Podešavanje google analitike

Podešavanje google analitike

Podešavanje google analitike

Modul za Podešavanje google analitike služi za povezivanje naloga na google analytics i admin panela. Nakon povezivanja google analitike sa sajtom moguće je dobiti razne informacije kao što je to koliko je kupaca posetilo sajt, iz kojih su država, koliko je na određeni dan bilo pregleda sajta itd. Oglašavanje preko Google analitike omogućava da se stekne dragocen uvid u posetioce web shop-akoji pokazuju interesovanje za određene proizvode i usluge. 

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako podesiti google analitiku

Korak 1: Ulogovati se na gmail nalog u okviru kog će se kreirati google analitika.

Korak 2: U okviru google pretrage potrebno je ukucati: google analytics. Nakon odabira google analitike otvara se polje za prikaz svih setovanja analitike kao što je prikazano na slici:

Korak 3: Nakon pristupa google analitici potrebno je kliknuti na opciju Admin u okviru glavne navigacije google analitike kao što je prikazano na slici:

Korak 4: Odabirom opcije Admin otvara se deo koji je namenjen administraciji. Deo administracija je podeljen na tri dela:

 • ACCOUNT
 • PROPERTY
 • VIEW

Potrebno je setovati podatke u okviru sva tri dela. Prvo se setuje deo namenjen za kreiranje Account-a (naloga). U okviru padajućeg menija prikazanog na slici nalaze se svi nalozi koji su kreirani. Za kreiranje novog naloga potrebno je kliknuti na Create new account kao što je prikazano na Slici:

Korak 5: Nakon kreiranja novog naloga potrebno je popuniti polja koja su prikazana na slikama. Objašnjenja polja koja je potrebno popuniti su data u daljem tekstu.

 • Account name - U okviru ovog polja je potrebno uneti naziv naloga. To može biti naziv klijenta za koga se kreira google analitika.
 • Website name - U okviru ovog polja unosi se naziv sajta klijenta za kojeg se kreira google analitika.
 • Website URL - U okviru ovog polja unosi se url adresa sajta klijenta za kojeg se kreira google analitika.
 • Industry Category - U oviru ovog polja unosi se delatnost klijenta za kojeg se kreira google analitika.
 • Reporting Time Zone - U oviru ovog polja unosi se vremenska zona poslovanja klijenta za kojeg se kreira google analitika.

U okviru ovog dela podešavanja analitike potrebno je čekirati sve opcije i kliknuti na dugme Get Tracking ID.

Korak 6: Nakon klika na dugme Get Tracking ID otvara se modal za prihvatanja uskova korišćenja od strane googla koji je prikazan na slici:

Korak 7: Nakon prihvatanja uslova generisaće se ID sajta za koji se kreira google analitika. Podatke koji se dobiju je potrebno uneti u okviru admin panela.  Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje google analitike  potrebno je da u okviru glavne navigacije panela NB SHOP izabere opcija Podešavanje i u okviru nje stavku Podešavanje google analitike kao što je prikazano na Slici:

Korak 8: U okviru podešavanja za google analitiku potrebno je uneti vrednosti dobijana u okviru google analytic-a u polja prikazana na slici:

 • Profile email - U okviru ovog polja je potrebno uneti vrednost: account-1@gawebservisapinbshop.iam.gserviceaccount.com
 • Profile ID - U okviru ovog polja unosi se ID koji je dobijen u prethodnom koraku. Na Slici je prikazano odakle je moguće pročitati ID i uneti ga kao vrednost ovog polja:
 • Params - U okviru ovog polja je potrebno uneti vrednost:  ga:pageviews,ga:users
 • Url fajla za ključ profila - U okviru ovog polja potrebno je uneti url adresu sajta
 • Google Analytics - U okviru ovog polja je potrebno kopirati kod dobijen u okviru google analytics-a u okviru dela prikazanog na slici :

Na sledećoj slici je prikazano mesto u okviru kog je potrebno  uneti dve linije koda.

Ono što je potrebno uneti između dela prikazanog na slici je:

 ga('require', 'displayfeatures');

 ga('require', 'linkid', 'linkid.js');

Url servisa za uzimanje podataka - U okviru ovog polja je potrebno uneti sledeću vrednost: http://www.urlsajta.rs/webservis/ga/analytics.php

Nakon što su uneti podaci potrebno je da se klikne na dugme Sačuvaj.

Korak 9: Kada su podešena sva polja u okviru NB SHOP platform potrebno je vratiti se na Google analiytics kako bi se izvršilo podešavanje analitike do kraja.  Klikom na dugme prikazano na slici može se vratiti na sva tri dela za podešavanja prikazana u koraku 4.

Sledeće što je potrebno podesiti su polja u okviru dela Property. Klikom na Property Settings otvaraju se polja prikazana na slici:

 • Tracking id - predstavlja id koji je izgenerisan u prethodnom koraku
 • Property Name - U okviru ovog polja je potrebno uneti naziv propertija.        
 • Default URL - U okviru ovog polja je potrebno uneti url adresu sajta.

Drugi Deo podešavanja u okviru Property Settings-a odnosi se na način reklamiranja. Polja koja je potrebno čekirati su objašnjena u daljem tekstu.

 • Enable Demographics and Interest Reports - potrebno je postaviti vrednost ovog polja na ON. Polje se odnosi na omogućavanje kreiranja izveštaja na osnovu demografskih kriterijuma i interesovanja
 • Use enhanced link attribution - potrebno je postaviti vrednost ovog polja na ON.
 • Start In-Page Analytics in - U okviru ovog polja potrebno je čekirati opciju Full view mode

Klikom na dugme Sačuvaj, izmene će biti postavljene.

Korak 10 : Klikom na dugme za vraćanje na glavni deo podešavanja google analitike prikazana u koraku 4 potrebno je vratitii se kako bi se pristupilo daljim podešavanjima . Sledeće što je potrebno podesiti su polja u okviru dela View. Klikom na View Settings otvaraju se polja prikazana na slici:

 • View name - u okviru ovog polja potrebno je podesiti ime sajta koje će biti vidljivo. Najbolje je uneti url sajta.
 • Currency displayed as - u okviru ovog polja potrebno je podesiti valutu u okviru koje će se vršiti plaćanje i prikaz proizvoda u okviru web shop-a.
 • Site search Tracking  - vrednost ovog polja je potrebno postaviti na ON i u oviru polja Query parameter uneti reč search.

Klikom na dugme Sačuvaj biće registrovana podešavanja u okviru View Settings dela.

Korak 11 : Klikom na dugme za vraćanje na glavni deo podešavanja google analitike prikazana u koraku 4 potrebno je vratitii se kako bi se pristupilo daljim podešavanjima . Sledeće što je potrebno podesiti se nalazi u okviru dela View. U okviru padajućeg menija dela View potrebno je odabrati stavku Ecommerce Settings kao što je prikazano na slici:

U okviru polja za Ecommerc podešavanja potrebno je postaviti vrednost Enable Ecommerce na ON. Promenomj vrednosti ovog polja javlja se Enable Related Products čiju vrednost takođe treba podesiti na ON.

Klikom na dugme Sačuvaj, podešena je google analitika.