Kontakti

Kontakti

Kontakti

Modul Kontakti pruža mogućnost pregleda svih podataka korisnika koji su se u nekom trenutku ulogovali na sajt, ostavili komentar, poruku ili na bilo koji drugi način postali deo neke od mejling listi klijenta. Ono što omogućava lista svih kontakata tj. mejling lista je upravo ostvarivanje direktnog kontakta sa korisnicima preko raznih vrsta poruka koje će biti detaljno objašnjene u narednim poglavljima.

U ovom delu uputstva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kontakti potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Kontakti kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Kontakti, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih kontakata kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Novi kontakt - omogućava brzi pristup kreiranju novog kontakta
  • Uvoz kontakta - omogućava pristup uvozu kontakata preko excel fajla
  • Kontakti - omogućava brzi pristup svim kreiranim kontaktima
  • Mejling lista - omogućava pristup polju za prikaz mejling listi
  • Podešavanja - pristup polju za podešavanja kontakata
 2. Filteri - omogućavaju pretragu kontakata po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
 3. Omogućava izvoz liste kontakata u xml i csv fajl.
 4. Tabela za pregled i prikaz svih kontakata koji su trenutno kreirani.

U okviru tabele za prikaz javnih korisnika nalaze se informacije o samim javnim korisnicima i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje svaki kontakt ponaosob.
 • Mailing lista - Kolona koja daje informaciju o tome da li kontakt pripada nekoj mejling listi
 • Email adresa - Kolona daje informaciju o email adresi korisnika
 • Korisnik - Kolona daje informacije o korisnicima. Ukoliko se radi o registrovanom korisniku u okviru ovog polja stajaće vrednost -1
 • Telefon - Kolona daje informaciju o kontakt telefonu korisnika 
 • Grad- Kolona daje informaciju o gradu korisnika
 • Brend - Kolona daje informaciju o brendu koji je odabrao korisnik pri kupovini. Ova informacija će biti poželjna pri slanju poruka korisnicima za sniženja proizvoda određenog brenda, dobijanja novih proizvoda tog brenda i sl.
 • Datum rođenja - Kolona daje informaciju o datumu rođenja korisnika. Ova informacija će biti poželjna da bi mogle da se šalju poruke korisnicima npr. razni popusti i akcije za rođendan nekog korisnika. Kreiranje ovih vrsta akcija detaljno je objašnjeno u okviru poglavlja Kreiranje rođendanskih akcija.
 • Jezik - Kolona daje informaciju o jeziku na kom je korisnik izvršio registraciju.

Sve informacije o korisnicima mogu biti unete od strane korisnika pri registraciji ali se isti mogu uneti i preko excel fajla (Objašnjeno u mogulu Uvoz svih kontakata) ili pak ručno ukoliko dođete naknadno do tih informacija (Objašnjeno u modulu Ažuriranje kontakata).

Kreiranje novog kontakta

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kontakti potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Kontakti kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Novi kontakt se može dodati na dva načina:

 • klikom na dugme 
 • klikom na dugme 

U oba slučaja otvara se modal za kreiranje novog kontakta, prikazan na Slici:

Forma za kreiranje novog kontakta podeljena je na tri dela čija su polja objašnjena u daljem tekstu.

Tab podaci - U okviru ovog dela forme potrebno je uneti ID korisinika, njegovu email adresu i obeležiti polje da se ne šalje ponovo kada ne treba da se šalje korisniku email.

Tab Mejling lista - U okviru ovog dela forme potrebno je označiti kojoj mejling listi pripada korisnik koji se kreira

Tab Podaci korisnika - U okviru ovog dela forme potrebno je da se unesu osnovni podaci o korisniku kao što su: ime, prezime, telefon, grad, država, pol, datum rođenja

Korak 3: Klikom na dugme sačuvaj, korisnik će biti kreiran.

Uvoz svih kontakata

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kontakti potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Kontakti kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi se izvršio uvoz kontakata potrebno je da se klikne na dugme 

Korak 3: Nakon klika na dugme pojaviće se modal prikazan na slici:

U okviru modala nalazi se legenda koja detaljno objašnjava u kom formatu treba da bude kreiran dokument kako bi se ispravno uvezao u okviru panela.

U okviru dela za mejling liste treba obeležiti u okviru koje mejling liste se uvoze kontakti.

U okviru dela za Dokumente potrebno je uključiti fajl koji je struktuiran kao što je objašnjeno u legendi na vrhu modala.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, kontakti će biti uvezeni

Napomena: Na linku se nalazi primer excel fajla kakav je potrebno kreirati da bi se ispravno uneli podaci. U koloni B je potrebno uneti vrednost 1 za sve korisnike.

Podešavanja kontakata

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kontakti potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Kontakti kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi se izvršilo podešavanje kontakata potrebno je da se klikne na dugme 

Korak 3: Nakon klika na dugme pojaviće se strana u okviru koje je moguće vršiti izmenu određenih polja koja su prikazana na slici:

 • Subscribe category - odabir kategorije subscriber-a.
 • Subscribe phnone category - 
 • Subscribe modal category - odabir kategorije modala.
 • Subscribe unregistered user category - 

Ovo polje služi za integraciju sa mail chimp-om. Mail chimp omogućava direktan pristup svim subscriberima.

 • Api key - u okviru ovog polja se unosi API ključ koji služi da bi se povezao panel sa mail chimpom
 • Type save newsletter - u okviru ovog polja bira se tip čuvanja newsletter-a koji može biti:
  • lokalni - subscriberi se čuvaju samo u okviru panela
  • eksterni - subscriberi se čuvaju samo u okviru mail chimp-a
  • oba - subscriber se čuvaju na oba mesta
 • Expand with our fields

Ažuriranje kontakata

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kontakti potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Kontakti kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih kontakata (koraci kreiranja novog kontakta detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog kontakta) klikom na ikonicu   može se pristupiti ažuriranju kontakta. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja kontakta:

Korak 3: Klikom na ikonicu  otvara se modal u okviru kojeg se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju samog kontakta

Korak 4: Klikom na dugme  Sačuvaj, kontakt će biti ažuriran.

Aktiviranje i deaktiviranje kontakata

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kontakti potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Kontakti kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih kontakata (koraci kreiranja novog kontakta detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog kontakta) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju kontakta. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost aktiviranja/deaktiviranja korisnika

Korak 3: Ukoliko je kontakt aktivan a korisnik želi da ga deaktivira, potrebno je da klikne na i on će postati  što znači da kontakt više nije aktivan. Na isti način ukoliko je kontakt deaktiviran a korisnik želi da ga aktivira, potrebno je da klikne na i on će postati , što znači da je kontakt ponovo aktivan. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, kontakt će biti deaktiviran. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja kontakta.

Brisanje kontakata

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kontakti potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Kontakti kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih kontakata (koraci kreiranja novog kontakta detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog kontakta) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju kontakta. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja kontakta:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modal za potvrdu brisanja kontakta prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja kontakta. Klikom na dugme OK, kontakt je upešno obrisan.

Izvoz kontakata u CSV i XLS format

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kontakti potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Kontakti kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi se omogućio izvoz svih kontakata koji bi mogli da se iskoriste u raznim drugim analizama potrebno je kliknuti na dugme prikazano na slici:

Korak 3: Klikom na dugme Izvoz u CSV ili Izvoz u XLS format (u zavisnosti od željenog formata prikaza kontakata), kontakti će moći da se koriste u dalje svrhe.

Grupisanje kontakata u okviru mejling liste

Korisnici se mogu grupisati u okviru mejling listi koje se mogu kreirati u zavisnosti od namene za koju će se slati newsletteri. Tako se mogu kreirati mejling liste korisnika koji na primer preferiraju određeni brend pa se samim tim određenim korisnicima mogu slati samo noviteti određenog brenda. Raznovrsnost namena mejling listi je velika pa se u zavisnosti od potreba može kreirati veliki broj istih. Cilj korišćenja mejling listi je upravo grupisanje korisnika po određenim karakteristikama i plasiranje robe putem reklamnih newsletter-a samo korisnicima koji pripadaju određenoj grupi. Da bi mogla da se koristi grupacija korisnika u okviru mejling listi potrebno je da se prvobitno kreiraju liste. U nastavku uputstva se nalaze koraci kreiranja mejling liste:

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kontakti potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Kontakti kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi se omogućilo kreiranje mejling listi potrebno je kliknuti na dugme prikazano na slici i tako pristupiti mejling listama:

Korak 3: Nakon klika na dugme Mejling lista otvara se prikaz svih kreiranih mejling listi kao što je prikazano na slici:

Korak 4: Da bi korisnik kreirao novu mejling listu potrebno je da klikne na dugme  ili pak klikom na dugme  u okviru tabele za prikaz kreiranih mejling listi. Nakon klika na dugme otvara se modal za kreiranje nove mejling liste kao što je prikazano na slici:

U okviru taba Basic info popunjavaju se osnovne informacije o samoj mejling listi:

 • Naziv - u okviru polja za naziv unosi se naziv mejling liste. Polje je obavezno.
 • Rang za sortiranje - u okviru polja rang za sortiranje unosi se rang liste koja se kreira u odnosu na već kreirane i nove liste koje će se kreirati. Rang za sortiranje je važan jer pri slanju newsletter-a mejling listi sa najvećim prioritetom će imati najveći prioritet pri slanju. 

U okviru taba Slika unosi se slika mejling liste.

U okviru polja Opis unosi se opis mejling liste. Sam opis se nigde na sajtu neće prikazivati ali može da posluži za detaljniji opis korinsika koji su grupisani u okviru mejling liste koja se kreira. 

Korak 5: Nakon klika na dugme Sačuvaj, nova mejling lista će biti kreirana.

U svakom trenutku korisnik može da ažurira podatke unete za mejling listu klikom na ikonicu prikazanu na slici:

Takodje, može listu deaktivirati/aktivirati klikom na ikonicu prikazanu na slici:

Ili je pak obrisati ukoliko više nije potrebna klikom na ikonicu prikazanu na slici: