak 3: Ukoliko je proizvod aktivan a korisnik želi da ga deaktivira, potrebno je da klikne na   i on će postati  što znači da proizvod više nije aktivan. Na isti način ukoliko je proizvod deaktiviran a korisnik želi da ga aktivira, potrebno je da klikne na i on će postati  , što znači da je proizvod aktivan. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, proizvod će biti deaktiviran. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja proizvoda.

Brisanje proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih proizvoda (koraci kreiranja novog proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog proizvoda) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju proizvoda. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja proizvoda:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  otvara se modal za potvrdu brisanja proizvoda prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja proizvoda. Klikom na dugme OK, proizvod će biti uspešno obrisan.

Obrisan proizvod je u svakom trenutku vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se svi obrisani proizvodi. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, proizvod neće više biti obrisan:

Dupliranje proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih proizvoda (koraci kreiranja novog proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog proizvoda) klikom na ikonicu  može se pristupiti dupliranju proizvoda. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost dupliranja proizvoda:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  proizvod će biti dupliran sa svim vrednostima polja koje je imao i proizvod koji se duplira.

Dodavanje proizvoda u liste

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste proizvoda (Koraci kreiranja liste proizvoda detaljno su opisani u okviru poglavlja Liste proizvoda) potrebno je ubaciti proizvode u kreiranu listu kako bi se lista prikazala na sajtu. Da bi proizvodi postali deo liste potrebno je čekirati proizvode koje je potrebno uključiti u listu i kliknuti na dugme Ubaci u listu. Radi lakšeg snalaženja, na slici je dat prikaz gde se nalaze dugmad za ubacivanje proizvoda u listu:

Nakon obeležavanja proizvoda koji treba da se prikažu u okviru kreirane liste, klikom na dugme  otvara se modal za odabir liste u koju treba ubaciti proizvode. Na slici je prikazan modal u okviru koga je potrebno odabrati listu i kliknuti na dugme Pošalji.

Ukoliko lista prethodno nije kreirana moguće ju je kreirati i klikom na dugme ubaci-proizvod-u-novu-listu-dugme.jpg pri čemu se otvara modal za kreiranje nove liste čija polja su detaljno opisana u okviru poglavlja Kreiranje nove liste proizvoda.