Tipovi akcija

Tipovi akcija

Tipovi akcija

U okviru dela za podešavanje tipova akcija pruža se mogućnost kreiranja raznih tipova akcija koje nude pogodnosti za korisnike u vidu poklon vaučera, popusta, tiketa i drugih mogućnosti preko kojih korisnici ostvaruju pogodnosti pri kupovini.

U ovom delu korisničkog  uputstva  je opisano:

Napomena: Podešavanje modula Tipovi akcija vrše isključivo programeri NBSoft tima.

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Tipovi akcija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Akcije i u okviru nje stavku Tipovi akcija kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Tipovi akcija, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih tipova akcija u sistemu kao što je prikazano na sledećoj slici:

 1.  U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Tipovi akcija- omogućava brzi pristup svim kreiranim tipovima akcija
  • Akcije - omogućava brzi pristup prikaza svih kreiranih akcija
  • Tiketi akcija- omogućava brzu pretragu svih tiketa akcija
  • Report actions -  omogućava kreiranje izveštaja o korišćenju akcija
  • Podešavanje akcije - omogućava pristup svim podešavanjima vezanim za akcije
  • Novi tip  akcije - omogućava brzi pristup kreiranju novog tipa akcije
 2. Filteri - omogućavaju pretragu tipova akcija po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih tipova akcija koji su trenutno kreirani. 

U okviru tabele za prikaz tipova akcija nalaze se informacije o samim tipovima akcija i to:

 • ID - Jedinstveno identifikuje određeni tip akcije.
 • Naziv - Sadrži naziv tipa akcije. Naziv tipa akcije ne sme da se ponovi u odnosu na već kreirane tipove.
 • Slika - Kolona koja prikazuje sliku tipa akcije ukoliko je postavljena.
 • Šifra - Kolona koja daje informaciju o šifri akcije koja definiše kakva je akcija tj na šta se odnosi. Može biti akcija popust na najskuplje, popust na najjeftinije, vaučer ili neki drugi tip. Šifra mora biti jedinstvena i ne sme se ponoviti.
 • Rang za sortiranje - Kolona koja daje informacije o rangu za sortiranje ( podešavamo rang ukoliko želimo da sortiramo akcije po rangu)

Kreiranje novog tipa akcije

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Tipovi akcija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Akcije i u okviru nje stavku Tipovi akcija kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Korisnik može da kreira novi tip akcije  na dva načina:

 1. Klikom na dugme   u gornjem desnom uglu
 2. Klikom na dugme   u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih tipova akcija

Odabirom bilo kog od načina za kreiranje novog tipa akcije otvara se strana u okviru kojih se mogu menjati vrednosti željenih polja.

Izgled i tabovi modala za kreiranje novog tipa akcije objašnjeni su u daljem tekstu i prikazani na slikama:

U okviru ovog modala nalaze se tri taba cija polja su objašnjena u daljem tekstu.

Tab Podaci -  u okviru ovog taba je potrebno uneti osnovne podatke o tipu akcije:

 • Naziv - U okviru ovog polja potrebno je uneti naziv tipa akcije. Polje je obavezno.
 • Šifra - U okviru ovog polja potrebno je uneti šifru tipa akcije. Polje je obavezno. Na osnovu ove šifre sistem će moći da prepozna o kojem se tipu akcije radi i na osnovu toga će znati da sve akcije tog tipa pripadaju baš tom tipu
 • Rang za sortiranje - Polje u koje treba uneti rang za sortiranje ukoliko korisnik želi da sortiranje tipa akcije izvrši ručno.

Tab opis - u okviru ovog taba je moguće uneti opis tipa akcije. Polje je opciono.

Tab slika - u okviru ovog taba je potrebno uneti sliku tipa akcije.

Ažuriranje tipa akcija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Tipovi akcija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Akcije i u okviru nje stavku Tipovi akcija kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih tipova akcija (koraci kreiranja novog tipa akcije detaljno su opisani u poglavlju  Kreiranje novog tipa akcije) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju tipa akcije. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja tipa akcije:

Korak 3: Klikom na ikonicu otvara se modal u okviru kojeg se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju samog tipa akcije

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, tip akcija će biti uspešno ažuriran.

Brisanje tipa akcija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Tipovi akcija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Akcije i u okviru nje stavku Tipovi akcija kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih tipova akcija (koraci kreiranja novog tipa akcije detaljno su opisani u poglavlju  Kreiranje novog tipa akcije) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju tipa akcije. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja tipa akcije:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  otvara se modal za potvrdu brisanja akcije prikazan na Slici :

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja tipa akcije.  Klikom na dugme OK, tip akcije je uspešno obrisan

Objašnjenja postojećih tipova akcija

U okviru daljeg teksta data su detaljna objašnjenja tipova akcija koje je trenutno moguće koristiti pri kreiranju acija za korisnike.

Napomena: Da bi akcija mogla da se kroisti neophodno je da za nju bude kreiran tiket (detaljni koraci kreiranja tiketa objašnjeni su u okviru poglavlja Tiketi akcija) kao i da ona bude aktivirana.
Napomena: Kupovinu kroz neki od tipova akcija mogu da koriste isključivo samo registrovani, tj. ulogovani kupci. Neregistrovani kupci ne mogu da kupe i naprave porudžbinu sa tiketom. 

Tipovi akcija su:

 1. Popust na sve artikle u korpi - popust se dodaje na sve artikle koje kupac ubaci u korpu pri kreiranju porudžbine shodno ostalim podešavanjima same akcije
 2. Popust na sve iz liste - popust se dodeljuje na sve artikle koji su smešteni u određenu listu proizvoda (detaljni koraci kreiranja liste proizvoda objašnjeni su u okviru poglavlja Liste proizvoda), shodno ostalim podesavanjima same akcije. Proizvodi koji su smešteni u listu za akciju predstavljaju uslov ostvarenja akcije. (jedino ukoliko korisnik poruči neki od artikala iz liste ostvariće se mogućnost popusta).
 3. Popust na jeftiniji iz liste - popust se dodeljuje na najjeftiniji proizvod iz liste shodno ostalim podešavanjima same akcije. Ukoliko kupac poruči neki od artikala u okviru liste za akciju dobiće određeni popust na najjeftiniji proizvod iz liste.
 4. Vaucer akcija - u pitanju je vrednosni vaučer, tj benefit. Za ostvarenje ovog tipa akcije potrebno je da se marketinški komunicira sa kupcima. Takođe korišćenje ovog tipa akcije zavisi i od ostalih podešavanja i kastomizacije same akcije. Vaučer se obračunava na stavku u porudžbini koja je najskuplja, kako bi popust bio najmanji. (1000 RSD na cenu od 7000 RSD nije isto kao i na cenu od 2000 RSD). 
 5. Popust na najskuplji iz liste  - popust se dodeljuje na najskuplji proizvod iz liste shodno ostalim podešavanjima same akcije. Ukoliko kupac poruči neki od artikala u okviru liste za akciju dobiće određeni popust na najskuplji proizvod iz liste.
 6. Stepenasti popust - ovaj tip akcije je nazvan stepenasti popust jer može da se definise kaskadno. Sistem prvo pokušava da kupcu sa istim kodom da najveci moguci popust iz ove akcije. Međutim ukoliko nije uspeo da dodeli najveći, onda se spuša rang niže i pokušava da kupcu da niži popust i sve tako redom zavisno koliko je pragova napravljeno (moguće je napraviti N pragova). Ukoliko ni jedan od pragova nije zadovoljen kupac može da dobije podrazumevani benefit na nivou same akcije. U okviru ovog tipa akcije, obezbeđivanje podrazumevanog benefita je obavezno. Klafiikacija se gleda u odnosu na zadate kvalifikacione liste i broj proizvoda i iznosa u njima. 
 7. Predefinisana cena proizvoda - predstavlja akciju u okviru koje, tek kada se zadovolje određeni uslovi, može da se određeni proizvod proda po zadatoj ceni. Na primer ukoliko su ispunjeni uslovi akcije, cena proizvoda će biti npr. 1 RSD ili koliko je definisano shodno podešavanjima akcije.
 8. Popust na N ti proizvod u korpi - predstavlja akciju koja omogućava da se realizacija popusta radi komadno i obračuna popust samo na N-ti proizvod u korpi ( na primer samo na drugi proizvod u korpi, samo na treći ili bilo koji proizvod). Pored toga moguće je podesiti obračunavanje popusta na na primer svaki drugi, treći itd. proizvod iz korpe. 
 9. Akcija na Akciju - tip akcije u okviru kojeg postoji mogućnost definisanja uslova za ispunjenje ove akcije a da je to upravo ispunjenje uslova nekih prethodno definisanih akcija (pored ispunjenja uslova u okviru podešavanja akcije). Dakle, da bi se ostvarila akcija na akciju neophodno je da korisnik najpre ostvari prethodnu akciju a potom na već ostvarenu akciju iskoristi navedenu akciju na akciju.

 

Objasnjenje podesavanje same akcije - Generalno

 • Za svaku akciju moguće je kreirati dodatne liste koje dodatno definišu samu akciju. One mogu biti:
  1. Kvalifikacioni artikli: moguće je ali ne i neophodno kreirati kvalifikacionu listu artikla. Ova lista može da bude kao kvalifikaciona lista, npr. da bi korisnik mogao da iskoristi akciju mora da ubaci neki proizvod koji se nalazi u kvalifikacionoj listi koju je potrebno prethodno definisati. Ako korisnik nema ni jedan artikal u korpi koji je kvalifikacioni nije moguce da se iskoristi akcija
  2. Artikli na popustu - moguće je ali ne i neophodno kreirati listu artikala na popusti. Ukoliko se koristi onda je popust je primenljiv samo na proizvode koji se nalaze u okviru kreirane liste. Svi ostali prozivodi nece dobiti popust dok ako se ne koristi ova lista onda je popust primenjiv na celu korpu.
  3. Arikli bez popusta - moguće je ali ne i neophodno kreirati listu artikala bez popusta. Ukoliko se koristi to znaci da ako kupac ubaci proizvod iz ove liste onda na ove proizvode mu se ne obracunava popust. Na primer ukoliko popust važi za sve artikle sem za artikle iz nove kolekcije te proizvode je potrebno smemstiti u okviru ove liste i tako obezbediti da ne bude moguće korišćenje akcije kada su ovi proizvodi u pitanju.
 • Za svaku akciju je moguće podesiti da li će se popust automatski primeniti na korpi ili korisnik mora da unese ručno tiket. Ukoliko se koristi auto primena, potrebno je da se sortiraju akcije od najvišeg benefita ka manjem, jer će se i tim redom proveravati kvalifikacija i ispunjenje uslova. Ovaj deo podešavanja se vrši u okviru akcija a u polju rang za sortiranje. 
 • Postoji opcija u okviru koje je moguće na nivou akcije ograničiti da li je na toj akciji dozvoljena kupovina više proizvoda istog artikla ili ne. 

Pored svega gore navedenog za svaku akciju može se definisati:

 • koliko minimalno proizvoda mora da kupi kupac kako bi ostvario mogućnost da kupi kroz akciju. Ukoliko je podešena kvalifikaciona lista, onda se gleda u odnosu na kvalifikacionu listu, ukoliko ne onda se gleda ukupan broj proizvoda u korpi. 
 • za svaku akciju može se definisati minimalni iznos kupovine, tj. može da se koristi samo ukoliko ukupna vrednost korpe premašuje navedeni iznos. Iznos može ručno da se podešava.
 • za svaku akciju može se definisati datum trajanja tj. od kada do kada kupac može da iskoristi datu akciju. Akcija može da važi u zeljenom vremenskom periodu. Unapred se može definisati trajanje akcije. 
 • za svaku akciju može se definisati limit tiketa koji može da se iskoristi. Ova opcija se često koristi kod nepersonalizovanih akcija gde sa jednim kodom mogu svi da kupuju, a potrebno je da npr. samo prvih 100 kupaca dobiju benefit. 
 • za svaku akciju se može pojediničano po korisniku definisati koliko može da ima neiskoriscenih tiketa da bi ponovo mogao da kupi kroz određenu akciju
 • ukoliko je u pitanju vaučer u polje rabat upisujemo iznos u dinarima, dok kod ostalih tipova akcija upisujemo vrednost popusta, s tim da se upisuje samo broj, npr. 90, 80 ili nešto drugo. Trenutno popust mora da bude ceo broj. 
 • kada se podešava akcija, potrebno je da se podesi da ona važi na radnju web shop ili u onim radnjama odakle su kupci ako je aktivirana kataloska prodaja. Podrazumevano je da mora da važi u radnji webshop kako bi akcija mogla da se koristi na webshopu. 
 • tiketi koji se generisu mogu da budu personalizovani ili nepersonalizovani. Razlika je u tome da se neporesonalizovani tiketi vezuju za neregistrovanog kupca i te tikete može da koristi bilo ko od registrovanih korisnika, dok personalizovani tiketi glase na ime i samo taj kupac moze da ih koristi, tako svaki tiket u ovom slučaju ima drugačiji kôd. Kod personalizovanih tiketa, kôd se generiše tako što se spaja šifra akcije i nasumice odeljen custom broj. 
 • takođe za svaku akciju moguće je definisati naziv, slajder, opis, kratak opis, sliku itd.
 • Require action qualification: u okviru ovog polja moguće je upisati ID neke od prethodnih akcija. Ovo polje se koristi kada se koristi akcija tipa Akcija na akciju, gdese kao uslov navedi ispunjenje uslova iz neke prethodne akcije. 
 • Type calculation discount: u okviru ovog polja moguće je definisati da li će se popust obračunavati na već sniženu cenu ili neće. Ukoliko se obračunava da li se obracunava kaskadno ili sumarno. 
 • Discount on N product: u okviru ovog polja upisuje se npr. 2 ukoliko je potrebno da se na drugi artikal u korpi obračuna popust. Ovo polje se koristi kada se koristi akcija tipa Akcija na N-ti proizovdi. Potrebno je upisati ceo broj. 
 • Generate ticket for next order. Next Action ID: ovo polje se popunjava ako je korisnik npr. ispunio uslov kupovine prilikom nekog ordera i ostvario pravo popusta na narednu kupovinu. Ovde se navodi ID akcije iz koje će korisnik dobiti tiket. Uslovi se proveravaju is trenutne akcije kroz koju kupac prolazi. 
 • Akcija shodno mogucnostima procesa karticama, može da se definise da važi samo npr. za kupovine napravljene AMEX ili VISA karticom. Takodje postoji mogućnost podešavanja plaćanja i određivanje broja rata. Predloslv je da procesor kartica omogućava dobijanje ovakve informacije. 
 • U polju auto config item, se definiše stepnasti popust, tj akcija tipa stepenasti poppust. Prilikom definisanja stavke, potrebno je da se izabere jedna ili više lista proizvoda iz koje je potrebno da se zadovolje uslovi: broj proizvoda, verdnost tih proizvoda kao i koji popust će dobiti. Na primer ukoliko se izabere jedna lista i stavi u korpu minimum 2 proizvoda i minimalna vrednost kupovine 1000 rsd, onda kada se ostvari dati uslov popust će biti npr 10%. Dok npr. ako se odabere dve ili više lista i stavi u korpu 2 proizvoda minimalno, to znaci 2 proizvoda po listi, isto važi i za vrednost. 

Primeri podesavanja odredjenih akcija: 

 1. Kupac ostvaruje odredjeni popust na kupovinu drugog, treceg, n-tog artikla
 • kao primer možemo uzeti test akciju koja omogućava 90% popusta na drugi artikal
 • da bi se ispunio uslov akcije neophodno je da u korpi bude minimum 2 proizvoda
 • postoji mogućnost da se kupuje komadno tj. više istih veličina istog proizvoda je moguće da korisnik ubaci u korpu
 • podešeno je da se akcija automatski primeni kada korisnik dodje na procesu kupovine
 • potrebno je da se podesi kod koji će korisnici koristiti pri realizaciji akcije. U okviru ovog primera je realizovan tiket: drugi
 • podesiti minimalnu vrednost kupovine npr. 10 RSD. Neophodno je da kupac ubaci u korpu artikle čija ukupna cena prelazi podešen rang kako bi ostvario mogućnost realizacije akcije. U suprotnom neće moći da iskoristi akciju.
 • akcija tipa: Popust na N ti proizvod u korpi
 1. Kupac ostvaruje odredjeni popust na kupovinu drugog, treceg, n-tog artikla, gde se ponavlja benefit na svaki N ti proizvod. 
 • kao primer napravljena je akcija koja omogućava 45% popusta na svaki drugi proizvod u korpi. 
 • poenta same akcije je da ukoliko u korpi se u korpi nalazi 4 proizvoda, popust će biti obračunat na 2. i 4. proizvod
 • da bi se ispunio uslov akcije neophodno je da u korpi bude minimum 2 proizvoda
 • postoji mogućnost da se kupuje komadno tj. više istih veličina istog proizvoda je moguće da korisnik ubaci u korpu
 • podešeno je da se akcija automatski primeni kada korisnik dodje na procesu kupovine
 • potrebno je da se podesi kod koji će korisnici koristiti pri realizaciji akcije. U okviru ovog primera je realizovan tiket: svaki-drugi
 • podesiti minimalnu vrednost kupovine npr. 10 RSD. Neophodno je da kupac ubaci u korpu artikle čija ukupna cena prelazi podešen rang kako bi ostvario mogućnost realizacije akcije. U suprotnom neće moći da iskoristi akciju.
 • akcija tipa: Popust na N ti proizvod u korpi
 1. Popust na ceo asortiman (osim akcijskih artikala)
 • kao primer možemo uzeti test akciju: Ceo asortiman 5%
 • da bi se ispunio uslov akcije neophodno je da u korpi bude minimum 1 proizvod
 • da bi ovo testirali ubacite samo jedan proizvod, jer je akcija koja ima po prioritetu manji benefit
 • podešeno je da se akcija automatski primeni kada korisnik dodje na procesu kupovine
 • potrebno je da se podesi kod koji će korisnici koristiti pri realizaciji akcije. U okviru ovog primera je realizovan tiket: 5posto
 • podesiti minimalnu vrednost kupovine npr. 10 RSD. Neophodno je da kupac ubaci u korpu artikle čija ukupna cena prelazi podešen rang kako bi ostvario mogućnost realizacije akcije. U suprotnom neće moći da iskoristi akciju.
 • akcija tipa: na sve artikle u korpi
 1. Kupis 2 dobijes 2  
 • kao primer možemo uzeti test akciju: Kupis 2, dobijes 2
 • da bi se ispunio uslov akcije neophodno je da u korpi bude minimum 4 proizvoda
 • podešeno je da se akcija automatski primeni kada korisnik dodje na procesu kupovine
 • potrebno je da se podesi kod koji će korisnici koristiti pri realizaciji akcije. U okviru ovog primera je realizovan tiket: 2+2
 • podesiti minimalnu vrednost kupovine npr. 10 RSD. Neophodno je da kupac ubaci u korpu artikle čija ukupna cena prelazi podešen rang kako bi ostvario mogućnost realizacije akcije. U suprotnom neće moći da iskoristi akciju.
 • moguce je dodatno ograničavati liste na koji se odnosi popust i sve ostalo
 • akcija tipa: na sve artikle u korpi
 1. Kupi 2 artikla i ostvari popust od 25%, kupi 3 artikla i ostvari popust od 35%
 • kao primer možemo uzeti test akciju: Kupi 2 čarape, 25%, kupi 3 čarape 35%
 • da bi se ispunio uslov akcije neophodno je da se ubaci minimum 2 pari čarapa, ili 3 kako bi se dobio popust
 • podešeno je da se akcija automatski primeni kada korisnik dodje na procesu kupovine
 • potrebno je da se podesi kod koji će korisnici koristiti pri realizaciji akcije. U okviru ovog primera je realizovan tiket: 2carape-25-3-carape-35
 • podesiti minimalnu vrednost kupovine npr. 10 RSD. Neophodno je da kupac ubaci u korpu artikle čija ukupna cena prelazi podešen rang kako bi ostvario mogućnost realizacije akcije. U suprotnom neće moći da iskoristi akciju.
 • akcija tipa: stepenasti popust
 1. Kupi artikal A brenda i ostvari poklon vaucer od 10% na sledecu kupovinu
 • kao primer možemo uzeti test akciju: Kupi artikal A brenda i ostvari poklon vaucer od 10% na sledecu kupovinu
 • potrebno je da se podesi kod koji će korisnici koristiti pri realizaciji akcije. U okviru ovog primera je realizovan tiket: nike
 • kada se kupi određeni proizvod, kreira se novi tiket iz akcije: 10% popusta na sve gde kupac dobija personalizovan kod. 
 • kod se kupcu prikazuje na ekranu. 
 1. Kupi 2 proizvoda za odredjenu cenu 
 • kao primer možemo uzeti test akciju: Kupi 2 para AIR max patika za 15 RSD
 • potrebno je da se kupi određeni proizvod
 • da bi se ispunio uslov akcije neophodno je da se ubaci minimum 2 proizvoda
 • cena će biti 15RSD po proizvodu jer je tako definisana, po istom principu može da se kreira poklon proizvod za 1 rsd
 • potrebno je da se podesi kod koji će korisnici koristiti pri realizaciji akcije. U okviru ovog primera je realizovan tiket: air-max-vikend
 • podešeno je da se akcija automatski primeni kada korisnik dodje na procesu kupovine
 • podesiti minimalnu vrednost kupovine npr. 10 RSD. Neophodno je da kupac ubaci u korpu artikle čija ukupna cena prelazi podešen rang kako bi ostvario mogućnost realizacije akcije. U suprotnom neće moći da iskoristi akciju.
 • akcija tipa: tacno definisana cena
 1. Na kupovinu vecu od 199, kupi majicu za 1 dinar 
 • kao primer možemo uzeti test akciju: Na kupovinu vecu od 199, kupi majicu za 1 dinar 
 • potrebno je da se kupi određeni proizvod
 • majica na koju se ostvarju 1 rsd je na neki drugi proizvod
 • kupovina mora da bude veća od 199 RSD
 • potrebno je da se podesi kod koji će korisnici koristiti pri realizaciji akcije. U okviru ovog primera je realizovan tiket: majica-1-dinar
 • podešeno je da se akcija automatski primeni kada korisnik dodje na procesu kupovine
 • akcija tip: tacno definisana cena
 1. Iz grupe 8 licencnih brendova kupi 1 artikal i ostvari popust od 10%, kupi 2 artikla i ostvari popust od 20%,  kupi 3 artikla  i ostvari popust od 30%
 • ovo je ista akcija kao i akcija pod rednim brojem: 5. Kupi 2 artikla i ostvari popust od 25%, kupi 3 artikla i ostvari popust od 35%
 • na toj akciji može da se testira
 • akcija tipa stepenasti popust
 1. Akcija na akciju, uslov za ovu akciju jeste da se korisnik kvalifikovao za neku od prethodno definisanih akcija
 • kao primer možemo uzeti test akciju: Akcija, gde je uslov neka druga akcija plus ova
 • U okviru ovog primera neophodno je da bude iskorišćena akcija 2+2
 • potrebno je da se podesi kod koji će korisnici koristiti pri realizaciji akcije. U okviru ovog primera je realizovan tiket: akcija+na+akciju
 • podešeno je da se akcija automatski primeni kada korisnik dodje na procesu kupovine
 • akcija tipa: akcija na akciju

Neophodne informacije za kreiranje akcije i definisanje tipa akcije

U nastavku data su najosnovnija pitanja koja su potrebna da se postave klijentu kada je u pitanu setovanje odredjene akcije: 

 • Da li postoji uslov za minimalni iznos kupovine da bi se ostvario popust na datu akciju?
 • Da li postoji uslov za minimalni broj proizvoda u korpi da bi se ostvario popust na datu akciju?
 • Do kog datuma traje akcija, datam od - datum do?
 • Da li ja akcija namenjana za sve korisnike ili samo za odredjene korisnike?
 • Potrebno je da nam posaljete naziv tiketa kojim kupci ostavaruju popust na datum akciju.
 • Da li je potrebno da pošaljemo korisnicima email sa nazivom tiketa sa kojim ostvaruju popust na datu akciju?
 • Da li postoji neka klasifikaciona lista proizvoda?
 • Da li postoji neka lista proizvoda za koju ne treba obračunati popust?
 • Potrebna nam je lista proizvoda koji si na akciji.
 • Koliko je iznos popusta na datu akciju?
 • Neophodna nam je samo informacija sta se desava kada korisnik ubaci proizvod u korpu koji je već na sniženju (recimo 45% popusta).
  • Da li ovakav proizvod uopšte ulazi u akciju?
  • Da li se u tom slucaju popust sabira? tj. popust proizvoda u ovom slučaju iznosi 65%.
  • Da se pak obračunava popust od 20% na već sniženu cenu od 45%?

Podesavanje više akcija istovremeno

Ukoliko se desi da se na sajtu već nalazi podešen neki vid tiketa ili pak loyalti program, potrebno je obezbediti korišćenje više tiketa istovremeno. Da bi se to ostvarilo potrebno je podesiti sledeće:

 1.  Pristupiti modulu Podešavanja i u okviru njega Podešavanjima korisnika (detaljnije informacije možete pročitati u okviru poglavlja).
 2. U okviru modula za Podešavanja korisnika potrebno je omogućiti multitiketing u okviru dela prikazanog na slici:
 1. Nakon uspešnog podešavanja multitiketinga potrebno je kreirati slajder koji će obuhvatati više tiketa na strani kupovina. Da bi se kreirao slajder potrebno je pristupiti modulu Multimedija i u okviru nje slajderima. (detaljnije informacije možete pročitati u okviru poglavlja Multimedija). U okviru modula Slajderi potrebno je kreirati novi slajder i u polje označeno na slici uneti vrednost type_ticketing.
 1. Nakon što se sačuva novokreirani slider potrebno je kreirati njegove stavke koje predstavljaju sve akcije koje su prisutne na sajtu. Jedna stavka - jedna akcija. Pri kreiranju stavke slajdera koja se odnosi na akcije porebno je u okviru polja prikazanom na slici uneti jedinstven naziv nb_action dok ukoliko je u pitanju loyalti kartica potrebno je uneti loyalty_user.
 

Nakon podešavanja akcija će biti uspešno setovana.