Liste

Liste

Liste

Modul Liste koristi se da predstavi select polja koja korisnik sajta bira pri procesu kupovine, registracije, odabiru jezika itd. Ovaj modul sadrži elemente svake padajuće liste na sajtu. Neki od primera su: odabir jezika sajta, zatim odabir vrste posla za koji korisnik želi da pošalje prijavu, odabir stepena stručne spreme itd.

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Liste kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Liste, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih listi kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Nova lista - omogućava brzi pristup kreiranju nove liste 
  • Nova stavka liste - omogućava brzi pristup kreiranju nove stavke liste 

      2.Tabela za pregled i prikaz svih listi koje su trenutno kreirane.

      3.Tabela za pregled i prikaz svih stavki listi koje su trenutno kreirane.

U okviru tabele za prikaz listi nalaze se informacije o samim listama i to:

 • ID - Jedinstveno identifikuje određenu listu.
 • Naziv - kolona koja predstavlja naziv liste
 • Short code - prikazuje skraćeni kod liste

U okviru tabele za prikaz stavki koji se nalaze u okviru odabrane liste nalaze se sledeća polja:

 • ID - Jedinstveno identifikuje određenu listu.
 • Naziv - kolona koja predstavlja naziv liste
 • Vrednost - kolona koja daje informaciju o vrednosti koja će se prikazivati u okviru padajuće liste

Kreiranje listi

Napomena: Modul liste isključivo koriste programeri NBSoft tima.

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Liste kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Korisnik može da kreira novu listu na dva načina:

 1. Klikom na dugme   u gornjem desnom uglu

 2. Klikom na dugme  u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih listi

Odabirom bilo kog od načina za kreiranje nove liste otvara se modal u okviru kojeg se mogu menjati vrednosti željenih polja. Izgled i tabovi modala za kreiranje nove liste objašnjeni su u daljem tekstu i prikazani na slikama:

Tab podaci - u okviru ovog taba nalaze se polja sa osnovnim informacijama o samoj listi.

 • Naziv - Polje u okviru kog treba uneti naziv liste. Poje je obavezno.
 • Short code - Polje u okviru kog se unosi kôd liste
 • Akcije - klikom na ikonicu  ili  može se aktivirati odnosno deaktivirati lista

Tab slika - Korisnik u okviru ovog taba može da postavi svoju sliku. Detaljni koraci pri ubacivanju slika možete pogledati u okviru poglavlja Postavljanje slika.  

Tab opis - Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese sadržaj, lista će biti prazna. U okviru ovog taba potrebno je da korisnik unese opis ukoliko to želi. Polje nije obavezno.

Korak 3: Nakon ispravno popunjenih polja, klikom na dugme Sačuvaj, lista će biti dodata u polje za prikaz svih listi.

Ažuriranje liste

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Liste kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste ( koraci kreiranja nove liste detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju liste. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja liste:

Korak 3: Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju same liste ( koraci kreiranja nove liste detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste).

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, izmene će biti sačuvane.

Aktivacija ili deaktivacija liste

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Liste kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste ( koraci kreiranja nove liste detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju liste . Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost deaktivacije/aktivacije liste:

Korak 3: Ukoliko je lista aktivna a korisnik želi da je deaktivira, potrebno je da klikne na  i ona će postati  što znači da trenutna lista više nije aktivna. Na isti način ukoliko je lista deaktivirana a korisnik želi da je aktivira, potrebno je da klikne na deaktivirano (2).png i ona će postati  , što znači da trenutna lista aktivna. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, lista će biti deaktivirana. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja liste.

Kreiranje stavki liste

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Liste kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste ( koraci kreiranja nove liste detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste) da bi se dodale stavke određene liste potrebno je kliknuti na listu u okviru koje je potreno kreirati stavke. Nakon klika na odabranu listu u okviru tabele za stavke liste otvoriće se njene stavke. Nove stavke liste je moguće kreirati na dva načina:

 1. klikom na dugme  u gornjem desnom uglu
 2. klikom na dugme  u okviru tabele za prikaz stavki liste 

Odabirom bilo kog od načina za kreiranje nove stavke liste otvara se modal u okviru kojeg se mogu menjati vrednosti željenih polja. Na slici je prikazan modal koji je potrebno popuniti kako bi se kreirala nova stavka liste.

Tab podaci - u okviru ovog taba nalaze se polja sa osnovnim informacijama o samoj stavki liste.

 • Lista - U okviru ovog polja je potrebno odabrati listu u okviru koje se kreira stavka
 • Naziv - Polje u okviru kog treba uneti naziv stavke liste. Poje je obavezno.
 • Vrednost - Polje u okviru kog se unosi vrednost koju će imati stavka liste tj. ono što će se prikazivati na sajtu
 • Akcije - klikom na ikonicu  ili  može se aktivirati odnosno deaktivirati stavka liste

Tab slika - Korisnik u okviru ovog taba može da postavi slike stavke liste. Detaljni koraci pri ubacivanju slika možete pogledati u okviru poglavlja Postavljanje slika.  

Tab opis - Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese sadržaj, stavka liste će biti prazna. U okviru ovog taba potrebno je da korisnik unese opis ukoliko to želi. Polje nije obavezno.

Korak 3: Nakon ispravno popunjenih polja, klikom na dugme Sačuvaj, stavka liste će biti dodata u polje za prikaz svih stavki liste.

Ažuriranje stavki liste 

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Liste kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste ( koraci kreiranja nove liste detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste) da bi se ažurirale stavke određene liste potrebno je kliknuti na listu u okviru koje je potreno ažurirati stavke. Nakon klika na odabranu listu u okviru tabele za stavke liste otvoriće se njene stavke. Nakon prethodno kreiranih stavki (koraci kreiranja novih stavki liste detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove stavke liste) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju stavki liste. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja stavki liste:

Korak 3: Klikom na ikonicu  otvara se modal u okviru kojeg se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju stavke liste. 

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, stavka liste će biti uspešno ažurirana.

Aktivacija ili deaktivacija stavki liste

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Liste potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Liste kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane liste ( koraci kreiranja nove liste detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove liste) da bi se aktivirale ili deaktivirale stavke određene liste potrebno je kliknuti na listu u okviru koje je potreno izvršiti aktivaciju ili deaktivaciju stavke. Nakon klika na odabranu listu u okviru tabele za stavke liste otvoriće se njene stavke. Klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju stavke liste. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost aktiviranja/deaktiviranja stavke liste:

Korak 3: Ukoliko je stavka liste aktivna a potrebno ju je deaktivirati, potrebno je da klikne na  i ona će postati  što znači da stavka liste više nije aktivna. Na isti način ukoliko je stavka liste deaktivirana a potrebno ju je aktivirati, potrebno je da se klikne na  i ona će postati , što znači da je stavka liste aktivna. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, stavka liste će biti deaktivirana. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja stavke liste.