Video lista

Video lista

Video lista

Modul video lista služi za pretraživanje i pregled svih videa koji su dodati u sistem u okviru drugih objekata na sajtu (proizvodi, članci, dobavljači, kategorije proizvoda, kategorije članaka, strane itd). Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Video lista potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedija i u okviru nje stavku Video lista kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Video lista, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu svih postavljenih videa u sistemu kao što je prikazano na sledećoj slici:

U okviru tabele za prikaz videa nalaze se informacije:

  • ID - Kolona koja daje informaciju o jedinstvenom identifikatoru videa
  • Naziv objekata - Kolona koja daje informaciju o nazivu objekta u okviru kog se nalazi video
  • Slika - Kolona koja sadrži samu sliku
  • Naziv - Kolona koja daje informaciju o nazivu slike
  • Rang za sortiranje - Kolona koja daje informaciju o rangu za sortiranje

Klikom na ikonicu  ili  moguće je aktivirati ili deaktivirati odabrane video u sistemu. Ukoliko se određen video deaktivira on se neće prikazivati u okviru sekcije u kojoj je kreiran

Klikom na ikonicu  moguće je obrisati odabran video iz sistema. U svakom trenutku je moguće vratiti video pretragom svih obrisanih videa u okviru filtera i klikom na ikonicu