Upravljanje akcijama

Upravljanje akcijama

Upravljanje akcijama

U okviru dela za podešavanje akcija pruža se mogućnost kreiranja raznih pogodnosti za korisnike u vidu poklon vaučera, popusta, tiketa itd. preko kojih korisnici ostvaruju pogodnosti pri kupovini. Specijalan vid akcija su npr. rođendanski tiketi koji se šalju svim registrovanim korisnicima na dan njihovog rođenja i on je opisan u okviru poglavlja.

U ovom delu korisničkog uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Akcije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Akcije i u okviru nje stavku Akcije kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Akcije, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih akcija kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Akcije- omogućava brzi pristup prikaza svih kreiranih akcija
  • Tipovi akcija- omogućava brzi pristup svim kreiranim tipovima akcija
  • Tiketi akcija- omogućava brzu pretragu svih tiketa akcija
  • Report actions -  omogućava pregled izveštaja o korišćenju akcija
  • Podešavanje akcije - omogućava pristup genralnim podešavanjima
  • Nova akcija - omogućava brzi pristup kreiranju nove akcije
 2. Filteri - omogućavaju pretragu akcija po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih akcija koje su trenutno kreirane.

U okviru tabele za prikaz akcija nalaze se informacije o samim akcijama i to:

 • ID - Jedinstveno identifikuje određenu akciju.
 • Naziv - Sadrži naziv akcije.
 • Slika - Kolona koja prikazuje sliku akcije ukoliko je postavljena.
 • Info - Sadrži informacije o akciji kao što su: da li je personalizovana ili ne, koja joj je šifra, koliki je minimum proizvoda koji mora biti u korpi da bi akcija mogla da se aktivira, koja je minimalna vrednost kupovine, limit itd.
 • Liste - Sadrže informacije o listama koje se koriste u okviru akcije
 • Prodavnice - Informacije u okviru koje radnje važi kreirana akcija i gde tiket, odnosno akcija može da se iskoristi.
 • Rang za sortiranje - Kolona koja daje informacije o rangu za sortiranje ( podešavamo rang ukoliko želimo da sortiramo proizvode po rangu)

Kreiranje nove akcije

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Akcije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Akcije i u okviru nje stavku Akcije kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Korisnik može da kreira novu akciju na tri načina:

 1. Klikom na dugme   u gornjem desnom uglu

 2. Klikom na dugme  u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih akcija

 3. Pristupanjem polju za kreiranje nove akcije prikazanom na slici:

Korak 3: Odabirom bilo kog od načina za kreiranje nove akcije otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja.

Izgled i tabovi strane za kreiranje nove akcije objašnjeni su u daljem tekstu i prikazani na slikama:

U okviru ovog dela potrebno je uneti vrednosti sledećih polja

 • Naziv - U okviru ovog polja potrebno je uneti naziv akcije. Polje je obavezno.
 • Šifra - U okviru ovog polja potrebno je uneti šifru akcije. Polje je obavezno. Šifra je ujedno i deo tiketa, odnosno kôda sa kojim se kupuje kroz akciju. Ako je akcija nepersonalizovana tiket će biti isto što i šifra, ako je akcija presonalizovana tiket ce biti sifra+randombroj.
 • Action type - U okviru ovog polja potrebno je odabrati tip akcije. Polje je obavezno. Koraci kreiranja tipa akcije detaljno su objašnjeni u okviru poglavlja Kreiranja tipa akcija.

U okviru ovog dela potrebno je uneti vrednosti sledećih polja

 • With discount list id -  lista proizvoda na koju se primenjuje akcija. 
 • Classification list id (kvalifikacione liste) - lista proizvoda iz koje kupac treba da kupi proizvod kako bi se kvalifikovao i učestvovao u akciji
 • Without discount list id - omogućava definisanje liste proizvoda na koju bez obzira što je ispunjen uslov, na ovim proizvodima neće biti obračunat popust jer su na trajno niskoj ceni, vec sniženi ili slično

U okviru ovog dela potrebno je uneti vrednosti sledećih polja

 • Minimum products in cart - U okviru ovog polja potrebno je odrediti koliko minimalno proizvoda treba da bude u korpi kako bi korisnik mogao da iskoristi tiket iz željene akcije.
 • Minimalna vrednost kupovine - U okviru ovog polja potrebno je odrediti minimalnu vrednost kupovine kako bi korisnik mogao da iskoristi akciju koju kreiramo.
 • Type calculation discount - U okviru ovog polja je potrebno odabrati tip računanja popusta. Opcije su:
  • off additional discount - ukoliko korisnik odabere ovaj način računanja popusta odabrao je da se korisniku računa popust  u odnosu na cenu po cenovniku, odnosno cenu bez popusta
  • add discount - ukoliko korisnik odabere ovaj način računanja popusta onda se popust koji se primenjuje, primenjuje na već postojeću cenu sa popustom, odnosno dati proizvod već ima sniženu cenu, i ovde se dodatni popust obračunava na vec sniženu cenu.
  • sum discount - ukoliko korisnik odabere ovaj način računanja popusta popusti se sumiraju, odnosno ako je proizvod već na popustu onda se samo dodaje popust. 
 • Broj neiskorišćenih tiketa - Ovo polje predstavlja da se ovde unese koliko tiketa korisnik može da ima neiskorscenih iz određene akcije. npr. ako se unese broj 3, to znači da se korisniku mogu generisati 3 različita tiketa iz ove akcije, ali nije moguće četvrti sve dok ne iskoristi bar jedan tiket. 

U okviru ovog dela potrebno je uneti vrednosti sledećih polja:

 • Kratak opis - Polje služi za unos kratkog opisa akcije. Polje nije obavezno. Sadržaj ovog polja će se prikazivati u okviru prikaza akcije. Tekst unet u okviru ovog polja služi da bi se korisnicima dale kratke informacije o samoj akciji koji treba da iskoriste. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno je opisano u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem )
 • Opis - Polje služi za unos celokupnog opisa akcije. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno je opisano u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese sadržaj, opis akcije se neće prikazati.

U okviru ovog dela potrebno je uneti vrednosti sledećih polja:

 • Permalink - Polje koje se automatski kreira kada se ukuca naziv akcije. Ukoliko se ne kreira permalink od naziva akcije ili u slučaju da korisnik želi da kreira samostalno permalink, korisnik mora sam da unese permalink. Detaljan opis kreiranja permalinkova možete pronaći u poglavlju Kreiranje permalinkova.
 • Meta naslov - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože kako bi želeli da se akcija opiše u listama pretraživanja. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci
 • Tagovi - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože tagove kao ključne reči u pretrazi.
 • Meta opis - Polje nije obavezno. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci.

U okviru ovog dela potrebno je uneti vrednosti sledećih polja:

 • Aktivacija/deaktivacija akcije - Klikom na ikonicu  ili  menja se trenutni status akcije. Akcija može biti aktivna ili neaktivana. Klikom na ikonicu akcija menja status iz aktivnog u neaktivni. Ukoliko akcija nije aktivna, ona neće biti vidljiva korisnicima. Podrazumevajuća vrednost je neaktivna akcija.
 • Personalized - U okviru ovog polja potrebno je označiti da li će akcija biti personalizovana ili ne. Ukoliko je akcija personalizovana to znači da se odnosi samo na određenog korisnika i da će samo on imati pravo na korišćenje te akcije.  Ukoliko je u pitanju nepersonalizovana akcija, pravo na korišćenje će imati svi korisnici koji ispoštuju neke uslove ili do kraja trajanja akcije.
 • Datum od, Datum do - Datum koji označava početak i kraj trajanja akcije odnosno period u okviru kog korisnici mogu da iskoriste akciju.
 • Ticket duration - Vreme trajanja tiketa izraženo u danima, satima i minutima
 • Rang za sortiranje - Polje u koje treba uneti rang za sortiranje ukoliko korisnik želi da sortiranje akcija izvrši ručno.
 • Limit - predstavlja maksimalni broj tiekta iz ove akcije, npr. ukoliko se postavi broj na 50, to znači da samo prvih 50 kupaca iz ove akcije mogu da iskoriste kôd, iako je generisano npr. 10 000 kôdova. 

U okviru ovog polja moguće je uneti video koji se odnosi na akciju koja se kreira. Koraci postavljanja videa možete pronaći u okviru poglavlja Postavljanje videa.

U okviru ovog polja moguće je uneti prodavnice u okviru kojih se može iskoristiti akcija. Unosom naziva prodavnice pojaviće se predlog svih prodavnica koje se mogu odabrati.

U okviru ovog polja moguće je odabrati tip korisnika za koji će kreirana akcija važiti. Tip korisnika može biti fizičko i pravno lice. Odabir ovog polja otvara mogućnost kreiranja akcije samo za fizička lica ili pak samo za pravna lica i samim tim omogućava pružanje drugačiju ponudu u odnosu na tip korisnika.

Ukoliko postoje različiti tipovi Loyalty korisnika, u okviru ovog polja je moguće odabrati na koji tip Loyalty korisnika se kreirana akcija koristi. Samim tim postoji mogućnost kreiranja razlčičitih akcija za različite tipove Loyalty korisnika. Na primer ukoliko je potrebno kreirati 50% popusta za Vip korisnike Loyalty programa potrebno je u okviru ovog polja čekirati samo Vip Loyalty korisnike i akcija će važiti samo za odabrani tip. Ukoliko pak treba kreirati akciju za sve korisnike potrebno je čekirati sva polja.

Napomena: Tipovi Loyalty korisnika se unose direktno u bazi. Ukoliko je potrebno dodati novi tip Loyalty korisnika potrebno je obavestiti programere Nbsoft-a radi realizacije zahteva. Nakon update-a novi tip korisnika će biti dostupan. 

U okviru ovog polja moguće je uneti sliku akcije. Način dodavanja slika u galeriju detaljno je objašnjeno u poglavlju Postavljanje slika.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, akcija će biti kreirana.

Ažuriranje akcija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Akcije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Akcije i u okviru nje stavku Akcije kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih akcija (koraci kreiranja nove akcije detaljno su opisani u poglavlju   Kreiranje nove akcije) klikom na ikonicu   može se pristupiti ažuriranju akcija. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja akcije:

Korak 3: Klikom na ikonicu otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju same akcije, s tim što se pri ažuriranju akcije dobijaju i neke nove mogućnosti kao što je galerija slika i pregled action config intem-a. Prikaz pozicije novih polja u okviru strane koju treba ažurirati dat je na Slici:

Način dodavanja slika u galeriju detaljno je objašnjeno u poglavlju Postavljanje slika.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, akcija će biti uspešno ažurirana.

Brisanje akcija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Akcije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Akcije i u okviru nje stavku Akcije kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih akcija (koraci kreiranja nove akcije detaljno su opisani u poglavlju   Kreiranje nove akcije) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju akcije. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi  se otvorila mogućnost brisanja akcije:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modal za potvrdu brisanja akcije prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja akcije

Korak 5: Klikom na dugme OK, akcija je uspešno obrisana

Aktiviranje ili deaktiviranje akcija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Akcije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Akcije i u okviru nje stavku Akcije kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih akcija (koraci kreiranja nove akcije detaljno su opisani u poglavlju   Kreiranje nove akcije) klikom na ikonicu ili može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju akcije. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost aktiviranja/deaktiviranja akcije

Korak 3: Ukoliko je akcija aktivna a korisnik želi da je deaktivira, potrebno je da klikne na  i ona će postati  što znači da trenutna akcija više nije aktivna. Na isti način ukoliko je akcija deaktiviran a korisnik želi da ga aktivira, potrebno je da klikne na i ona će postati , što znači da je trenutna akcija aktivna. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, akcija će biti deaktivirana

Korak 5: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja akcije

Podešavanje akcija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Akcije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Akcije i u okviru nje stavku Akcije kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Klikom na dugme   otvara se polje za podešavanja akcija. U delovima je dato objašnjenje za sva polja u okviru podešavanja akcija.

U okviru podešavanja potrebno je popuniti sledeća polja:
 • ID promocije iz tiketinga - jedinstveni identifikator promocije 
 • Naslov - naslov akcije koji će se prikazivati korisnicima
 • Naslov teksta koji se odnosi na tiket - naslov akcije koji će se prikazivati korisnicima u okviru tiketa
 • Url - link na koji će da vodi akcija kada se prikaže korisnicima
 • Poruka kada više nema uslov - poruka koju korisnik treba da primi kada više ne ispunjava uslov da koristi tiket
 • Poruka kada ponovo stekne uslov - poruka koju korisnik treba da primi kada ponovo ispuni uslov za korišćenje tiketa

U okviru ovog polja potrebno je uneti poruku koja će se ispisati korisniku koji se kvalifikovao da koristi akciju.

U okviru ovog polja potrebno je uneti poruku koja će se ispisati korisniku koji se kvalifikovao da koristi akciju i ima artikl na koji može da ostvari popust.

U okviru ovog dela moguće je postaviti slike koje će se prikazivati u okviru akcije za ulogovanog i neulogovanog korisnika.

Ista polja se mogu podesiti i za neulogovanog korisnika.

Kreiranje rođendanske akcije

Kreiranje rođendanske akcije predstavlja jednu od mnogobrojnih pogodnosti za kupce. Ona se realizuje tako što se za svakog registrovanog korisnika koji je uneo datum rođenja šalje kupon koji je kreiran u vidu akcije. 

Korak 1: Da bi se kreirala rođendanska akcije potrebno je prvo kreirati akciju koja se odnosiu na rođendanski poklon korisnicima. Koraci kreiranja akcije objašnjeni su u okviru poglavlja Kreiranje akcije.

Korak 2: Nakon što je kreirana akcija potrebno ju je povezati sa korisnikom. Da bi se izvršilo povezivanje sa korisnicima potrebno je pristupiti modulu Podešavanja u okviru glavne navigacije i u okviru nje stavku Podešavanje korisnika kao što je prikazano na Slici:

Korak 3: Nakon pristupa modulu za podešavanje korisnika potrebno je u okviru dela za akcije poresiti vrednost ID akcije koja se odnosi na rođendanski poklon korisnicima u okviru polja prikazanog na slici:

Korak 4: Nakon klika na dugme sačuvaj, biće povezana akcija sa korisnicima što znači da će svim korisnicima koji su ostavili svoj datum rođenja stizati rođendanska poruka.