Podešavanja menija

Podešavanja menija

Podešavanja menija

U okviru modula za podešavanje i upravljanje menijima, korisnik ima mogućnost definisanja menija, kao i stavki menija. U okviru menija korisnik može dobiti uopštenu sliku o samom sadržaju sajta. Meni služi da korisnika na što lakši i brži način usmeri ka željenoj strani. Meni treba da bude uvek dostupan i uvek pristupačan u okviru svake strane na sajtu. Važno je voditi računa o jasnoći kreiranja stavki menija tako da budu što pristupačnija i intuitivno jasnija korisnicima.

U ovom delu korisničkog  upustva  je opisano:


Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Podešavanje menija, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih menija i njihovih stavki kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalazi se prečica: Novi meni - omogućava brzi pristup kreiranju novog menija

 2. U okviru polja za podešavanje menija nalazi se prikaz svih vec kreiranih menija

 3. Prikaz stavki menija

 4. Prikaz podstavki menija

Kreiranje novog menija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Korisnik može kreirati novi meni na dva načina i to:

 1. Klikom na dugme  u gornjem desnom uglu

 2. Klikom na ikonicu  u okviru dela za akcije sa menijem

U oba slučaja otvara se forma za kreiranje novog menija  prikazana na Slici


 

Da bi korisnik uspešno kreirao novi meni, potrebno je da ispravno popuni polja označena na formi čija su objašnjenja prikazana u daljem tekstu:

 • Naziv - Predstavlja polje koje služi za unošenje naziva menija. Polje je obavezno. Tekst koji se unese u okviru ovog polja se neće prikazivati na sajtu. Naziv menija će biti vidljiv isključivo u okviru panela.
 • Jedinstveni naziv - Polje za unošenje jedinstvenog naziva menija služi da jedinstveno identifikuje meni. Potrebno je uneti naziv koji do sada nije dodeljen ni jednom meniju na sajtu. Polje je obavezno.
 • Opis - Polje koje služi za unošenje opisa menija. Polje nije obavezno. Sadržaj ovog polja neće biti vidljiv korisnicima.

Korak 3: Nakon popunjavanja polja objašnjenih u tekstu iznad, klikom na dugme Sačuvaj, uspešno je kreiran željeni meni. 

Ažuriranje menija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog menija ( koraci kreiranja novog menija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje menija) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju menija. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja menija: 

Korak 3: Klikom na ikonicu  otvara se forma za ažuriranje menija u kojoj se mogu menjati polja. Jedino polje koje nije moguće ažurirati je polje koje predstavlja jedinstveni naziv menija. Ostala polja se mogu menjati po potrebi.

Korak 4: Promenom željenih polja i klikom na dugme Sačuvaj, uspešno je izvršeno ažuriranje menija..

Brisanje menija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog menija ( koraci kreiranja novog menija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje menija) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju menija. Na Slici e, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja menija:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  otvara se modal za potvrdu brisanja menija prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja menija. Klikom na dugme OK meni je upešno obrisan.

Dupliranje menija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog menija ( koraci kreiranja novog menija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje menija) klikom na ikonicu   može se pristupiti dupliranju menija. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na kojuje potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost dupliranja menija:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se forma za dupliranje menija (čija polja je potrebno popuniti) prikazana na Slici:

Korak 4: Nakon odabira vrednosti za sva polja forme i klikom na dugme Sačuvaj meni će biti uspešno dupliran

 

Napomena: Dupliranjem menija dolazi do dupliranja celog kostura menija

Prikaz stavki menija u obliku stabla

Stavke menija se ponašaju kao stablo, to znači da mogu da imaju podmenije. Korisnik na jednom ekranu ima prikaz svih stavki menija. Na Slici prikazan je dobro struktuiran meni:

Pošto je struktura menija urađena u vidu stabla, kao što je prikazano na slici stavke menija mogu da se granaju dokle god ima potrebe za tim. Najbolji primer koji opisuje način prikaza menija je struktura foldera prikazana na Slici:


 

Na isti način kreiraju se i stavke menija u okviru panela. Korake kreiranja stavki menija možete pronaću u narednom poglavlju Kreiranje stavki menija

Kreiranje stavki menija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Prilikom dodavanja stavki menija potrebno je da nakon prethodno kreiranog i odabranog menija ( koraci kreiranja novog menija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje menija), klikom na dugme Dodaj stavku menija može se pristupiti dodavanju stavki menija. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno je dugme na koje je potrebno kliknuti kako bi se omogućilo  dodavanje stavki menija:

Napomena: Klikom na dugme prikazano na slici dodaju se samo glavne stavke menija.

Korak 3: Nakon dodavanja prve stavke prikaz menija izgleda kao na Slici:


 

Stavka menija koja je dodata predstavlja glavnu stavku i ona, takođe, može imati svoje stavke. Na taj način dolazi do kreiranje menija u vidu stabla.

Korak 4: Sledeći korak je editovanje te stavke. Da bi se izvršilo editovanje stavke potrebano je kliknuti na ikonicu . Nakon klika na ikonicu dobijaju se opcije koje se mogu menjati kao što je prikazano na Slici:


Da bi korisnik uspešno ažurira novu stavku, potrebno je da ispravno popuni polja označena na formi čija su objašnjenja prikazana u daljem tekstu:

 • Naziv - Predstavlja polje koje služi za unošenje naziva stavke menija. Polje nije obavezno. Ukoliko nije uneto ovo polje, na sajtu će se prikazivati stavka samo neće biti njenog naslova. Iako nema naslov, mogu se bez problema popuniti preostala polja i stavka može funkcionisati isto ako i da joj je dodat naziv. Tekst koji se unese u okviru ovog polja će se prikazivati na sajtu.
 • Url - Predstavlja permalink. Polje nije obavezno ali je poželjno uneti vrednost permalinka na koji treba da vodi stavka menija. Ukoliko se ne unese, stavka će postojati u okviru menija samo neće imati nikakvu funkciju ( neće linkovati ni na jednu drugu stranicu ). Detaljno objašnjenje šta je permalink i kako se kreira možete pronaći u poglavlju Kreiranje permalinkova.
 • Otvori prorzor - Pruža mogućnost odabira da li će se link, kada korisnik klikne na stavku menija, otvarati u okviru istog, novog ili nadređenog prozora. Podrazumevana vrednost za ovo polje je da se link otvara u istom prozoru.
 • CSS class - Polje u okviru kog se unosi klasa koja se koristi u okviru stavke. Više o primeni ovog polja možete pročitati u okviru poglavlja Unos slajdera u okviru menija.
 • Vrednost - Polje nije obavezno. Služi za povezivanje menija sa slajderima kako bi se omogućio drugačiji prikaz i iskoristila grafika slajdera.
 • Dodavanje slika - U okviru stavke menija moguće je dodati sliku. Ona će predstavljati pozadinu stavke. Polje nije obavezno. Detaljno objašnjen postupak ubacivanja slika nalazi se u poglavlju Postavljanje slika

Korak 5: Klikom na dugme Sačuvaj, stavka menija je uspešno editovana

Definisani koraci za kreiranje stavke se ponavljaju dokle god postoji potreba za kreiranjem novih glavnih stavki menija.


Kreiranje podmenija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

​​​​​​​​​​​​​​

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog menija ( koraci kreiranja novog menija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje menija) i glavne stavke menija ( koraci kreiranja nove stavke menija detaljno su opisani u poglavlja Kreiranje stavki menija), klikom na ikonicu ,  u okviru kreirane stavke, može se dodati stavka. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost kreiranja stavki u okviru već kreirane stavke menija:

Klikom na ikonicu biće dpdata nova stavka u okviru već postojeće stavke menija.

Napomena: Koraci za kreiranje podstavke u okviru već kreirane stavke se ponavljaju dokle god postoji potreba za kreiranjem stavki unutar već kreirane stavke.

Na slici je prikazano kako izgleda nova stavka koja je dodata u okviru stavke Informacije.

Kreiranjem stavki u okviru stavke npr. Informacije, kao što je dato u primeru, kreira se padajući meni odnosno dobija se struktura stabla.

Napomena: Nakon klika na ikonicu prilikom dodavanja podstavke, neophodno je osvežiti stranu u pretraživaču i stavka će biti spremna za editovanje.

Korak 3: Novu stavku je takoće potrebno editovati klikom na ikonicu  i popunjavanjem polja kao što je opisano u poglavlju Kreiranje stavki menija.

Isti koraci se ponavljaju ukoliko je potrebno dodati novu granu menija, odnosno podstavku već kreirane podstavke.

Napomena: Kreiranje podstavki je moguće isključivo klikom na ikonicu kao što je prikazano na Slici. Dodavanje stavki preko dugmeta za dodavanje nove stavke je moguće jedino ukoliko dodajemo glavne stavke menija.

Na Slici je prikazan ispravno kreiran meni

Podstavke menija se mogu dodavati i na sledeći način:

 1. Kreiranjem stavki prateći korake za dodavanje glavnih stavki menija

 2. Klikom miša i prevlačenjem pravi se stablo i tako se kreiraju podstavke određene stavke

Objašnjenje: U okviru prikaza strukture menija sa prethodne slike može primetiti da se u okviru glavne stavke NB SHOP nalazi podstavka O nama i u okviru nje podstavke: Kontak, Zaposlenje i Saradnja. Ukoliko uzmimo za primer da je potrebno da i stavka Uslovi korišćenja budu podstavka stavke O nama, ono što je potrebno uraditi je da se prevuče stavka Uslovi korišćenja u stavku O nama kao što je prikazano na Slici:

Kreiranje raznih kombinacija atributa i kategorija u okviru stavki menija

Pri kreiranju glavne navigacije neophodno je postaviti linkove na koje će voditi svaka kreirana stavka menija. Oni mogu predstavljati razne kombinacije kategorija i atributa. U nastavku teksta su dati primeri kako kreirati kombinacije. Polje u okviru koga se unosi permalink je prikazano na sledećoj slici:

Primer 1 

Potrebno je kreirati permalink koji će se naći u stavci menija a on predstavlja listing svih edukativnih igračaka za devojčice ili univerzalne igračke za decu uzrasta od 0-12 meseci koje obuhvataju brend chicco. U ovom slučaju igračke i edukativne igračke predstavljaju kategorije proizvoda dok su uzrast, brend i devojčice atributi.

Kateogrije proizvoda funkcionišu u vidu stabla (više o kategorijama proizvoda možete pročitati u okviru poglavlja Kategorije proizvoda). Obzirom da je kategorija igračke nadređena kategorija kategoriji edukativne igračke permalink za ovaj deo će biti igračke/edukativne-igračke pošto je neophodno da se iz svih igračaka izdvoje samo edukativne igračke. 

Napomena: Tačan permalink kategorije koja se odnosi na vaš sajt možete pronaći u okviru modula kategorije proizvoda i polja u tabeli Permalnik.

Atributi se mogu spajati kao što je dato u ovom primeru ( devojčice + univerzalno ). Devojčice i univerzalno su dve odvojene vrednosti zajedničkog atributa Pol (više o atributima možete pročitati u okviru poglavlja Atributi proizvoda) i one se spajaju sa znakom +. Moguće je dodati neograničen broj vrednosti jednog atributa spojene sa znakom +. 

Napomena: Nije moguće spajati više vrednosti različitih atributa u jedan. Na primer. /chicco+devojcice+univerzalno/ - Chicco je vrednost atributa Brend dok su devojčice i univerzalno vrednosti atributa Pol. 

Ispravno kreiran permalink za gorenavedeni zahtev je: igracke/edukativne-igracke/uzrast-0-12-meseci/chicco/devojcice+univerzalno

 

Ažuriranje stavki menija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

​​​​​​​​​​​​​​

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog menija ( koraci kreiranja novog menija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje menija) i glavne stavke menija ( koraci kreiranja nove stavke menija detaljno su opisani u poglavlja Kreiranje stavki menija), klikom na ikonicu ,  u okviru kreirane stavke, otvara se mogućnost ažuriranja stavke. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja stavke:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu dobijaju se opcije koje se mogu menjati kao što je prikazano na Slici:

Napomena: Detaljan opis polja koja se mogu ažurirati možete pronaći u okviru poglavlja Kreiranje stavki menija.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, stavka menija će biti ažurirana.

Ažuriranje podmenija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

​​​​​​​​​​​​​​

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog menija ( koraci kreiranja novog menija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje menija) i glavne stavke menija ( koraci kreiranja nove stavke menija detaljno su opisani u poglavlja Kreiranje stavki menija), klikom na ikonicu ,  u okviru podstavke, otvara se mogućnost ažuriranja. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja podstavki već kreirane stavke menija:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu dobijaju se opcije koje se mogu menjati kao što je prikazano na Slici:

Napomena: Detaljan opis polja koja se mogu ažurirati možete pronaći u okviru poglavlja Kreiranje stavki menija.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, stavka menija će biti ažurirana.

Brisanje stavki menija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

​​​​​​​​​​​​​​

Korak 2:  Nakon prethodno kreiranog menija ( koraci kreiranja novog menija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje menija) i glavne stavke menija ( koraci kreiranja nove stavke menija detaljno su opisani u poglavlja Kreiranje stavki menija), klikom na ikonicu ,  u okviru stavke, otvara se mogućnost brisanja. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja stavki već kreirane stavke menija:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se prozor za potvrdu brisanja kao što je prikazano na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja menija. Klikom na dugme OK stavka je upešno obrisana.

Napomena: Brisanjem stavke menija brišu se sve podstavke koje smo kreirali unutar te stavke menija.

Brisanje stavki podmenija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

​​​​​​​​​​​​​​

Korak 2:  Nakon prethodno kreiranog menija ( koraci kreiranja novog menija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje menija) i glavne stavke menija ( koraci kreiranja nove stavke menija detaljno su opisani u poglavlja Kreiranje stavki menija), klikom na ikonicu ,  u okviru njene podstavke, otvara se mogućnost brisanja. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja stavki već kreirane stavke menija:

Korak 3 :Nakon klika na ikonicu otvara se prozor za potvrdu brisanja kao što je prikazano na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja menija. Klikom na dugme OK stavka je upešno obrisana.​​​​​​​

Podešavanje redosleda prikazivanja stavki menija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

​​​​​​​​​​​​​​

Korak 2: Da bi korisnik moga da menja redosled stavki menija ( da menja strukturu menija) neophodno je da prethodno kreira: meni ( koraci kreiranja novog menija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje menija), glavne stavke menija ( koraci kreiranja nove stavke menija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje stavki menija), kao i stavke podmenija ( koraci kreiranja podmenija detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje podmenija ), ukoliko želi da menja i njihov redosled.

Korak 3: Nakon što je meni konstruiran može se pristupiti premeštanju redosleda prikaza stavki menija i podmenija. Da bi korisnik mogao da menja redosled stavkama menija, potrebno je da klikne na stavku kojoj želi da promeni redosled prikazivanja kao na Slici:

:

Nakon klika na stavku, potrebno je držati levi klik miša i jednostavnim prevlačenjem omogućiti premeštanje stavki menija. Ukoliko se stavka uvuče unutar neke druge stavke, ona će postati stavka podmenija u okviru stavke u koju je uvučena stavka koju premeštamo.

Unos slika u okviru menija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

​​​​​​​​​​​​​​

Korak 2: Da bi korisnik mogao da doda sliku u okviru menija potrebno je da pri dodavanju ili ažuriranju stavke ubaci sliku. Koraci ubacivanja slika detaljno su objašnjeni u okviru poglavlja Postavljanje slika. Na slici je prikazano polje u okviru kojeg je potrebno dodati sliku:

Korak 3: Nakon postavljanja slike i kolika na dugme Sačuvaj, slika će biti dodata u okviru stavke menija.

Unos slajdera u okviru menija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje menija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje menija kao što je prikazano na Slici:

​​​​​​​​​​​​​​

Korak 2: Da bi korisnik mogao da doda slajder u okviru padajuceg menija potrebno je da prvenstveno kreira slajder i stavke slajdera koji će se naći u okviru podmenija. Koraci dodavanja slajdera i stavki slajdera detaljnije je opisano u okviru poglavlja Slajderi.

Korak 3: Nakon kreiranja slajdera i stavki koje će se prikazivati u okviru istog, potrebno je pri dodavanju ili ažuriranju slajdera dodati u okviru polja CSS class dodati kljucnu rec slider_ i nakon nje jedinstveni naziv slajdera koji je kreiran kao što je prikazano na slici:

Korak 3: Nakon postavljanja vrednosti u polje CSS class i klika na dugme Sačuvaj, slajder će biti dodat u okviru stavke menija.