Atributi

Atributi

Atributi

Atributi prestavljaju karakteristike proizvoda. Za svaki proizvod može se vezati određeni atribut. Svaki atribut ima određene vrednosti koje predstavljaju njegove varijacije. Primeri atributa su:

 • veličine,
 • boje,
 • uzrast
 • pol
 • brendovi i slično 

Na primer ukoliko je proizvod koji se kreira majica, ona može biti određenog brenda. U tom slučaju brend je atribut za koji se vezuje za proizvod(majica) koji se kreira. Takođe, jedan isti proizvod može biti dostupan u više različitih veličina (M, L, XL...). Kako bi sistem mogao da prepozna da se radi o istom proizvodu koji ima različite varijacije, one se mogu predstaviti preko atributa veličine čije će vrednosti upravo biti M, L, XL i slično. Srž modula je da je za svaki proizvod potrebno vezati određeni atribut koji ga opisuju (majica - pol: devojčice, veličina: 12, brend: legend, boja: žuta, uzrast: 12-15 godina).

U ovom delu upustva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Atributi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Atributi kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Atributi, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih atributa kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Novi atribut - omogućava brzi pristup kreiranju novog atributa proizvoda
  • Nova vrednost atributa- omogućava brzi pristup kreiranju nove vrednosti atributa proizvoda
 2. Filteri - omogućavaju pretragu atributa proizvoda po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih atributa proizvoda koji su trenutno kreirani.
 4. Tabela za pregled i prikaz svih vrednosti atributa proizvoda koji su trenutno kreirani u okviru svakog od atributa.

U okviru tabele za prikaz atributa proizvoda nalaze se informacije o samim atributima proizvoda i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje određeni atribut.
 • Slika- Kolona koja prikazuje sliku atributa ukoliko je postavljena.
 • Naziv- Kolona koja sadrži naziv atributa.
 • Tip - Kolona koja sadrži tip atributa koji je kreiran. 
 • Rang za sortiranje - Kolona koja daje informacije o rangu za sortiranje.

U okviru tabele za prikaz vrednosti atributa proizvoda nalaze se iste kolone kao i kolone sa informacijama za atribute s tim što se javlja nova kolona koja nosi vrednost permalinka određene vrednosti atributa.

Kreiranje novog atributa proizvoda

Pri kreiranju proizvoda moguće ih je grupisati u odnosu na atribute koje poseduju. Tako npr. mogu se odvajati proizvodi po Kolekcijama, Veličinama, Polu, Uzrastu itd.

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Atributi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Atributi kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Korisnik može da kreira novi atribut na dva načina:

 1. Klikom na dugme  u gornjem desnom uglu

 2. Klikom na dugme  u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih atributa proizvoda

Odabirom bilo kog od načina za kreiranje novog atributa otvara se modal u okviru kojeg se mogu menjati vrednosti željenih polja. Na slici je prikazan modal koji je potrebno popuniti kako bi se kreirao novi atribut proizvoda.

Polja koja je potrebno popuniti su objašnjena u tekstu ispod:

Tab Podaci - u okviru ovog taba nalaze se podaci o samom atributu koji korisnik kreira.

 • Naziv - Polje koje se odnosi na naziv atributa. Ovo polje je obavezno.
 • Javni naziv - Polje koje se odnosi na javni naziv datog atributa odnosno na naziv koji će se prikazivati na sajtu korisnicima.
 • Naslov - Polje koje se odnosi na naslov atributa. Ovo polje se koristi ukoliko je atribut potrebno iskoristiti u kreiranju landing strane. U ovom slučaju vrednost ovog polja će biti ustvari naslov landing strane. Na primer ukoliko je potrebno kreirati landing stranu za atribut brend, vrednost ovog polja bi bila Brendovi.
 • Tip - Polje koje se odnosi na tip atributa. Ovo polje je obavezno. Tipovi atributa koji se mogu odabrati su:
  • Izbor jednog atributa iz liste - ukoliko se odabere tip izbora jednog atributa iz liste pri kreiranju proizvoda biće moguće odabrati samo jednu vrednost atributa za jedan proizvod.  
  • Izbor više atributa iz liste - ukoliko se odabere tip izbora više atributa iz liste pri kreiranju proizvoda biće moguće odabrati samo više vrednosti atributa za jedan proizvod.
 • Rang - Polje koje se koristi kada je potrebno izvršiti sortiranje atributa ručno. Ovo polje nije obavezno.
 • Pretraga po ovom atributu - Polje koje ima vrednost Da ukoliko će se vršiti pretraga po ovom atributu ili Ne ukoliko neće. Ukoliko je vrednost polja Da atribut će se zajedno sa svojim vrednostima naći među filterima za pretragu na javnom delu sajta.
 • Da li je ovaj atribut za prikaz boja - Ima vrednost Da ukoliko je potrebno da taj atribut služi za prikaz boja i Ne ukoliko to nije slučaj. Polje nije obavezno ali je podrazumevana vrednost ne.
 • Permalink - Permalink koji se kreira za određeni atribut. Vrednost ovog polja mora biti jedinstvena što znači da ne mogu biti  Više o načinima kreiranja permalinkova možete pogledati u okviru poglavlja Kreiranje permalinkova.

Tab Related - u okviru ovog taba pruža se mogućnost povezivanja grupa atributa.

Tab Katalozi - u okviru ovog taba je potrebno odabrati katalog u okviru kog će atribut biti primenjen. Na primer ukoliko sajt koristi dva kataloga Katalog MP i Katalog VP i je kreiranju atributa je odaberan Katalog VP atribut će moći da se primeni samo na prizvode u okviru tog kataloga. Dakle, u okviru kataloga MP neće moći da se koristi filter za taj atribut na listingu proizvoda. Polje je obavezno.

Tab  Slika -  u okviru ovog taba je moguće ubaciti sliku atributa ukoliko želi korisnik da je ima. Ovaj tab nije obavezan. Način dodavanja slika u galeriju detaljno je objašnjeno u poglavlju Postavljanje slika.

Tab Opis - u okviru ovog taba unosi se opis atributa.  Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno je opisano u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ).

Korak 3: Popunjavanjem ovih polja i klikom na dugme sačuvaj, atribut će moći da se koristi.

Ažuriranje atributa proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Atributi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Atributi kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih atributa (koraci kreiranja novih atributa detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog atributa) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju atributa. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja atributa:

Korak 3: Klikom na ikonicu otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju atributa.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, atribut će biti uspešno ažuriran.

Aktiviranje i deaktiviranje atributa proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Atributi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Atributi kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih atributa (koraci kreiranja novih atributa detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog atributa) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju atributa. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost aktivacije/deaktivacije atributa:

Korak 3: Ukoliko je atribut aktivan a potrebno ga je deaktivirati, potrebno je da klikne na  i on će postati što znači da atribut više nije aktivan. Na isti način ukoliko je atribut deaktiviran a potrebno ga je aktivirati, potrebno je da se klikne na i on će postati , što znači da je atribut aktivan. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, atribut će biti deaktiviran. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja atributa.

Brisanje atributa proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Atributi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Atributi kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih atributa (koraci kreiranja novih atributa detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog atributa) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju atributa. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja atributa:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modal za potvrdu brisanja atributa prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja atributa. Klikom na dugme OK, atribut je upešno obrisan.

Obrisan atribut se u svakom trenutku može vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se svi obrisani atributi. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, atribut neće više biti obrisan:

Kreiranje nove vrednosti atributa

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Atributi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Atributi kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Pre nego što korisnik počne sa dodavanjem nove vrednosti atributa potrebno je da obeleži atribut za koji je potrebno dodati vrednost. Odabir atributa vrši se klikom na red u tabeli za prikaz atributa u kome se nalazi željeni atribut. Nakon odabira atributa u okviru tabele sa leve strane, sa desne strane se izlistavaju sve već prethodno kreirane vrednosti za taj atribut ukoliko ih ima.

Korak 3: Korisnik može da kreira novu vrednost atributa na dva načina:

 • Klikom na dugme   u gornjem desnom uglu
 • Klikom na dugme   u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih vrednosti atributa proizvoda

Korak 4: Odabirom bilo kog od načina za kreiranje nove vrednosti atributa otvara se modal u okviru kojeg se mogu menjati vrednosti željenih polja. Na slici je prikazan modal koji je potrebno popuniti kako bi se kreirala nova vrednost atributa proizvoda.

Polja koja je potrebno popuniti su objašnjena u tekstu ispod:

Tab Podaci - u okviru ovog taba nalaze se podaci o samoj vrednosti atributa koja korisnik kreira.

 • Atribut -  polje u okviru koga treba odabrati atribut čiju vrednost je potrebno kreirati
 • Podgrupa
 • Naziv - polje u okviru kog se unosi naziv atributa
 • Eksterno ime - polje u okviru kog se nalazi informacija o nazivu atributa koja se povlači iz eksternog istema koji je povezan sa platformom (npr. ERP sistem - naziv atributa kako je zaveden u okviru ERP sistema). Vrednost ovog polja neće biti vidljiv na sajtu već služi kao informacija.
 • Permalink - polje koje ima mogućnost da korisnik ručno kreira permalink za vrednost atributa. Permalink mora biti jedinstven na nivou svih vrednosti atributa i svih atributa u okviru panela kako bi se omogućila neometana pretraga na sajtu
 • Link - Polje u koje se unosi url na koji treba da vodi vrednost atributa
 • Rang za sortiranje - Polje koje se koristi kada je potrebno izvršiti sortiranje vrednosti atributa ručno. Ovo polje nije obavezno.
 • Boja - Polje u okviru kojeg treba uneti heksadecimalnu šifru boje koja će nositi vrednost atributa. Heksadecimalnu vrednost boje je potrebno uneti u okviru polja prikazanog na slici:

Nakon unete vrednosti u polje, atribut boja će biti prikazana u okviru filtera kao što je prikazano na slici:

 • Otvori prozor - Polje u okviru kog se vrši odabir da li će se vrednost atributa otvarati u okviru istog ili novog prozora.

Tab Aditional - u okviru ovog taba pruža se mogućnost povezivanja grupa atributa.

Tab  Slika -  u okviru ovog taba je moguće ubaciti sliku vrednosti atributa ukoliko želi korisnik da je ima. Ovaj tab nije obavezan. Koraci ubacivanja slika detaljno su opisani u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Tab Opis - u okviru ovog taba unosi se opis vrednosti atributa. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ).

Korak 6: Popunjavanjem ovih polja i klikom na dugme sačuvaj, vrednost atributa će moći da se koristi.

Ažuriranje vrednosti atributa

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Atributi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Atributi kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih atributa (koraci kreiranja novih atributa  detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove vrednosti atributa) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju vrednosti atributa . Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja vrednosti atributa:

Korak 3: Klikom na ikonicu  otvara se modal u okviru kojeg se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju vrednosti atributa s tim što se javlja mogućnost dodavanja novih stavki. Na slici je prikazano polje za dodavanje novih stavki.

Polja koja je potrebno popuniti su objašnjena u daljem tekstu.

Tab podaci - U okviru ovog taba moguće je uneti osnovne podatke vezane za stavku u okviru vrednosti atributa.

 • Naziv - U okviru ovog polja potrebno je uneti naziv stavke. Polje je obavezno.
 • Kratak naziv - U okviru ovog polja potrebno je uneti kratak naziv stavke. Polje nije obavezno.
 • Rang za sortiranje - U okviru ovog polja potrebno je uneti rang za sortiranje stavke ukoliko je potrebno redosled prikaza podesiti ručno. 
 • Link - U okviru ovog polja potrebno je uneti link na koji treba da vodi stavka u okviru kreirane vrednosti atributa.
 • Šablon - U okviru ovog polja je potrebno odabrati šablon prikaza stavke. Više o šablonima možete pronaći u okviru poglavlja Šabloni.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, vrednost atributa će biti uspešno ažurirana.

Brisanje vrednosti atributa

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Atributi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Atributi kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih atributa (koraci kreiranja novih atributa  detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove vrednosti atributa) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju vrednosti atributa. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja vrednosti atributa:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  otvara se modal za potvrdu brisanja vrednosti atributa prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja vrednosti atributa. Klikom na dugme OK, vrednost atributa je upešno obrisana.

Obrisana vrednost atributa se u svakom trenutku može vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se sve obrisane vrednosti atributa. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, vrednost atributa neće više biti obrisana:

Aktiviranje i deaktiviranje vrednosti atributa

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Atributi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Atributi kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih atributa (koraci kreiranja novih atributa  detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove vrednosti atributa) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju vrednosti atributa. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost aktiviranja/deaktiviranja vrednosti atributa:

Korak 3: Ukoliko je vrednost atributa aktivna a potrebno ju je deaktivirati, potrebno je da klikne na  i ona će postati  što znači da vrednost atributa više nije aktivna. Na isti način ukoliko je vrednost atributa deaktivirana a potrebno ju je aktivirati, potrebno je da se klikne na  i ona će postati , što znači da je vrednost atributa aktivna. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, vrednost atributa će biti deaktivirana. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja vrednosti atributa.