Kviz

Kviz

Kviz

Modul za kreiranje kvizova se koristi ukoliko je potrebno kreirati neki vid testova za korisnike. Naime kreator kviza kreira isti tako sto postavi određeni broj pitanja. Nakon što se kviz objavi, takmičari (korisnici) odgovaraju na postavljena pitanja i na taj način skupljaju poene. Za svo vreme trajanja kviza prate se rezultati odogovora takmičara. Kada istekne vreme trajanja kviza sakupljaju se svi ostvareni poeni takmičara i proglašava pobednik kviza. Jedna od pogodnosti korišćenja kvizova je ta što se omogućava direktna komunikacija sa korisnicima dok se sa druge strane omogućava prikupljanje podataka od kupaca koji se kasnije mogu iskoristiti u daljim istraživanjima i plasiranja ponude kupcima. U okviru ovog modula je, takođe, moguće kreirati i ankete sa više ponuđenih odgovora. Detaljnije o anketama možete pronaći u okviru poglavlja Ankete.

U okviru ovog dela korisničkog uputstva je opisano:

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Quiz potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Quiz kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Quiz, korisniku se prikaže modul za pregled i pretagu kreiranih quizeva kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
 • New Quiz/Poll - omogućava brzi pristup kreiranju novog quiza ili ankete
 • Quizzes/Polls - omogućava brzi pristup svim kreiranim quizevima ili anketama sa više odgovora

      2.Filteri - omogućavaju pretragu quizeva po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.

      3.Tabela za pregled i prikaz svih quizeva koji su trenutno kreirani.

U okviru tabele za prikaz proizvoda nalaze se informacije o samim proizvodima i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje svaki quiz ponaosob
 • Slika - Kolona koja prikazuje sliku quiza ukoliko je postavljena.
 • Naziv - kolona koja daje informaciju o nazivu i osnovnim informacijama o quizu
 • Objekat - Kolona koja daje informacije o objektu za koji se vezuje quiz
 • Tip - Kolona koja daje informaciju o tipu ankete ili quiz-a na koji se odnosi
 • Type view - Kolona koja daje informacije o tipu pregleda (da li je pregled u okviru jedne ili više strana).
 • Datum početka, Datum završetka - Kolona koja daje informacije o datumu trajanja quiz-a

Dodavanje novog quiz-a

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Quiz potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Quiz kao što je prikazano na Slici:

 

Korak 2: Korisnik može da kreira novi quiz na dva načina:

 • Klikom na dugme  u gornjem desnom uglu
 • Klikom na dugme  u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih quizov-a

Odabirom bilo kog od načina za kreiranje novog quiz-a otvara se modal u okviru kojeg se unose vrednosti polja koja se odnose na quiz. Izgled modala za dodavanje novog quiza-a prikazan je na slikama: 

Tab podaci - U okviru ovog taba se unose osnovne informacije o quiz-u. Polja koja je potrebno popuniti su:

 • Naziv - Polje u koje je potrebno uneti naziv quiza ili ankete. Polje je obavezno.
 • Tip - Polje u koje je potrebno uneti tip quiz-a. Polje nije obavezno.
 • Type view - Polje u okviru kojg se bira način prikaza ankete ili quiza 
 • Tip objekta - Polje u okviru kojg se bira način tio pobjekata za koji se vezuje anketa ili quiz. Moguće je quiz vezati za proizvode ili za članke
 • Id objekta - Polje u okviru kojg se bira određeni predstavnik tipa objekta odabranog u okviru prethodno navedenog polja.  Na primer ukoliko je tip objekta proizvod, u okviru ovog polja je potrebno odabrati određeni proizvod u odnosu na koji se kreira quiz ili anketa
 • Datum od, Datum do - Polje u okviru kojeg se određuje datum trajanja anketa ili quizova.

Tab Opis - U okviru ovog taba moguće je uneti opis quiza koji će korisnicima detaljnije objasniti samu suštinu quiza i navesti ih da isti popune. 

Tab poruka - u okviru ovog taba moguće je uneti tekstove poruka koje će se prikazati korisnicima nakon popunjavanja kvizeva. U okviru polja prikazanih na slici moguće je uneti opise koji će se prikazati korisniku nakon uspešno popunjenog kviza/anketa kao i tekst koji će se prikazati ukoliko je došlo do greške. 

Tab slika - u okviru ovog taba moguće je uneti sliku quiza ili ankete. Detaljni koraci pri ubacivanju slika možete pogledati u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Korak 3: Nakon uspešno popunjenih tabova, klikom na dugme Sačuvaj, quiz/ anketa će biti kreirani. 

Dupliranje quiz-ova

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Quiz potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Quiz kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi korisnik mogao da izvrši dupliranje quiza ili ankete potrebno je u okviru dela za akcije sa kvizevima ili anketama klikne na ikonicu prikazanu na slici:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu prikazanu na slici anketa/kviz će se automatski duplirati. 

Dodavanje pitanja u okviru quiza

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Quiz potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Quiz kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi korisnik mogao da izvrši pregled quiza ili ankete potrebno je u okviru dela za akcije sa kvizevima ili anketama klikne na ikonicu prikazanu na slici:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu prikazanu na slici otvara se strana za pregled kreiranog kviza/ankete prikazana na slici:

 1. U okviru polja prikazanog pod broj 1. podšavaju se sledeća polja:
  • Type question - u okviru ovog polja se podešava da li je pitanje koje u sebi može da sadrži jedan tačan odgovor ili više
  • Points - u okviru ovog polja unosi se broj poena koje tačan odgovor nosi sa sobom
  • Rang za sortiranje - u okviru polja podešava se rang za sortiranje pitanja u okviru kviza/ankete.
 2. U okviru polja prikazanog pod broj 2. unosi se naslov pitanja
 3. U okviru polja prikazanog pod broj 3. mogu se vršiti akcije vezane za pitanja sa specifikacijama podešenim pod redni broj 1. i 2.

Dodavanje ponuđenih odgovora u pitanja u okviru quiza

Korak 1: Kako biste dodali više pitanja u okviru kviza potrebno je da u okviru dela pod rednim brojem 3. pristupite ikonici prikazanoj na slici:

Korak 2: Nakon klika na ikunicu otvara se modal za dodavanje novih stavki kviza prikazano na slici:

U okviru modala potrebno je popuniti polja koja se odnose na sledeće funkcionalnosti:

 • Naziv - U okviru polja naziv unosi se tekst opcije pitanja
 • Correct - U okviru polaj correct postavlja se vrednost Tačno/ Netačno u odnosu na to da li je odgovor tačan ili ne. Vrednost ovog polja korisnici neće videti.
 • Rang za sortitanje - U okviru ovog polja podešava se rang za sortiranje medju ponuđenim odgovorima u okviru pitanja. Ponuđeni odgovor sa najvišim rangom će se prvi prikazivati u odnosu na ostale ponuđene odgovore u okviru pitanja

Korak 3: Nakon unetih svih ponuđenih odgovora klikom na dugme Sačuvaj pitanje će imati sve svoje ponuđene odgovore. Isti koraci će se odvijati za svako od pitanja. 

Napomena: Svako od ponuđenih odgovora je moguće ažurirati, aktivirati ili deaktivirati kao i obrisati odabirom opcija u okviru akcija svakog od pitanja.

Ažuriranje quiza

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Quiz potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Quiz kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi korisnik mogao da izvrši pregled quiza ili ankete potrebno je u okviru dela za akcije sa kvizevima ili anketama klikne na ikonicu prikazanu na slici:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu prikazanu na slici omogućava se ažuriranje odabranog kviza. Polja koje je moguće ažurirati su isto koja je moguće popuniti pri kreiranju novog kviza.

Aktivacija / Deaktivacija quiza

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Quiz potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Quiz kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi korisnik mogao da izvrši pregled quiza ili ankete potrebno je u okviru dela za akcije sa kvizevima ili anketama klikne na ikonicu prikazanu na slici:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu vrši se automatska aktivacija/ deaktivacija kviza. Nakon deaktiviranja kviza, on više neće biti vidljiv korisnicima.

Brisanje quizova

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Quiz potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Quiz kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi korisnik mogao da izvrši pregled quiza ili ankete potrebno je u okviru dela za akcije sa kvizevima ili anketama klikne na ikonicu prikazanu na slici:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu kviz će biti obrisan.