Veličine

Veličine

Veličine

Modul za kreiranje i upravljanje veličinama omogućava mapiranje svih veličina za različite proizvode. Mapiranje veličina služi da se sve veličine robe prilagode za različita tržista. Sa druge stsrane koristan je kako bi se objasnila prava veličiana što bi navelo kupca da se lakše odluči za kupovinu.

U ovom delu korisničkog uputstva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Veličine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Veličine kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Veličine, korisniku se prikaže modul za pregled i pretagu kreiranih mapiranih veličina kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Veličine - omogućava brzi pristup svim veličinama
  • Nova veličina - omogućava brzi pristup kreiranju nove veličine
  • Podešavanje veličina - omogućava brzi pristup podešavanju veličina
 2. Filteri - omogućavaju pretragu veličina po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih veličina koje su trenutno kreirane.

U okviru tabele za prikaz veličina nalaze se informacije o samim veličinama koje su kreirane i to:       

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje svaku veličinu ponaosob.       
 • Tip - Kolona za prikaz tipa služi da prikaže kojoj kategoriji kreirana veličina pripada. 
 • Brend - Kolona Brend daje informacije o tome za koji je konkretan brend vezana data veličina.
 • Pol - Kolona Pol daje informacije o tome za koji je konkretan pol vezana data veličina.
 • Veličine - Kolona Sizes daje informacije o veličini koja je zapisana u erp sistemu ili je definisana kod u sistemu web shop-a prilikom unosa proizvoda.
 • EU size/OG -  Kolona Sizes daje informacije o veličini za EU.
 • UK size/OS - Kolona Sizes daje informacije o veličini za UK.
 • US size/OB - Kolona Sizes daje informacije o veličini za OB.
 • Centimerers/Height - Kolona Centimerers/Height predstavlja koliko određena veličina iznosi centimetara za kreiran brend, pol i tip.
Napomena: Obavezno je ispravno podesiti atribute u okviru modula Podešavanje shop podataka pa tek onda da se koristiti ovaj modul. Podešavanja shop podataka možete pročitati u okviru poglavlja Podešavanja shop podataka.

       

Kreiranje nove veličine

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Veličine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Veličine kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Korisnik može kreirati novu veličinu na dva načina:

 1. Klikom na dugme  
 2. Klikom na dugme   u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih veličina

U oba slučaja otvara se modal za kreiranje nove veličine prikazana na Slici:


Da bi korisnik uspešno kreirao novu veličinu, potrebno je da ispravno popuni polja označena na formi čija su objašnjenja prikazana u daljem tekstu:

 • Tip - Polje služi za odabir tipa, odnosno kategorije podešene u okviru podešavanja shop podataka. Polje nije obavezno.   
 • Brend - Polje služi za odabir brenda za koji se konkretna veličina odnosi. Polje nije obavezno.
 • Pol - Polje služi za odabir pola koji su podešeni u okviru podešavanja shop podataka.
 • Veličina - Polje služi za unos veličine koja se mapira.
 • EU veličina - Polje služi za unos vrednosti veličine koja se mapira za EU standarde.
 • UK veličina - Polje služi za unos vrednosti veličine koja se mapira za UK standarde.
 • US veličina - Polje služi za unos vrednosti veličine koja se mapira za US standarde.
 • Centimetri - Polje služi za unos dimenzija veličine u centrimetrima.

Korak 3: Nakon popunjavanja polja objašnjenih u tekstu iznad, klikom na dugme Sačuvaj, uspešno je kreirana željena veličina. Na slici prikazana su ispravno popinjena polja za kreiranje veličine.


 

Ažuriranje veličina

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Veličine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Veličine kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane veličine ( koraci kreiranja nove veličine detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove veličine ) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju veličine. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja veličine:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modal u okviru kog se mogu menjati vrednosti unete prilikom kreiranja veličina.

Korak 4: Promenom željenih polja i klikom na dugme Sačuvaj, veličina će biti uspešno ažurirana.

Brisanje veličina

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Veličine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Veličine kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane veličine ( koraci kreiranja nove veličine detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove veličine ) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju veličine. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja veličine:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modal za potvrdu brisanja veličine prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja veličine. Klikom na dugme OK veličina je upešno obrisana.

Obrisana veličina se u svakom trenutku može vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se sve obrisane veličine. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, veličina neće više biti obrisana:

Aktivacija/deaktivacija veličina

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Veličine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Veličine kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane veličine ( koraci kreiranja nove veličine detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove veličine ) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju veličine. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost aktiviranja/deaktiviranja veličina:

Korak 3: Ukoliko je veličina aktivna a korisnik želi da je deaktivira, potrebno je da klikne na   i ona će postati  što znači da trenutna veličina više nije aktivna. Na isti način ukoliko je veličina deaktivirana a korisnik želi da je aktivira, potrebno je da klikne na  i ona će postati , što znači da je trenutna veličina aktivna. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, veličina će biti deaktivirana. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja veličine