Poslovna jedinica dobavljaca

Poslovna jedinica dobavljaca

Poslovna jedinica dobavljaca

Modul Mesto prodavnice se koristi za prikaz svih radnji u okviru kreiranih dobavljača i predstavlja poslovne jedinice dobavljača. U okviru modula Dobavljači kreira se konkretan dobavljač ali ukoliko kreirani dobavljač obuhvata više radnji na više lokacija, njih je moguće kreirati u okviru modula Mesto prodavnice. 

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se on sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Mesta prodavnice potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Mesta prodavnice kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Mesto prodavnice, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih mesta prodavnica kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Nova kompanija - omogućava brzi pristup kreiranju nove kompanije
  • Mesto prodavnice - omogućava brz pristup listi svih kreiranih mesta prodavnica

       2. Filteri - omogućavaju pretragu mesta prodavnica po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.

       3. Tabela za pregled i prikaz svih mesta prodavnica koji su trenutno kreirani.

U okviru tabele za prikaz mesta prodavnica nalaze se informacije o samim mestima prodavnica i to:

 • ID - Kolona koja nosi informaciju o jedinstvenom identifikatoru mesta prodavnice
 • Logo - Kolona koja prikazuje logo mesta prodavnice ukoliko je postavljen pri kreiranju mesta prodavnice
 • Naziv - Kolona koja prikazuje naziv mesta prodavnice
 • Store place code -  Kolona koja prikazuje šifru mesta prodavnice
 • Grad -  Kolona koja prikazuje grad u kome se nalazi mesto prodavnice
 • Telefon - Kolona koja prikazuje broj telefona mesta prodavnice

Kreiranje novog mesta prodavnice

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Mesta prodavnice potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Mesta prodavnice kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Korisnik može da kreira novu poslovnu jedinicu dobavljača na dva načina:

 1. Klikom na dugme   u gornjem desnom uglu

 2. Klikom na dugme  u okviru dela za prikaz poslovnih jedinica dobavljača

Izgled i tabovi strane za kreiranje nove poslovne jedinice dobavljača objašnjeni su u daljem tekstu i prikazani na slikama:

U okviru ovog dela za kreiranje nove poslovne jedinice dobavljača potrebno je popuniti sledeća polja:

 • Naziv - u okviru ovog polja potrebno je uneti naziv poslovne jedinice dobavljača
 • Interni naziv - u okviru ovog polja potrebno je uneti interni naziv poslovne jedinice dobavljača
 • ID mesto prodavnice - u okviru ovog polja potrebno je uneti jedinstveni identifikator poslovne jedinice dobavljača
 • Location/Store id - u okviru ovog polja potrebno je odabrati radnju u okviru koje se kreira poslovna jedinica dobavljača

Tab opis i kratak opis - u okviru ovog taba potrebno je uneti opise poslovnih jedinica dobavljača. Da bi korisnik moga da unese sadržaj u okviru ovih polja potrebno je da izvrši formatiranje teksta (  Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani o u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem).

Tab radno vreme poslovne jedinice dobavljača - U okviru ovog dela za kreiranje nove kompanije moguće je uneti radno vreme poslovne jedinice dobavljača. 

Tab meta podaci - U okviru polja za unos meta podataka potrebno je popuniti polja koja su prikazana na slici i objašnjena u daljem tekstu:

 • Permalink - Polje koje se automatski kreira kada se ukuca naziv poslovne jedinice dobavljača. Ukoliko se ne kreira permalink od naziva poslovne jedinice dobavljača ili u slučaju da korisnik želi da kreira samostalno permalink, korisnik mora sam da unese permalink. Detaljan opis kreiranja permalinkova možete pronaći u poglavlju Kreiranje permalinkova.
 • Meta naslov - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože kako bi želeli da se poslovna jedinica dobavljača opiše u listama pretraživanja. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci
 • Tagovi - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože tagove kao ključne reči u pretrazi. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci.
 • Meta opis - Polje nije obavezno. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci.

Tab akcije - U kviru taba akcije moguće je izvršiti podešavanja vezana za poslovnu jedinicu dobavljača koja se kreira. Objašnjenja podešavanja su data u daljem tekstu:

 • Specijalno - u okviru polja je potrebno obeležiti da li poslovna jedinica dobavljača koja se kreira treba da bude izdvojena od ostalih
 • Promo - u okviru polja je porebno obeležiti da li će se ova poslovna jedinica dobavljača koristiti i kao promo jedinica ili neće biti izdvajana od ostalih
 • Total capacity - polje u okviru kojeg je potrebno uneti ukupni kapacitet poslovne jedinice dobavljača
 • Total capacity of the need 1 - polje u okviru kojeg je potrebno uneti optimalni kapacitet prostorije poslovne jedinice dobavljača
 • Total capacity of the need 2 - polje u okviru kojeg je potrebno uneti maksimalni kapacitet prostorije poslovne jedinice dobavljača
 • Rang za sortitanje - polje u okviru kog je moguće uneti rang za sortiranje ukoliko korisnik želi da sortiranje poslovnih jedinica dobavljača izvrši ručno

Tab adresa - u okviru ovog taba potrebno je uneti osnovne informacije o poslovnoj jedinici dobavljača kao što su: grad, ulica, telefon, email adresa, web.

Tab koordinate - u okviru ovog taba je potrebno uneti koordinate u okviru google maps-a gde se nalazi poslovna jedinica dobavljača kako bi se lokacija prikazala na mapi.

Tab radno vreme objekta - U okviru ovog dela za kreiranje nove kompanije moguće je uneti radno vreme objekata. Klikom na dugme    pojavljuje se prozor na kome se može odabrati vreme za svaki dan u nedelji kao što je prikazano na slici ispod.

Tab slike i logo - Polje nije obavezno. Služi za dodavanje slike i logoa u okviru nove kompanije. Detaljno objašnjen postupak ubacivanja slika nalazi se u poglavlju Postavljanje slika

Korak 3: Nakon što su ispravno popunjena sva željena polja klikom na dugme Sačuvaj, nova poslovna jedinica dobavljača će biti kreirana.

Ažuriranje mesta prodavnice

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Mesta prodavnice potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Mesta prodavnice kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih mesta prodavnice (detaljni koraci kreiranja mesta prodavnica opisani su u okviru poglavlja Kreiranje novog mesta prodavnice) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju podataka o mestu prodavnice. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja podataka o mestu prodavnice:

Korak 3: Klikom na ikonicu  otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju samog mesta prodavnice(koraci kreiranja novog mesta prodavnice detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog mesta prodavnice), s tim što pri ažuriranju mesta prodavnice postoje i nove mogućnosti kao što je galerija. Prikaz galerije je dat na sledećoj slici:

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, mesto prodavnice će biti izmenjeno.

Aktivacija odnosno deaktivacija mesta prodavnice

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Mesta prodavnice potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Mesta prodavnice kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih mesta prodavnice (detaljni koraci kreiranja mesta prodavnica opisani su u okviru poglavlja Kreiranje novog mesta prodavnice) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju mesta prodavnice. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost deaktivacije/aktivacije mesta prodavnice:

 

Korak 3: Ukoliko je mesto prodavnice aktivno a potrebno ga je deaktivirati, potrebno je da klikne na  i ono će postati  što znači da mesto prodavnice više nije aktivno. Na isti način ukoliko je mesto prodavnice deaktivirano a potrebno ga je aktivirati, potrebno je da se klikne na  i ono će postati  , što znači da je mesto prodavnice aktivno. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, mesto prodavnice će biti deaktivirano. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja mesta prodavnice.

Brisanje mesta prodavnice

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Mesta prodavnice potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Mesta prodavnice kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih mesta prodavnice (detaljni koraci kreiranja mesta prodavnica opisani su u okviru poglavlja Kreiranje novog mesta prodavnice) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju kreiranog mesta prodavnice. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost obrisanja mesta prodavnice:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modal za potvrdu brisanja mesta prodavnice prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja mesta prodavnice. Klikom na dugme OK mesto prodavnice je upešno obrisano.

Obrisano mesto prodavnice se u svakom trenutku može vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se sva obrisana mesta prodavnice. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, mesto prodavnice neće više biti obrisano:

Pregled radnog vremena mesta prodavnice

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Mesta prodavnice potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Mesta prodavnice kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih mesta prodavnice (detaljni koraci kreiranja mesta prodavnica opisani su u okviru poglavlja Kreiranje novog mesta prodavnice) klikom na ikonicu  može se pristupiti pregledu radnog vremena kreiranog mesta prodavnice. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost pregleda radnog vremena mesta prodavnice:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modal za pregled mesta prodavnice prikazan na Slici: