Kompanije

Kompanije

Kompanije

Modul za upravljanje kompanijama predstavlja šifranik svih kompanija koje se pojavljajuju na sajtu. Sam sistem omogućava rad sa više kompanija istovremeno.

U ovom delu korisničkog uputstva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kompanije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Kompanije kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Kompanije, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kompanija kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Nova kompanija - omogućava brzi pristup kreiranju nove kompanije
  • Dobavljači - omogućava brzi pristup svim kreiranim dobavljačima
  • Kompanija - omogućava brzi pristup svim kreiranim kompanijama
  • Kategorije dobavljača - omogućava brzi pristup svim kreiranim kategorijama dobavljača

      2.Filteri - omogućavaju pretragu kompanija po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.

      3.Tabela za pregled i prikaz svih kompanija koje su trenutno kreirane.

U okviru tabele za prikaz proizvoda nalaze se informacije o samim kompanijama i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje određenu kompaniju
 • Logo - Kolona koja prikazuje logo kompanije ukoliko je postavljen.
 • Naziv - Kolona koja sadrži naziv kompanije.
 • Šifra kompanije - Kolona koja prikazuje šifru kompanije koja je jedinstvena za tu određenu kompaniju
 • Grad- Kolona koja daje informaciju o gradu u kom se nalazi kompanija
 • Contact - Kolona koja daje informaciju o kontakt podacima kompanije
 • Rang za sortiranje - Kolona koja daje informacije o rangu za sortiranje.

Kreiranje nove kompanije

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kompanije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Kompanije kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Korisnik može da kreira novu kompaniju na dva načina:

 1. Klikom na dugme   u gornjem desnom uglu
 2. Klikom na dugme  u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih kompanija

Za kreiranje kompanija na bilo koji od ova dva načina dobija se ista strana koja je prikazana u delovima na Slikama:

Tab podaci - odnosi se na unos osnovnih informacija o kompaniji.

 • Naziv - Polje se odnosi na unos naziva kompanije. Polje je obavezno. Prikazivaće se na javnom delu sajta.
 • Interni naziv - Polje se odnosi na unos internog naziva kompanije. Polje nije obavezno. Neće se prikazivati na javnom delu sajta već interno u okviru panela.
 • Šifra kompanije - Polje se odnosi na unos šifre kompanije. Polje je obavezno.
 • Kratak opis - Polje služi za unos kratkog opisa kompanije. Polje nije obavezno. Sadržaj ovog polja će se prikazivati u okviru prikaza informacija o kompaniji. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem )
 • Opis - Polje služi za unos celokupnog opisa kompanije. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ).

Tab načini plaćanja - U okviru polja za načine plaćanja potrebno je odabrati načine plaćanja koje podržava kompanija koja se kreira. Postoji mogućnost da se navedu taksativno načini placanja, ili pak da se samo verbalno opišu preko polja za unos. U okviru verbalnog opisa moguće je dati objašnjenje koji su specificnosti za ispisane načine plaćanja ili koje su uopšte mogućnosti.

Tab radno vreme objekta - U okviru ovog dela za kreiranje nove kompanije moguće je uneti radno vreme objekata. Radno vreme objekta se može uneti opisno preko tekstualnog editora koji je prikazan na slici iznad ili preko modula za unos tačnog radnog vremena po danima.  Modul za unos radnog vremena je prikazan na slici:

Klikom na dugme    pojavljuje se prozor na kome se može odabrati vreme za svaki dan u nedelji kao što je prikazano na slici ispod.

Napomena:  Unos se može vršiti na bilo koji od prikazana dva načina ali se može i kombinovati.
Napomena: Radno vreme kompanije se prikazuje u okviru računa za kupljenu robu koja je poručena preko web shop-a

Tab meta podaci - U okviru polja za unos meta podataka potrebno je popuniti polja koja su prikazana na slici i objašnjena u daljem tekstu:

 • Permalink - Polje koje se automatski kreira kada se ukuca naziv kompanije. Ukoliko se ne kreira permalink od naziva kompanije ili u slučaju da korisnik želi da kreira samostalno permalink, korisnik mora sam da unese permalink. Detaljan opis kreiranja permalinkova možete pronaći u poglavlju Kreiranje permalinkova.
 • Meta naslov - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože kako bi želeli da se kompanija opiše u listama pretraživanja. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci
 • Tagovi - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože tagove kao ključne reči u pretrazi. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci.
 • Meta opis - Polje nije obavezno. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci.

Opis polja i način na koji ih treba ispravno popuniti su dati u daljem tekstu.

 • Aktivacija/deaktivacija kompanije - Klikom na ikonicu  ili  može se promeniti trenutni status kompanije. Kompanija može biti aktivna ili neaktivna. Klikom na ikonicu  kompanija menja status iz aktivnog u neaktivni.
 • Specijalno - Polje u okviru koga treba označiti sa Da ukoliko je potrebno da kompanija koja se kreira bude specijalna u odnosu na ostale kompanije i Ne ukoliko nema potrebe da bude izdvojena. Polje nije obavezno. Podrazumevana vrednost za ovo polje je Ne.
 • Rang za sortiranje - Polje u koje treba uneti rang za sortiranje ukoliko korisnik želi da sortiranje kompanija izvrši ručno.

Tab adresa - U okviru ovog taba unose se detaljne informacije o samoj kompaniji kao što su: država, grad, poštanski broj, ulica, telefon, email, web adresa, kontakt osoba i njen telefon. Polja su obavezna.

Tab koordinate - U okviru ovog taba unose se koordinate kompanije kako bi njena tačna lokacija mogla da se prikaže na mapi

Tab podaci kompanije - U okviru ovog taba unose se podaci o delatnosti kompanije i njenim registarskim podacima kao što su: šifra delatnosti, pib, matični broj, registarski broj, naziv banke, bankovni račun, pdf number. Nije neophodno ali bi zbog validnosti podataka bilo dobro popuniti sva ova polja sa relevantnim i pouzdanim informacijama.

Tab slike i logo - Polje nije obavezno. Služi za dodavanje slike i logoa u okviru nove kompanije. Detaljno objašnjen postupak ubacivanja slika nalazi se u poglavlju Postavljanje slika. Logo kompanije štampaće se i u okviru računa pri isporuci pošiljke. Više o izgledu računa možete pročitati u okviru poglavlja Pregled računa.

Ažuriranje kompanije

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kompanije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Kompanije kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih kompanija (koraci kreiranja novih kompanija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove kompanije) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju kompanije. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja kompanije:

Korak 3: Klikom na ikonicu otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju kompanije.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, kompanija će biti uspešno ažurirana.

Brisanje kompanije

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kompanije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Kompanije kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih kompanija (koraci kreiranja novih kompanija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove kompanije) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju kompanije. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja kompanije:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  otvara se modal za potvrdu brisanja kompanije prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja kompanije. Klikom na dugme OK, kompanija je upešno obrisana.

Obrisana kompanija se u svakom trenutku može vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se sve obrisane kompanije. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, kompanija neće više biti obrisana:

Aktivacija/deaktivacija kompanije

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kompanije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Kompanije kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih kompanija (koraci kreiranja novih kompanija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove kompanije) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju kompanije. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost deaktivacije/aktivacije kompanije:

Korak 3: Ukoliko je kompanija aktivna a potrebno ju je deaktivirati, potrebno je da klikne na  i ona će postati  što znači da kompanija više nije aktivna. Na isti način ukoliko je kompanija deaktivirana a potrebno ju je aktivirati, potrebno je da se klikne na i ona će postati , što znači da je kompanija aktivna. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, kompanija će biti deaktivirana. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja kompanije.

Promena radnog vremena kompanije

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kompanije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Kompanije kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih kompanija (koraci kreiranja novih kompanija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove kompanije) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju kompanije. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja kompanije:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  dobija se mogućnost ažuriranja radnog vremena kompanije u okviru polja prikazanog na slici:

Korak 4: Pošto su ažurirane vrednosti u okviru polja radno vreme, klikom na dugme Sačuvaj radno vreme kompanije će biti ažurirano.

 

Korigovanje informacija podataka o kompaniji

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kompanije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Kompanije kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih kompanija (koraci kreiranja novih kompanija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove kompanije) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju kompanije. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja kompanije:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  dobija se mogućnost ažuriranja informacija o samoj kompaniji u okviru polja prikazanih na slikama:

Korak 4: Pošto su ažurirane vrednosti u okviru polja za informacije o samoj kompaniji, klikom na dugme Sačuvaj radno vreme kompanije će biti ažurirano.

Napomena: Neophodno je uneti tačne podatke o kompaniji jer pored toga što informativno pružaju sliku kupcima o samoj kompaniji, podaci uneti u okviru ove sekcije će se prikazivati i u raznim dokumentima kao što je prvenstveno račun koji će se dostavljati kupcima.