Statusi porudzbina

Statusi porudzbina

Statusi porudzbina

Modul za upravljanje statusima porudžbine omogućava pregled svih statusa koje može da dobije porudžbina od trenutka kada je napravi javni korisnik preko toga da je prepuzme kurir i isporuči krajnjem korisniku. U okviru ovog modula je takođe omogućeno da se unese tekst email ili sms poruke koja bi se slala kupcima. Kupci bi na taj način mogli da prate statuse i dobijaju informacije u kom je trenutno fazi pošiljka koja je njima poslata. NB SHOP sadrži neke od predefinisanih statusa koji se ne mogu menjati dok se ostali statusi mogu menjati. Statuse koje je moguće menjati trgovci mogu prilagođavati u skladu sa svojim poslovanje.

Statusi porudžbine se mogu videti na detalju porudžbine koji opisuju dokle se stiglo u samom procesu obrade. Dakle, kako se svaki od koraka obradi, porudžbina menja status kao što je prikazano na slici:

U ovom delu uputstva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Statusi porudžbine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Statusi porudžbina kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Kategorija proizvoda, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih statusa porudbine kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalazi se prečica: Novi status porudžbine - omogućava brzi pristup kreiranju novog statusa porudžbine

      2.Filteri - omogućavaju pretragu statusa porudžbina po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.

      3.Tabela za pregled i prikaz svih statusa porudžbina koji su trenutno kreirani.

U okviru tabele za prikaz statusa porudžbina nalaze se informacije o samim statusima porudžbina i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje svaki status porudžbine ponaosob.       
 • Naziv - Kolona koja nosi informacije o nazivu statusa porudžbine.
 • Javni naziv - Kolona koja nosi informaciju o javnom nazivu statusa. Status može imati naziv vidljiv samo u panelu i naziv vidljiv i na javnom delu sajta.
 • Javno - Kolona koja nosi informacije o tome da li je status vidljiv korisnicima tj. Da li će korisnici dobiti obaveštenje o tom statusu ili će ona biti vidljiva samo u okviru panela.
 • Pošalji email - Kolona koja daje informacije o tome da li će se poslati email kosinicima kada porudžbina dođe u taj status.
 • Slanje faktura - Kolona koja daje informacije o tome da li će se poslati faktura kada porudžbina dođe u taj status.

Kreiranje novog statusa porudžbine

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Statusi porudžbine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Statusi porudžbina kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Korisnik može da kreira novi status na dva načina:

 1. Klikom na dugme  u gornjem desnom uglu
 2. Klikom na dugme  u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih statusa pordžbine

Za kreiranje statusa na bilo koji od ova dva načina dobija se ista forma za kreiranje statusa koja je prikazana u delovima na Slikama:

Tab podaci - u okviru ovog taba nalaze se informacije o samom statusu. Polja koja je potrebno popuniti su objašnjena u daljem tekstu:

 • Naziv - polje u koje je potrebno uneti naziv statusa. Naziv unet u okviru ovog polja koristi se za internu upotrebu i samim tim ne predstavlja status koji je vidljiv krajnjem korisniku. Polje je obavezno.
 • Javni naziv - polje u koje se unosi naziv statusa koji će biti vidljiv korisnicima.
 • Boja - polje koje služi da korisnik može da određene statuse prikazuje različitim bojama. Tako na primer ukoliko se status Došlo je do greške označi crvenom bojom, korisniku će se, kada porudžbina dođe u taj status tekst ispisivati crvenom bojom.
 • Javno dostupno - polje u okviru kog je neophodno obeležiti da li je status dostupan javno ili ne. Podrazumevana vrednost ovog polja je ne.
 • Pošalji email -  polje u okviru kog je neophodno obeležiti da li treba poslati email korisniku kada porudžbina dobije određeni status
 • Pošalji SMS -  polje u okviru kog je neophodno obeležiti da li treba poslati SMS poruku korisniku kada porudžbina dobije određeni status
 • Pošalji fakturu -  polje u okviru kog je neophodno obeležiti da li treba poslati fakturu kada porudžbina dobije određeni status.

Tab Tekst imejla- u okviru ovog taba se unosi tekst email-a koji se šalje korisnicima kada porudžbina dodje u određeni status.

Tab SMS tekst- u okviru ovog taba se unosi tekst SMS poruke koji se šalje korisnicima kada porudžbina dodje u određeni status.

Korak 3: Klikom na dugme Sačuvaj, status će biti kreiran.

Ažuriranje statusa porudžbine

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Statusi porudžbine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Statusi porudžbina kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih statusa (koraci kreiranja novih statusa porudžbine detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog statusa porudžbine) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju statusa porudžbine. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja statusa porudžbine:

Korak 3: Klikom na ikonicu otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju statusa.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, status će biti uspešno ažuriran.

Aktiviranje i deaktiviranje statusa porudžbine

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Statusi porudžbine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Statusi porudžbina kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih statusa (koraci kreiranja novih statusa porudžbine detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog statusa porudžbine) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju statusa porudžbine. Na Slici  je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost deaktivacije/aktivacije statusa porudžbine:

Korak 3: Ukoliko je status porudžbine aktivan a potrebno ga je deaktivirati, potrebno je da klikne na  i on će postati što znači da status porudžbine više nije aktivan. Na isti način ukoliko je status porudžbine deaktiviran a potrebno ga je aktivirati, potrebno je da se klikne na i on će postati , što znači da je status porudžbine aktivan. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, status porudžbine će biti deaktiviran. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja statusa porudžbine.

Brisanje statusa porudžbine

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Statusi porudžbine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Statusi porudžbina kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih statusa (koraci kreiranja novih statusa porudžbine detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog statusa porudžbine) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju statusa porudžbine. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja statusa porudžbine:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  otvara se modal za potvrdu brisanja statusa porudžbine prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja statusa porudžbine. Klikom na dugme OK, status porudžbine je upešno obrisan.

Obrisan status porudžbine se u svakom trenutku može vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se svi obrisani statusi porudžbine. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, status neće više biti obrisan: