Upravljanje tekstualnim sadrzajem

Upravljanje tekstualnim sadrzajem

Upravljanje tekstualnim sadrzajem

U okviru ovog poglavlja detaljno su objašnjene sve mogućnosti za upravljanja tekstualnim sadržajem. Sadržaj je sastavni deo svakog modula u okviru panela. Tekstualni sadržaj je potrebno uneti da bi se definisao opis proizvoda, sadržaj strana, članaka ali i osnovne informacije o kompaniji, kategorijama proizvoda i svim drugim modulima. U okviru poglavlja za upravljanje tekstualnim sadržajem biće opisane sve mogućnosti u okviru sređivanja istog. Sređivanje tekstualnog sadržaja vrši se u okviru HTML editora koji omogućava rad sa tekstom na sličan način kao word. Na Slici je prikazano opšte polje za unos tekstualnog sadržaja:

U okviru polja za upravljanje tekstualnim sadržajem nalaze se ikonice u okviru kojih su omogućene razne funkcionalnosti. U daljem tekstu će biti prikazana svaka ikonica kao i njena funkcija:

 •  - Postoje dva načina pogleda na tekstualni sadržaj. Prvi način je unos konkretnog teksta dok se klikom na ikonicu Source prelazi se na pregled u vidu koda. U okviru tog modula mogu se videti html tagovi koji predstavljaju pozadinu takve vrste teksta. U okviru source dela, programeri mogu menjati source kôd samog teksta, npr. ukoliko je u pitanju tabela, moze se menjati debljina i boja njenih ivica itd.
 •  - U okviru ove ikonice moguće je vršiti odabir načina prikaza teksta odabirom jednog od ponuđenih templateova (načina prikaza).
 •  - U okviru ove ikonice moguće je vršiti odsecanje teksta uz mogućnost ponovnog njegovog nalepljivanja u okviru teksta.
 •  -  U okviru ove ikonice moguće je izvršiti kopiranje teksta.
 •  -  U okviru ove ikonice moguće je nalepiti tekst. U okviru ove ikonice može se nalepiti tekst koji je prethodno bio otkucan u word dokumentu tako da se formatiranje istog izvrši na najbolji mogući način, tačnije identično kao što je bilo u okviru dokumenta. U okviru ove ikonice moguće je nalepiti tekst. Savet je da se svako kopiranje teksta vrši preko ove ikonice jer se u tom slučaju tekst lepo formatira bez obzira iz kog tekst editora se kopira. Klikom na ikonicu otvara se prozor prikazan na slici u okviru kog je klikom na tastere CTRL+v moguće nalepiti tekst.
 •  - U okviru ove ikonice moguće je nalepiti tekst. Nalepljivanje teksta u okviru ove ikonice daje „čist“ tekst, odnosno tekst koji nema nepotrebne redove i prazna polja. Klikom na ikonicu otvara se prozor prikazan na slici u okviru kog je klikom na tastere CTRL+v moguće nalepiti tekst.
 •  - U okviru ove ikonice moguće je nalepiti tekst. Savet je da se svako kopiranje teksta vrši preko ove ikonice jer se u tom slučaju tekst lepo formatira bez obzira iz kog tekst editora se kopira. Klikom na ikonicu otvara se prozor prikazan na slici u okviru kog je klikom na tastere CTRL+v moguće nalepiti tekst.
 •  - U okviru ove ikonice moguće je izvršiti proveru svih grešaka u kucanju. Nakon iskucanog ili prekopiranog teksta klikom na ovu ikonicu može se započeti proces provere grešaka u kucanju. Mogućnosti u okviru ove ikonice prikazane su na Slikama i objašnjene u daljem tekstu:

Options - u okviru ovog taba moguće je označiti da li treba ignorisati velika slova, mešovita mala i velika slova u okviru reči ili reči koje sadrže brojeve. Ukoliko se ni jedna od opcija ne obeleži, biće ispravljene i ove greške u kucanju.

Languages - u okviru ovog taba moguće je odabrati jezik na kom je kucan tekst

Dictionaries - u okviru ovog taba moguće je unositi reči u okviru rečnika.

About - u okviru ovog taba moguće je dobiti osnovne informacije o spell check-eru

 •   - U okviru ovih ikonica moguće je izvršiti povrat na prethodnu ili narednu verziju teksta
 •  - U okviru ove ikonice moguće je uvećati prozor za formatiranje teksta kako bi se lakše pregledao tekst koji se unosi. Klikom na ikonicu povećava se prozor a ponovnim klikom na tu ikonicu prozor se vraća u prvobitnu veličinu.
 •  - U okviru ove ikonice moguće je izvršiti boldiranje slova.
 •  - U okviru ove ikonice moguće je izvršiti postavljanje slova na italic
 •  - U okviru ove ikonice moguće je izvršiti podvlačenje reči ili celog teksta
 •  - U okviru ove ikonice moguće je izvršiti precrtavanje reči
 •  - U okviru ove ikonice moguće je izvršiti postavljanje indeksa u donjem desnom uglu u okviru nekog slova ili reči
 •  - U okviru ove ikonice moguće je izvršiti postavljanje indeksa u gornji desni ugao u okviru nekog slova ili reči
 •  - U okviru ove ikonice moguće je postavljati nabrajanje sa brojevima
 •  - U okviru ove ikonice moguće je postaviti nabrajanje sa buletima (tačkama)
 •  - U okviru ove ikonice moguće je napraviti podstavke kreiranog nabrajanja
 •  - U okviru ove ikonice moguće uvući red od početka rečenice
 •  - U okviru ove ikonice moguće formatirati tekst u vidu citata(block quote)
 •  - U okviru ove ikonice moguće je vršiti dodavanje divova sa specifičnim css klasama
 •  - U okviru ovih ikonica moguće je vršiti formatiranje teksta 
 •   - U okviru ove ikonice moguće je postaviti link na određenu reč ili rečenicu u tekstu. Potrebno je selektovati reč ili rečenicu u okviru teksta koju je potrebno linkovati i klikom na ikonicu otvara se prozor prikazan na slici u okviru koga se postavlja url adresa linka. U okviru polja označenog na slici potrebno je iskopirati putanju na koju treba da vodi link. Moguće je postaviti ili uzeti fajlove sa servera klikom na dugme Browse server. Nakon klika otvara se prozor za File manager čije mogućnosti su detaljno objašnjene u okviru poglavlja File menadžer. Nakon ubacivanja fajla ili odabirom fajla sam File menadžera pojaviće se putanja linka. Link se može uneti na tri načina:
 • Url putanja - u okviru polja prikazanog na slici potrebno je uneti url adresu na koju treba da vodi
 • Anchor text - U okviru ovog polja potrebno je odabrati prethodno kreirani anchor koji linkuje na deo teksta u okviru strane
 • Email - U okviru polja je potrebno popuniti sadržinu email poruke na koju treba da linkuje. Ukoliko se odabere ovaj vid linkovanja, korisniku će se nakon klika na linkovan deo otvoriti da pošalje email sa podešenim podacima.

Klikom na dugme Ok reč koju smo selektovali će postati plave boje što govori da je link postavljen.

 •  - U okviru ove ikonice moguće je vratiti reč ili rečenicu u prvobitno stanje odnosno unlinkovati je. Da bi se ovo postiglo potrebno je selektovati reč ili rečenicu i kliknuti na ikonicu.
 •  - U okviru ove ikonice moguće je vršiti linkovanje teksta u okviru iste strane.  
 •  - U okviru ove ikonice moguće je postavljati sliku u okviru teksta. Nakon klika na ikonicu prikazuje se prozor prikazan na Slici:

U okviru prozora nalaze se tabovi čije funkcionalnosti su prikazane u daljem teksu.

Tab image info - u okviru ovog taba vrši se ubacivanje slike u okviru teksta.

 • Polje url služi da se ubaci putanja do slike ili pak da se klikom na dugme Browse server slika preuzme sa servera. Način preuzimanja slika sa servera detaljno je objašnjeno u okviru poglavlja Postavljanje slika
 • Polje alternative text služi da se unese tekst koji će se prikazivati ukoliko slika ne može da se prikaže ili kao pojašnjenje slike. Takođe unos alt teksta na sliku daje dodatni značaj pri optimizaciji sajta. Više o optimizaciji možete pročitati u okviru poglavlja Grupa meta podaci.
 • Polja width i height služe za određivanje visine i širine slike
 • Polja Hspace i VSpace predstavlja vrednost koliki će biti horizontalni i vertikalni razmak između slike i teksta ili dve slike
 • Polje Alignment služi za određivanje poravnanja da li će slika biti levo ili desno.
 • U okviru polja Preview nalazi se prikaz kako će da izgleda slika u odnosu na podešavanja koja su određena u okviru ovog taba.
Napomena: Pri unosu slika neophodno je obrisati vrednosti u okviru polja Width i Height kako bi slika bila prikazana isto na svakoj rezoluciji.

Tab link - u okviru ovog taba postavlja se link na sliku ukoliko klikom na sliku treba odvesti korisnika na neku drugu stranu.

Tab upload - u okviru ovog polja može se postaviti slika na server ili preuzeti sa njega klikom na dugme Choose File.

Tab advanced - u okviru ovog polja mogu se izvršiti napredna podešavanja u okviru postavljanja slika.

 • Polje ID služi za unos jedinstvenog identifikatora slike.
 • Polje language direction služi za podešavanje smera pisanja da li će biti sa leva na desno ili sa desna na levo.
 • Polje Language code
 • Polje Long description url služi za postavljanje apsolutne putanje linka na koji treba da vodi slika.
 • Polje Stylesheet Classes služi za unos specifičnih klasa čiji stil je vezan za sliku koja se ubacuje na sajt
 • Polje Advisory Title
 • Polje Style služi za direktno unošenje stila u CSS-u za sliku koja se unosi
 •  - U okviru ove ikonice moguće je kreirati tabelu. Klikom na ikonicu otvara se prozor prikazan na Slici:

U okviru ovog prozora moguće je:

 1. odabrati potreban broj kolona i redova
 2. podesiti širinu i visinu tabele
 3. podesiti u okviru polja Cell spacing i Cell padding kako će izgledati svaka ćelija tabele
 4. odrediti u okviru polja Border size debljinu border linije
 5. pozicionirati naslov tabele u okviru Headers polja
 6. postaviti poravnanje teksta u okviru ćelija tabele
 7. uneti tekst naslova tabele u okviru polja Caption
 8. uneti opis tabele u okviru polja Summary
 •  - U okviru ove ikonice moguće je kreirati horizontalnu liniju iznad teksta.
 •  - U okviru ove ikonice moguće je ubaciti specijalne karaktere u okviru teksta. Na slici su prikazani svi specijalni karakteri koje je moguće uključiti u okviru teksta.
specijalni.png
 •  - U okviru ove ikonice moguće je vršiti brisanje dodatog formatiranja teksta.
 •  - U okviru padajućeg menija Styles moguće je podešavati vrstu stila prikaza teksta.
 •  - U okviru padajućeg menija Format moguće je podešavati vrstu teksta. Tekst može biti normalan, heading 1, heading 2 ili heading 3. Heading 1,2 i 3 predstavljaju naslove i podnaslove u okviru teksta od kojih je heading 1 glavni naslov a kako se povećava broj (heading 2, heading 3..) tako se veličina slova smanjuje.
 •  - U okviru padajućeg menija Font moguće je podešavati vrstu fonta.
 • U okviru padajućeg menija Styles moguće je podešavati veličinu fonta.
 •  - U okviru ove ikonice moguće je podešavati boju slova.
 •  - U okviru ove ikonice moguće je podešavati boju pozadine.