Korišćenje filtera

Korišćenje filtera

Korišćenje filtera

U okviru svakog modula nalaze se filteri za pretragu. Oni služe da bi korisnik mogao da izvrši selekciju među svim trenutnim podacima i tako prikaže samo one koji zadovoljavaju određene kriterijume.

Da bi korisnik mogao da izvrši selekciju potrebno je da odabere neki od filtera i klikne na drugme prikazano na slici:

U daljem tekstu nalaze se filteri i kako oni utiču na pretragu objekata:
 • Katalozi - filter za odabir kataloga. Nakon odabira određenog kataloga biće prikazani samo proizvodi koji propadaju odabranom katalogu
 • Jezik - filter za odabir jezika. Nakon odabira određenog jezika biće prikazani samo objekti koji su kreirani u okviru odabranog jezika
 • Kategorija -  filter za odabir kategorije objekata. Nakon odabira određene kategorije jezika biće prikazani samo objekti koji pripadaju odabranoj kategoriji
 • Lista proizvoda -  filter za odabir liste proizvoda. Nakon odabira određene liste biće prikazani samo proizvodi koji su pripadaju odabranoj listi
 • Status -  filter za odabir statusa objekata. Objekti mogu imati status aktivno, neaktivno ili svi. Nakon odabira određenog statusa biće prikazani samo objekti koji imaju odabran status.
 • Preporučeno -  filter za odabir prikaza samo proizvoda odabranih kao preporučeni.
 • Datum od, Datum do -  ​​filter za odabir datuma od i datuma do kreiranja objekta.
 • Popust od, Popust do - filter za odabir proizvoda koji imaju odrađeni ranga popusta.
 • Images from, Images to - filter za odabir proizvoda koji imaju određeni broj slika. Npr. od 3 do 5 slika.
 • Šifra proizvoda - filter za odabir objekata u odnosu na njihovu šifru
 • Dobavljači - filter za odabir objekata u odnosu na odabir dobavljača.
 • Tip proizvoda - filter za proizvoda u odnosu na odabrani tip proizvoda.
 • Mask - filter za odabir proizvoda samo sa maskiranim veličinama ili proizvoda koji nemaju maskirane veličine.
 • Obrisano - filter za odabir obrisanih objekata. 
 • Slika - filter za odabir objekata u odnosu na slike. U okviru ovog filtera je moguće odabrati samo objekte koji imaju slike, objekte koji nemaju slike ili sve. Ukoliko se odabere filter Obrisano-svi prikazaće se svi objekti.
 • Naziv - filter za odabir objekata po nazivu.
 • Opis - filter za odabir objekata u odnosu na to da li imaju opis ili ne.
 • Meta naslov - filter za odabir objekata u odnosu na to da li imaju meta naziv ili ne.
 • Permalink -  filter za odabir objekata u odnosu na njihov permalink.
 • Pretražuj po ovoj listi -  filter za odabir listi proizoda koje su označene da omogućavaju pretragu po toj listi.
 • Kanal prodaje -  filter za odabir objekata u odnosu na kanal prodaje.
 • ID prodavnice ili ID proizvoda -  filter za odabir objekata u odnosu na id prodavnice ili id proizvoda. Ovaj filter se koristi tako što se u polje unese željeni id.
 • Capacity from, Capacity to -  filter za odabir prodavnica u odnosu na kapaci