Podešavanje proizvoda

Podešavanje proizvoda

Podešavanje proizvoda

U okviru podsekcije Podešavanje proizvoda mogu se menjati sve informacije vezane za proizvode kao što su: podešavanje valute, kataloga, oznake za težinu proizvoda, tip sortiranja proizvoda, pretragu proizvoda, listi proizvoda itd. U okviru modula podešavanja podešava se koje opcije će sve korisnik panela da ima kada se kreira novi proizvod ili pretražuje bilo koji proizvod na sajtu.

U ovom delu upustva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje proizvoda potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje proizvoda kao što je prikazano na Slici:

U okviru ovog modula moguće je uneti podatke koji su prikazani na slici i objašnjeni u daljem tekstu:

 • Tip cataloga aktivan- u okviru ovog polja potrebno je obeležiti tip kataloga koji je aktivan. Moguće vrednosti su:
  1. Katalog-uključen
  2. Katalog-isključen
 • Valuta proizvoda - u okviru ovog polja bira se valuta proizvoda koja će se koristiti kod svih proizvoda u okviru online shop-a
 • Oznaka za težinu proizvoda - u okviru ovog polja potrebno je uneti koja će se oznaka koristiti za težinu proizvoda
 • Limit za slične proizvode - u okviru ovog polja unosi se limit za slične proizvode koji će se prikazivati. Slični proizvodi mogu da se unose direktno pri kreiranju nekog proizvoda pozvanjem sličnih proizvoda u okviru proizvoda koji se kreira. Ukoliko postoji limit sličnih proizvoda u okviru ovog polja, prikazivaće se samo određen broj proizvoda ma koliko mi proizvoda označili pri kreiranju proizvoda da su sličnii njemu.
 • Limit proizvoda na listingu - u okviru ovog polja podešava se limit proizvoda na listingu proizvoda. U odnosu na broj proizvoda koji je ovde podešen toliko će se proizvoda prikazati na jednoj strani listinga proizvoda a ostali će biti prikazani na preostalim stranama.
 • Tip sortiranja proizvoda - u okvitu ovog polja se podešava tip sortiranja proizvoda odnosno koje pravilo će se koristiti pri sortiranju proizvoda. Tipovi sortiranja su:
 • Tip prikaza proizvoda - u okviru ovog polja podešava se način prikaza proizvoda na listingu proizvoda. Tipovi mogu biti:
 • Filterisanje proizvoda po prodavnicama - u okviru ovog polja označava se da li treba filterisati proizvode u odnosu na to u kojoj se prodavnici nalaze. Npr. ukoliko je odgovor da, prvo će se izlistati svi proizvodi koji imaju u jednoj prodavnici pa zatim u drugoj i tako za sve prodavnice. Ukoliko je odgovor ne, neće se filterisati proizvodi po prodavnicama.
 • SQL after insert discount - polje koje omogućava da se unese specijalni sql kod koji može da se unese i izvrši nakon naredne sinhronizacije
 • Save attributes separately - polje koje označava da li će se atributi proizvoda čuvati na klik kod atributa, ili na klik kada se menja generalno proizvod. 
 • Search by size EU - polje koje označava da li je uključena pretraga po veličini u EU vrednostima
 • Search max price - u okviru ovog polja setuje se maximalna cena za pretragu.
 • Product size sort type, List product sort type - u okviru ovih polja beleži se način na koji će se sortirati veličine proizvoda i proizvoda u okviru liste proizvoda. Tipovi sortiranja su:
  • sort
  • id
  • naziv
 • ID promo liste proizvoda - u okviru ovog polja je potrebno uneti ID liste koja će služiti kao promo lista proizvoda.
 • Lista proizvoda koji se mogu kupiti samo u radnji - u okviru ovog polja potrebno je obeležiti listu proizvoda koja sadrži proizvode koji se mogu kupiti samo u radnji. Pre obeležavanja neophodno je da lista bude kreirana. Detaljno opisani koraci za kreiranje liste nalaze se u okviru poglavlja Kreiranje nove liste proizvoda.
 • Tip naziva proizvoda za pretragu - u okviru ovog poglavlja potrebno je odabrati tip naziva proizvoda za pretragu. Mogućnosti su da se pretražuje po nazivu proizvoda, po kategorijama ili nazivu brenda
 • Naziv proizvoda
 • Product model
 • Šifra Proizvoda
 • Naziv kategorije
 • Brand name
 • Gender name
 • Ispisivanje permalinka glavne kategorije - u okviru ovog polja potrebno je obeležiti da li permalink treba da sadrži i glavnu kategoriju ili samo određenu kategoriju. Ukoliko je odgovor da, pre željene kategorije štampaće se njena nadređena kategorija, u suprotnom neće.
 • Tip generisanja permalinka proizvoda - u okviru ovog polja potrebno je označiti tip generisanja permalinkova proizvoda. Tipovi mogu biti:
  1. Generisanje permalinka sa svim kategorijama proizvoda
  2. Generisanje permalinka sa prvom kategorijam proizvoda
  3. Generisanje permalinka sa poslednjom kategorijam proizvoda

U okviru podešavanja product taba omogućuje se da se na detalju proizvoda prikaže opcija za proveru dostupnosti proizvoda u radnjama. Ova mogućnost obezbeđuje se postavljanjem vrednosti polja na Da. Ukoliko je vrednost polja Ne, provera dostupnosti u radnjama neće biti moguća.

 Podešavanja format price služi za podešavanje načina na koji će se prikazivati cene proizvoda na sajtu. U okviru ovog podešavanja moguće je podesiti sledeća polja:

 • Round number decimals - u okviru ovog polja unosi se na koliko decimala je potrebno da se zaokružuje cena proizvoda. Podrazumevano zaokuruživanje je na dve decimale. Na prmer ukoliko je cena proizvoda 259,569 prikazivaće se cena 259,57 jer će se cena zaokružiti na prvu veću vrednost posle 259,56 zbog toga što treće decimalno mesto ima vredost 9. Da je pak, bilo treće decimalno mesto manje od 5 cena bi ostala 259,56.
 • Format number decimals - u okviru ovog polja unosi se na koliko decimala će se prikazivati cena. Na primer 2000,00. Ukolko je ovako potrebno prikazati cenu potrebno je postaviti vrednost polja na 2. Ukoliko je potrebno prikazati cenu bez decimala onda je vrednost ovog polja 0. Podrazumevan prikaz cena je sa dve decimale.
 • Format decimalpoint - u okviru ovog polja potrebno je odrediti način odvajanja decimala. Podrazumevana vrednost ovog polja je zarez (,).
 • Format separator - u okviru ovog polja potrebno je odrediti način odvajanja hiljada u okviru cene proizvoda. Podrazumevana vrednost ovog polja je tačka (.).

U okviru podešavanja cena proizvoda moguće je podesiti da li će se prikazivati loyality cena kupcima koji ostvaruju tu mogućnost postavljanjem vrednosti polja Show loyality price na Da. Takođe, moguće je uključiti proveru cena proizvoda u okviru kog sam sistem pronalazi nepravilnosti u cenama proizvoda i prijavljuje problem.

U okviru ovog dela podešavanja proizvoda potrebno je izabrati koje liste će se prikazivati kao:

 • liste preporučenih proizvoda
 • lista proizvoda na popustu
 • lista novih proizvoda
 • lista popularnih proizvoda
 • lista proizvoda u okviru sidebar-a

Pre odabira ovih listi potrebno je da budu kreirane u okviru modula za kreiranje listi proizvoda.