Liste

Liste

Liste

Modul za kreiranje i upravljanje listama proizvoda služi za grupisanje proizvoda po određenim kriterijumima i izlistavanjem istih. Ovaj modul omogućava kreiranje listi kao što su najprodavaniji proizvodi, najnoviji proizvodi itd. Uključivanjem ove liste u okviru sajta prikazivaće se samo proizvodi koji pripadaju toj listi. Kreiranje listi je veoma pogodno za prezentovanje noviteta ili izdvajanja proizvoda ukoliko ih ima mnogo.

U ovom delu korisničkog  upustva  je opisano:    

     

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste proizvoda potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Liste proizvoda kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Liste proizvoda, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih lista proizvoda kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Nova lista proizvoda - omogućava brzi pristup kreiranju nove liste proizvoda
  • Proizvodi - omogućava brzi pristup svim kreiranim proizvodima
  • Kategorije proizvoda - omogućava brzi pristup svim kreiranim kategorijama proizvoda
  • Tipovi proizvoda - omogućava brzi pristup svim kreiranim tipovima proizvoda
  • Liste proizvoda - omogućava brzi pristup svim kreiranim listama proizvoda

      2.Filteri - omogućavaju pretragu listi proizvoda po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.

      3.Tabela za pregled i prikaz svih listi proizvoda koje su trenutno kreirane.

U okviru tabele za prikaz listi proizvoda nalaze se informacije o samim listama proizvoda i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje određenu listu.
 • Slika - Kolona koja prikazuje sliku liste ukoliko je postavljena.
 • Naziv - Kolona koja sadrži naziv liste proizvoda.
 • Rang za sortiranje - Kolona koja daje informacije o rangu za sortiranje.

U okviru tabele za prikaz stavki koji se nalaze u okviru odabrane liste nalaze se sledeća polja:

 • Šifra proizvoda - u okviru ove kolone prikazuje se šifra proizvoda koji se nalaze u listi
 • Slika - Kolona koja prikazuje sliku liste ukoliko je postavljena.
 • Proizvod - Kolona koja prikazuje naziv proizvoda.
 • Cena - Kolona koja prikazuje cenu proizvoda.
 • Popust - Kolona koja prikazuje popust za proizvod ukoliko postoji.
 • Rang za sortiranje - Kolona koja daje informacije o rangu za sortiranje.

Kreiranje nove liste proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste proizvoda potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Liste proizvoda kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Korisnik može da kreira novu listu proizvoda na dva načina:

 1. Klikom na dugme   u gornjem desnom uglu

 2. Klikom na dugme  u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih lista proizvoda

Odabirom bilo kog od načina za kreiranje nove liste proizvoda otvara se modal u okviru kojeg se mogu menjati vrednosti željenih polja.

Izgled i tabovi modala za kreiranje nove lista proizvoda objašnjeni su u daljem tekstu i prikazani na slikama:

Tab podaci - u okviru ovog taba nalaze se polja sa osnovnim informacijama o samoj listi proizvoda.

 • Tip - U okviru ovog polja je potrebno označiti kog je tipa lista koja se kreira. Podrazumevana vrednost je Lista za ponude ali korisnik može odabrati neku od ponuđenih listi. Tipovi koji postoje su: lista za ponude, lista za ticketing, lista za popuste i list for recommendations.
 • Pretražuj po ovoj listi - okviru ovog polja potrebno je označiti da li korisnik želi da omogući pretragu po listi koju kreira. Ukoliko je odgovor Da pojaviće se filter po kom će biti moguće pretražiti samo proizvode te liste. Podrazumevana vrednost je Ne.
 • Naziv - Polje u okviru kog treba uneti naziv liste. Poje je obavezno.
 • Jedinstven naziv - Polje u okviru kog se unosi jedinstven naziv liste. Ovaj naziv treba da jedinstveno identifikuje listu. Polje je obavezno jer se na osnovu toga kreira permalink same liste na javnom delu sajta.
 • Rang za sortiranje - Polje u koje treba uneti rang za sortiranje ukoliko korisnik želi da sortiranje listi proizvoda izvrši ručno.
 • Ex ID - polje u okviru koga se unosi externi ID ukoliko je lista povezana sa nekim drugim sistemom.
 • Subtitle - Polje u okviru kog je potrebno navesti podnaslov koji se odnosi na listu koja se kreira. Polje nije obavezno.
 • Šifra - Polje u okviru kog se unosi šifra liste. Šifra treba da bude jedinstvena.
 • Url - Polje u okviru kog se unosi url adresa na koju će da vodi lista koja se kreira.
 • Url name - Polje koje služi za unos više različitih url adresa za jednu listu, npr. ukoliko lista predstavlja neku određenu akciju, može da se unese više različitih url adresa svaki, pa sistem prepozna da tu ima više linkova i tako se ponaša na javnom delu sajta,. Generalno gledano, url name sluzi da se svakom tom linku definiše naziv. Url adrese se unose svaka u novi red u odnosu na prethodnu.

Tab Additional data - u okviru ovog taba nalaze se polja sa osnovnim informacijama o limitiranju trajanja i sortiranju proizvoda u okviru listi proizvoda.

Polja koja je moguce popuniti su:

 • Attribute ID - polje u okviru kog se unosi id atributa koji je povezan sa listom
 • Duration - polje u okviru kog se definiše da li je vreme trajanja ograničeno ili ne
 • Datum od, datum do - polja koja služe za unos datuuma trajanja prikaza proizvoda
 • Date insert, date reset -  polja koja služe za datum početka prikaza liste i datum prestanka prikazivanja liste.
 • Limit per page - polje koje služi za određivanje limita za prikaz proizvoda iz listi u okviru strane
 • Order by - polje koje služi za unos načina sortiranja listi proizvoda. Načini sortiranja mogu biti:
  • sortiranje proizvoda po nazivu - u okviru ovog polja unosi se vrednost name
  • sortiranje proizvoda po id-ju proizvoda - u okviru ovog polja unosi se vrednost iddesc
  • sortiranje proizvoda na osnovu unetog ranga za sortiranje- u okviru ovog polja unosi se vrednost sortlist
  • sortiranje proizvoda na osnovu cene u opadajućem i rastućem redosledu - u okviru ovog polja unosi se vrednost justPriceDesc i justPriceAsc
  • sortiranje proizvoda na osnovu cene u okviru primarne kategorije u opadajućem i rastućem redosledu - u okviru ovog polja unosi se vrednost priceDesc i priceAsc
  • sortiranje proizvoda na osnovu popusta u opadajućem i rastućem redosledu - u okviru ovog polja unosi se vrednost discountByPriceDesc i discountByPriceAsc
  • sortiranje proizvoda na osnovu uštedi u ceni u opadajućem i rastućem redosledu - u okviru ovog polja unosi se vrednost savingPriceDesc i savingPriceAsc
  • sortiranje proizvoda na osnovu najnovije dodatih proizvoda - u okviru ovog polja unosi se vrednost new

Tab Katalozi - obzirom da svi proizvodi predstavljaju neki katalog lista će se prikazivati u okviru nekog od njih. U okviru ovog taba potrebno je odabrati kataloge u okviru kojih će se prikazivati.

Tab opis - Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese sadržaj, opis liste neće biti postojati. U okviru ovog taba potrebno je da korisnik unese opis ukoliko to želi. Polje nije obavezno.

Ukoliko se unese opis liste ona će se na javnom delu sajta prikazivati kao na slici:

Tab slika - Korisnik u okviru ovog taba može da postavi slika liste. Detaljni koraci pri ubacivanju slika možete pogledati u okviru poglavlja Postavljanje slika.  

Korak 3: Nakon ispravno popunjenih polja, klikom na dugme Sačuvaj, lista će biti dodata u polje za prikaz listi proizvoda.

Ažuriranje liste proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste proizvoda potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Liste proizvoda kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste proizvoda( koraci kreiranja nove  liste proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste proizvoda) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju liste proizvoda. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja liste proizvoda:

Korak 3: Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju same liste proizvoda (koraci kreiranja nove liste proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste proizvoda).

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, izmene će biti sačuvane.

Brisanje liste proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste proizvoda potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Liste proizvoda kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste proizvoda( koraci kreiranja nove  liste proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste proizvoda) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju liste proizvoda. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja liste proizvoda:

 

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  otvara se modal za potvrdu brisanja liste proizvoda prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja liste proizvoda. Klikom na dugme OK, lista proizvoda je upešno obrisana.

Obrisana lista se u svakom trenutku može vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se sve obrisane liste. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, lista neće više biti obrisana:

Aktivacija/deaktivacija liste proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste proizvoda potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Liste proizvoda kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste proizvoda( koraci kreiranja nove  liste proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste proizvoda) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju liste proizvoda. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost deaktivacije/aktivacije liste  proizvoda:

Korak 3: Ukoliko je lista proizvda aktivna a korisnik želi da je deaktivira, potrebno je da klikne na  i ona će postati što znači da trenutna lista proizvoda više nije aktivna. Na isti način ukoliko je lista proizvoda deaktivirana a korisnik želi da je aktivira, potrebno je da klikne na deaktivirano (2).png i ona će postati , što znači da je trenutna lista proizvoda aktivna. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, lista proizvoda će biti deaktivirana.

Korak 5: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja liste proizvoda.

Uvoz popusta u liste

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: U gornjem desnom uglu potrebno je kliknuti na prečicu Uvoz popusta za proizvode. Radi lakšeg snalaženja, na slici je prikazano gde se nalazi prečica za kreiranje popusta za proizvode:

Korak 3: Klikom na prečicu prikazanu na slici, prikazuje se modal čija polja je potrebno popuniti kako bi se izvršio uvoz popusta za proizvode:

Polja koja je potrebno popuniti objašnjena su u daljem tekstu.

 • Katalog - Polje u okviru kog se bira katalog u kom se nalaze proizvodi za koje je potrebno kreirati popust. Polje je obavezno.
 • Tip računanja - U okviru ovog polja je potrebno izabrati tip računanja cene. Potrebno je izabrati jedan od dva tipa:
  • Izračunaj cenu na osnovu popusta - ukoliko se u okviru excel tabele nalazi visina popusta
  • Izračunaj cenu na osnovu cene - ukoliko se u okviru excel tabele nalazi isnos krajnje cene
 • Type price calculation - u okviru ovog polja je potrebno odabrati jednu od dve opcije:
  • Izračunaj popust na osnovu cene
  • Izračunaj popust na osnovu stare cene
 • Izaberi fajl - u okviru ovog polja je potrebno izabrati i uploadovati excel fajl sa popustima na server. Nakon klika na dugme sačuvaj, popust će se primeniti na proizvode koji se nalaze u okviru postavljenog excel fajla.
Napomena: Excel faj se kreira na sledeći način:
                    - Prva kolona predstavlja šifre proizvoda koje treba staviti na popust
                    - Druga kolona predstavlja sam popust.
Popust se unosi samo u okviru cifre. Dakle ako je popust 10% uneće se samo cifra 10 bez simbola procenta.
Napomena: Fajl za uvoz popusta ne sme imati prazne redove ili kolone!

Ručno dodavanje proizvoda u listu

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste proizvoda (Koraci kreiranja liste proizvoda detaljno su opisani u okviru poglavlja Kreiranje liste proizvoda) potrebno je ubaciti proizvode u kreiranu listu kako bi se lista prikazala na sajtu.

Da bi proizvodi postali deo liste potrebno je čekirati proizvode koje je potrebno uključiti u listu i kliknuti na dugme Ubaci u listu. Radi lakšeg snalaženja, na slici je dat prikaz gde se nalaze dugmad za ubacivanje proizvoda u listu:

Korak 3: Nakon obeležavanja proizvoda koji treba da se prikažu u okviru kreirane liste, klikom na dugme  otvara se modal za odabir liste u koju treba ubaciti proizvode. Na slici je prikazan modal u okviru koga je potrebno odabrati listu i kliknuti na dugme Pošalji.

Korak 4: Ukoliko lista prethodno nije kreirana moguće ju je kreirati i klikom na dugme ubaci-proizvod-u-novu-listu-dugme.jpg pri čemu se otvara modal za kreiranje nove liste čija polja su detaljno opisana u okviru poglavlja Kreiranje nove liste proizvoda.

Uvoz proizvoda u liste

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: U gornjem desnom uglu potrebno je kliknuti na prečicu Uvoz proizvoda u liste. Radi lakšeg snalaženja, na slici je prikazano gde se nalazi prečica:

Korak 3: Klikom na prečicu prikazanu na slici, prikazuje se modal čija polja je potrebno popuniti kako bi se izvršio uvoz proizvoda u liste:

Polja koja je potrebno popuniti objašnjena su u daljem tekstu.

 • Način unosa proizvoda u listi - u okviru ovog polja je potrebno odabrati jedan od dva načina uvoza proizvoda u listu:
  • izmena svih postojećih u listi 
  • dodaj novi i izmeni postojeći
 • Lista proizvoda - u okviru ovog polja je potrebno odabrati listu u koju je potrebno da se importuju proizvodi. (lista pre toga mora biti kreirana kako bi se pojavila u padajućoj listi za odabir).
 • Izaberi fajl - u okviru ovog polja je potrebno izabrati i uploadovati excel fajl sa popustima na server. Nakon klika na dugme sačuvaj, proizvodi će se pronaći u listi.
Napomena: Excel faj se kreira na sledeći način:
                    - Prva kolona predstavlja šifre proizvoda koje treba staviti na popust
                    - Prvi red excel fajla mora ostati prazan
Napomena: Fajl za uvoz proizvoda u liste ne sme imati prazne redove ili kolone!

Dupliranje liste proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste proizvoda potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Liste proizvoda kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste proizvoda( koraci kreiranja nove  liste proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste proizvoda) klikom na ikonicu  može se pristupiti dupliranju liste proizvoda. Na Slici  je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost dupliranja liste proizvoda:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  otvara se modal prikazan na slici:

Korak 4: Potrebno je izabrati državu u okviru koje kopiramo listu kao i jezike na koji kopiramo listu. Potrebno je postaviti glavni jezik.

Korak 5: Klikom na dugme Sačuvaj, lista proizvoda će biti duplirana sa svim vrednostima polja koje je imala i lista proizvoda koji se duplira.

Pregled listi proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste proizvoda potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Liste proizvoda kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste proizvoda( koraci kreiranja nove liste proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste proizvoda) klikom na ikonicu  može se pristupiti pregledu liste proizvoda. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost pregleda liste proizvoda:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu može se videti kako će se lista proizvoda prikazivati u okviru sajta sa svim unetim karakteristikama.

Izvoz podataka liste u XSL format

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste proizvoda potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Liste proizvoda kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste proizvoda( koraci kreiranja nove liste proizvoda detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste proizvoda) i nakon što su ubačeni odabrani proizvodi u listu (koraci ubacivanja proizvoda u listu detaljno su objašnjeni u okviru poglavlja Ubacivanje proizvoda u liste) može se pristupiti izvozu podataka o proizvodima koji se nalaze u listi proizvoda.

Korak 3: U okviru podsekcije liste proizvoda nalazi se dugme za izvoz proizvoda u csv format. Klikom na to dugme dobija se excel fajl u kome se nalaze osnovne informacije o proizvodima iz određene liste.

Korak 4: Kako bi se obezbedilo da se u fajlu nalaze samo podaci iz odabrane liste potrebno je u okviru polja za prikaz svih kreiranih listi proizvoda odabrati željenu listu.

Korak 5: Nakon odabira liste klikom na dugme dobija se csv format fajla. Radi lakšeg snalaženja, na Slici je prikazano dugme na koje je potrebno kliknuti kako bi se izvezao fajl sa proizvodima iz liste:

U okviru fajla nalazi se lista sa sledećim informacijama o proizvodima:

 • ProductID - U okviru ove kolone nalazi se informacija o jedinstvenom identifikatoru ili šifri proizvoda
 • Product code - U okviru ove kolone nalazi se informacija o kodu proizvoda
 • Name - U okviru ove kolone nalazi se informacija o nazivu proizvoda
 • Price - U okviru ove kolone nalazi se informacija o ceni proizvoda
 • Discount - U okviru ove kolone nalazi se informacija o popustu proizvoda
 • Added - U okviru ove kolone nalazi se informacija o datumu kada je kreiran proizvod

Korišćenje lista proizvoda za pretragu na javnom delu sajta

U okviru web shop-a postoji mogućnost kreiranja velikog broja listi i samim tim grupisati određen broj proizvoda u odnosu na karakteristike koje imaju. Primer kreiranih listi bi bio: lista akcija, lista najprodavanijih proizvoda, outlet proizvodi itd. Da bi se omogućila pretraga po listi potrebno je pri kreiranju ili ažuriranju liste proizvoda omogućiti pretragu u okviru polja prikazanog na slici:

Nakon obeležene vrednosti polja na Da, moguće je videti primenu pretrage npr na listingu proizvoda tako što će se u okviru odabira filtera za pretragu pojaviti i lista koja je kreirana kao što je prikazano na slici:

Odabirom neke od listi proizvoda na slici, na listingu će se prikazivati samo proizvodi koji se nalaze u okviru liste.