Slike

Slike

Slike

Modul slike služi za pretraživanje i pregled svih slika koje su dodate u sistem preko modula za galeriju slika koja je povezana sa svim objektima na sajtu (proizvodi, članci, dobavljači, kategorije proizvoda, kategorije članaka, strane itd). Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Slike potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedija i u okviru nje stavku Slike kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Slike, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu svih postavljenih slika u sistemu kao što je prikazano na sledećoj slici:

U okviru tabele za prikaz slika nalaze se informacije:

  • ID - Kolona koja daje informaciju o jedinstvenom identifikatoru slike 
  • Naziv objekata - Kolona koja daje informaciju o nazivu objekta u okviru kog se nalazi slika
  • Slika - Kolona koja sadrži samu sliku
  • Naziv - Kolona koja daje informaciju o nazivu slike
  • Rang za sortiranje - Kolona koja daje informaciju o rangu za sortiranje

Klikom na ikonicu  ili  moguće je aktivirati ili deaktivirati odabrane slike u sistemu. Ukoliko se određena slika deaktivira ona se neće prikazivati u okviru sekcije u kojoj je kreirana

Klikom na ikonicu  moguće je obrisati odabranu sliku iz sistema. U svakom trenutku je moguće vratiti sliku pretragom svih obrisanih slika u okviru filtera i klikom na ikonicu 

Napomena: Sva podešavanja vezana za slike detaljno su opisane u okviru modula Podešavanje slika.