Upravljanje slajderima

Upravljanje slajderima

Upravljanje slajderima

Celokupan multimedijalni sadržaj se kreira u okviru podsekcije Slajderi. Pored kreiranja slajdera, u okviru ovog modula, kreira se i propratni statički sadržaj na sajtu kako bi se na lakši način mogle vršiti izmene.

U ovom delu upustva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekcije Slajderi

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Slajderi, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih slajdera i propratnog statičkog sadržaja u sistemu kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Slajderi - Omogućava brzi pristup svim slajderima
  • Novi slajder - Omogućava brzi pristup kreiranju novog slajdera
  • Novi slajd -  Omogućava brzi pristup kreiranju nove stavke slajdera
 2. Filteri - omogućavaju pretragu slajdera po katalozima. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih slajdera i propratnog statičkog materijala koji su trenutno kreirani.

Kreiranje novog slajdera

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

 Pristup podsekciji Slajderi

Korak 2: Klikom na dugme    otvara se forma za kreiranje novog slajdera prikazana na Slici:

Kreiranje novog slajdera

Korak 3: Da bi korisnik uspešno kreirao novi slajder, potrebno je da ispravno popuni polja označena na formi čija su polja objašnjena i prikazana u daljem tekstu:

Tab podaci se sastoji od polja :

 • Naziv - Predstavlja polje koje služi za unos naziva slajdera. Polje je obavezno. Ukoliko se ne unese vrednost ovog polja, kreiranje slajdera neće biti moguće. Tekst koji se unese u okviru ovog polja će se prikazivati na sajtu. U zavisnosti od tipa slajdera, ovo polje će se drugačije prikazivati (nekada će biti prikazan kao naslov slajdera, a nekad kao naslov linka na koji vodi slajd).
 • Jedinstveni naziv - Polje za unos jedinstvenog naziva slajdera služi da jedinstveno identifikuje slajder. Potrebno je uneti naziv koji do sada nije dodeljen ni jednom drugom slajderu. Polje je obavezno. U okviru jedinstvenog naziva ne smeju se koristiti specijalni karakteri (interpunkcijski znakovi, latinična slova...)
 • Limit -  Polje za unošenje limita nije obavezno i služi da se odredi koji je limit stavki slajdera koje će slajder da prikazuje na sajtu. Npr. ukoliko se kreira deset stavki slajdera i ne postavi vrednost za limit prikazivaće se svih deset stavki na sajtu. Međutim, može da se desi da u nekom trenutku ne treba prikazivati svih deset stavki već, npr. samo prve dve aktivne. U tom slučaju ne treba brisati stavke već samo podesiti limit na 2 klikom na ikonicu za ažuriranje u okviru slajdera i ponovnim popunjavanjem ovog polja na vrednost 2.
 • Opis - Polje koje služi za unos opisa slajdera. Polje nije obavezno. Ukoliko slajder ne treba da ima opis, ovo polje treba ostaviti prazno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ).
 • Link - Polje koje služi za unos url adrese na koji treba da vodi slajder kada se klikne na njega. Polje nije obavezno. Nakon unosa url adrese u okviru ovog polja pojaviće se dugme Kupite koje će da vodi na listing proizvoda ili detalj proizvoda.
 • Link 2 - Polje koje služi za unos url adrese na koji treba da vodi slajder kada se klikne na njega. Polje nije obavezno. Nakon unosa url adrese u okviru ovog polja pojaviće se dugme Detaljnije koje će da vodi na listing članaka ili detalj članka.
Kreiranje slajdera - Tab podaci

Tab slika - U okviru ovog taba unosi se slika samog slajdera. Ona može da služi i za ubacivanje slike kao pozadine slajdera.

Kreiranje slajdera - Tab slika

Tab slika 2 - Služi za postavljanje druge slike u okviru jednog slajdera.

Kreiranje slajdera - Tab slika 2

Korak 4: Nakon popunjavanja polja objašnjenih u tekstu, klikom na dugme Sačuvaj, uspešno je kreiran željeni slajder. Na Slici su prikazana ispravno popinjena polja za kreiranje slajdera.

Prikaz Ispravno popunjenih polja pri kreiranju novog slajdera

Ažuriranje slajdera

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

       Pristup podsekciji Slajderi

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog slajdera ( koraci kreiranja novog slajdera detaljno su opisani u poglavlju  Dodavanje novog slajdera) klikom na ikonicu   pristupa se ažuriranju slajdera. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja slajdera:

Ažuriranje slajdera

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modul za ažuriranje slajdera u kome se mogu menjati sva polja uneta prilikom kreiranja slajdera. Jedino polje koje se ne može editovati je polje za jedinstveni naziv. Na Slici je dat prikaz modala za ažuriranje slajdera:

Modal za ažuriranje slajdera
 

Korak 4: Promenom željenih polja i klikom na dugme Sačuvaj, slajder će biti uspešno ažuriran.

Brisanje stavke slajdera

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

 

Pristup podsekciji Slajderi

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog slajdera ( koraci kreiranja novog slajdera detaljno su opisani u poglavlju  Dodavanje novog slajdera) klikom na ikonicu  pristupa se brisanju slajdera. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja slajdera:

Brisanje slajdera

Korak 3: Nakon klika na ikonicu slajder će biti obrisan.

Obrisan slajder se u svakom trenutku može vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se svi obrisani slajderi. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, slajder neće više biti obrisan:

Dupliranje slajdera

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Slajderi

Korak 2: Nakon što je prethodno kreiran slajder ( koraci kreiranja novog slajdera detaljno su opisani u poglavlju Dodavanje novog slajdera) klikom na ikonicu  pristupa se dupliranju slajdera. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost dupliranja slajdera:

Pristup dupliranju slajdera

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modal za dupliranje slajdera prikazan na Slici:

Dupliranje slajdera

Korak 3: Potrebno je označiti polja u okviru modala kako bi slajder bio uspešno kopiran. U okviru polja je potrebno obeležiti državu za koju se duplira slajder i u okviru nje jezke tako što će jedan biti glavni.  

Napomena: Dupliranjem slajdera dolazi do dupliranja i svih stavki tog slajdera.

Dodavanje nove stavke slajdera

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Slajderi

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog slajdera ( koraci kreiranja novog slajdera detaljno su opisani u poglavlju Dodavanje novog slajdera) potrebno je da, ukoliko treba dodati stavku slajdera, u okviru tog slajdera kliknuti na ikonicu plus označenu na Slici:

Dodavanje stavki slajdera

Korak 3: Nakon što se klikne na ikonicu otvara se polje za unos nove stavke slajdera prikazan na Slici:


 

Korak 4: Da bi korisnik uspešno kreirao novu stavku slajdera, potrebno je da ispravno popuni polja označena na formi čija su objašnjenja prikazana u daljem tekstu:

Tab Podaci - U okviru taba podaci nalaze se polja :

 • Naslov - Predstavlja polje koje služi za unošenje naziva stavke slajdera. Polje je obavezno. Ukoliko se ne unese ovo polje, kreiranje stavke slajdera neće biti moguće. Tekst koji se unese u okviru ovog polja će se prikazivati na sajtu.
 • Podnaslov - Polje koje služi za unošenje podnaslova stavke slajdera. Ovo polje nije obavezno. Koristi se ukoliko stavka slajdera treba da ima svoj podnaslov, tj. još neki kratak tekst koji će se prikazivati na sajtu. 
 • Slajder - U okviru polja Slajder je potrebno označiti u okviru kog slajdera se kreira stavka. U padajućem meniju se prikazuju svi slajderi koji su do sad kreirani. Klikom na naziv slajdera u padajućem meniju, bira se željeni slajder. Podrazumevana vrednost ovog polja je naziv sladera u okviru kog se dodaje stavka slajdera klikom na ikonicu
Napomena: Ukoliko se stavka slajdera kreira klikom na dugme   neće postojati podrazumevana vrednost već će se birati jedan od ponuđenih slajdera.
 • Link, Link2 - Ukoliko stavka slajdera treba da vodi na neku drugu stranicu ili pak na drugi segment samog sajta, u okviru ovih polja treba se postave linkovi do tih stranica. Ova polja su opciona, ali se preporučuju. U okviru ovih polja se određuje koje će se Call to action dugme nalaziti u okviru stavke slajdera. Ukoliko se url unese u okviru polja Link Call to action dugme će biti Kupite i vodiće na listing ili detalj proizvoda dok ukoliko se url adresa unese u okviru polja Link2 Call to action dugme će biti Saznajte više.
 • Otvori prozor - Pruža mogućnost odabira da li će se link, kada korisnik klikne na stavku slajdera, otvarati u okviru istog, novog ili nadređenog prozora. Podrazumevana vrednost za ovo polje je da se link otvara u istom prozoru.
 • Rang za sortiranje - Pruža mogućnost sortiranja stavki slajdera. U polje je potrebno uneti broj na osnovu koga će se izvršiti sortiranje svih stavki slajdera u okviru slajdera u kom su kreirane. Polje nije obavezno.
 • Trajanje - Pruža mogućnost ograničavanja trajanja stavki slajdera u okviru samog slajdera. U okviru padajućeg menija može se odabrati jedna od opcija: ograničeno ili neograničeno. Ukoliko se odabere opcija ograničeno obezbeđuje se da se stavka slajdera prikazuje samo u periodu koji je označen u poljima Datum početka i Datum završetka koja se nalaze odmah ispod polja za trajanje. Polje ima podrazumevajuću vrednost koja se menja se ukoliko korisnik želi da odredi datum trajanja.
 • Datum početka i Datum završetka - Polja koja obezbeđuju da se stavka slajdera samo određeni period nalazi u okviru slajdera i samo u tom periodu će biti vidljiva korisnicima, odnosno samo u tom periodu će biti prikazan na sajtu. Podrazumevana vrednost ovih polja je trenutni datum i vreme.

Tab Opis - U okviru taba za opis nalazi se polje u kome se može uneti tekst za opis stavke slajdera. Način ubacivanja teksta možete pogledati u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem.

Tab Slika - U okviru taba za slike nalazi se mogućnost dodavanja slike stavke slajdera. Načine na koje možemo dodati sliku možete pogledati u okviru poglavlja Postavljanje slika

Dodavanje stavke slajdera - Tab slika

Tab Slika 2 - U okviru taba slika 2 nalazi se mogućnost dodavanja druge slike na istoj stavci slajdera. Koristi se u slučaju kada je potrebno da se jednoj stavci slajda nalaze dve slike koje će se istovremeno prikazivati na jednom slajdu.

Dodavanje stavke slajdera - Tab slika 2

Tab HTML- U okviru taba moguće je uneti html kod koji je kreiran u okviru generatora kao bi se kreirao jedinstven izgled slajda. Da bi ova mogućnost bila omogućena potrebno je u okviru polja prikazanog na slici kopirati generisan kod i kliknuti na dugme sačuvaj. Inicijalna primena ove funkcionalnosti je pri kreiranju Popup prozora. Više informacija o kreiranju Popup prozora možete pronaći u okviru poglavlja Podešavanje popup prozora.

Napomena: Nije preporuka da se ova funkcionalnost koristi pri kreiranju slajdova. Razlog je taj što stavka slajdera kreirana na ovaj način nije responsive tj. neće se ispravno prikazivati u okviru laptop i mobilnih uređaja.

Tab Katalozi - U okviru taba za kataloge neophodno je odabrati neki od već prethodno kreiranih kataloga. Više o katalozima možete pronaći u poglavlju Kreiranje kataloga.

Tab video - u okviru ovog taba moguće je uneti url videa koji će se prikazivati kao stavka slajdera. Detaljne informacije o postavljanju videa možete pronaći u okviru poglavlja Postavljanje videa.
Korak 5: Klikom na dugme sačuvaj, stavka slajdera će biti dodata u okviru željenog slajdera.
 

Pregled stavki slajdera

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

  Pristup podsekciji Slajderi

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog slajdera ( koraci kreiranja novog slajdera detaljno su opisani u poglavlju Dodavanje novog slajdera) klikom na ikonicu   moguće je pregledati sve stavke koje su kreirane za dati slajder ( koraci kreiranja stavki slajdera su detaljno opisani u poglavlju Dodavanje nove stavke slajdera). Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost pregleda stavki slajdera:

Prikaz stavki slajdera

Korak 3: Nakon klika na ikonicu dobija se prikaz svih stavki slajdera kao što je prikazano na Slici:

Za svaku stavku slajdera može se videti njen naslov, opis i slika.

Ažuriranje stavki slajdera   

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

                                Pristup podsekciji Slajderi

Korak 2: Nakon što je prethodno kreiran slajder ( koraci kreiranja novog slajdera detaljno su opisani u poglavlju Dodavanje novog slajdera), klikom na ikonicu    omogućen prikaz stavki slajdera ( sve mogućnosti su detaljno opisane u poglavlju Pregled stavki slajdera) klikom na ikonicu   pristupa se ažuriranju stavki slajdera. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja stavki slajdera:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modal za ažuriranje stavki slajdera u kome se mogu menjati sva polja uneta prilikom kreiranja stavki slajdera. Na Slici je dat prikaz modala za ažuriranje stavki slajdera:

Korak 3: Promenom željenih polja i klikom na dugme Sačuvaj, stavka slajdera će biti uspešno ažurirana.

Brisanje stavke slajdera

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Slajderi
 

Korak 2: Nakon što je prethodno kreiran slajder ( koraci kreiranja novog slajdera detaljno su opisani u poglavlju Dodavanje novog slajdera) i klikom na ikonicu    omogućen prikaz stavki slajdera ( sve mogućnosti su detaljno opisane u poglavlju Pregled stavki slajdera)  klikom na ikonicu  pristupa se brisanju stavki slajdera. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja stavki slajdera:

Brisanje stavki slajdera

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modal za potvrdu brisanja stavki slajdera prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja stavke. Klikom na dugme OK stavka slajdera je upešno obrisana.

Aktiviracija i deaktiviracija stavki slajdera

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Slajderi

Korak 2: Nakon što je prethodno kreiran slajder ( koraci kreiranja novog slajdera detaljno su opisani u poglavlju Dodavanje novog slajdera) i klikom na ikonicu    omogućen prikaz stavki slajdera (sve mogućnosti su detaljno opisane u poglavlju Pregled stavki slajdera) klikom na ikonicu  ili  pristupa se aktiviranju odnosno deaktiviranu stavki slajdera. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost aktiviranja odnosno deaktiviranja stavki slajdera:

Ativiranje odnosno deaktiviranje stavki slajdera

Korak 3: U svakom trenutku je moguće aktivirati odnosno deaktivirati stavku slajdera ponovnim klikom na ikonicu i tako omogućiti ponovno prikazivanje na sajtu odnosno onemogućiti njen prikaz.

Podešavanje redosleda prikazivanja stavki slajdera u okviru samog slajdera

Podešavanje redosleda prikazivanja stavki slajdera u okviru samog slajdera može se izvršiti na dva načina:

Prvi način

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Slajderi

Korak 2: Nakon što je prethodno kreiran slajder ( koraci kreiranja novog slajdera detaljno su opisani u poglavlju Dodavanje novog slajdera) i klikom na ikonicu    omogućen prikaz stavki slajdera ( sve mogućnosti su detaljno opisane u poglavlju Pregled stavki slajdera) potrebno je klikne na ikonicu na Slici:

Prevlacenje stavke slajdera

Korak 3: Nakon klika na ikonicu sa slike, potrebno je držati levi klik miša i jednostavnim prevlačenjem omogućiti premeštanje stavki slajdera.

Drugi način:

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Slajderi

Korak 2: Nakon što je prethodno kreiran slajder ( koraci kreiranja novog slajdera detaljno su opisani u poglavlju Dodavanje novog slajdera) potrebno je prilikom kreiranja ili ažuriranja stavki slajdera u okviru polja Rang za sortiranje uneti rangove za sortiranje. Na Slici je prikazano polje Rang za sortiranje u okviru kog je potrebno uneti rang:

Korak 3: Nakon unošenja ranga stavke će se prikazivati u redosledu koji je zadat rangom.

Postavljanje videa kao stavku slajdera - starija verzija

Video materijal se takođe može postavljati u okviru stavke slajdera. Kada se video postavi na ovaj način se ostvaruje mogućnost automatskog prikaza sadržaja videa na samom sajtu čime je omogućeno da se korisnik zadrži na istoj strani. Video materijal obogaćuje celokupan korisnički doživljaj i poziva na interakciju.

Postavljanje videa preko embed kodova vrši se na sledeći način:

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Slajderi

Korak 2: Na youtube-u je potrebno pronaći željeni video ( Video treba da bude sa zvaničnog youtube kanala korisnika) i u okviru njega kopirati embed kod. Na slici ispod prikazano je gde se u okviru url-a željenog videa nalazi embed kod:

Prikaz pozicije embed kodova

Korak 3: U okviru stavke slajdera koja treba da predstavlja video je potrebno kao vrednost polja Subtitle uneti video kao što je prikazano na Slici

Postavljanje videa u okviru slajdera

Korak 4:  Nakon unosa vrednosti u polje Subtitle potrebno je u okviru taba Opis uneti embed kod željenog videa kao što je prikazano na slici:

 Unos embed koda za postavljanje videa

Korak 5:  Klikom na dugme sačuvaj, video sadržaj će se prikazivati u okviru stavke slajdera. 

Postavljanje videa kao stavku slajdera - novija verzija nakon update

Video materijal se takođe može postavljati u okviru stavke slajdera. Kada se video postavi na ovaj način se ostvaruje mogućnost automatskog prikaza sadržaja videa na samom sajtu čime je omogućeno da se korisnik zadrži na istoj strani. Video materijal obogaćuje celokupan korisnički doživljaj i poziva na interakciju.

Postavljanje videa u okviru stavke slajdera se obavlja u sledećim koracima:

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slajderi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedia i u okviru nje stavku Slajderi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Slajderi

Korak 2: Na youtube-u je potrebno pronaći željeni video ( Video treba da bude sa zvaničnog youtube kanala korisnika) i u okviru njega kopirati url adresu do videa.

Korak 3: U okviru stavke slajdera koja treba da predstavlja video je potrebno pristupiti tabu Video tab i u okviru polja Url videa uneti url adresu do videa kao što je prikazano na Slici

Korak 4: Klikom na dugme sačuvaj, video sadržaj će se prikazivati u okviru stavke slajdera.