Korisnici

Korisnici

Korisnici

U okviru podsekcije Korisnici, moguće je kreirati novog korisnika i dodeliti mu određene privilegije u okviru panela. Korisnici kreirani u okviru ovog modula predstavljaju admin korisnike i za razliku od javnih korisnika koji imaju samo pristup sajtu iz ugla korisnika, oni imaju mogućnost pristupa admin panelu sajta i svim modulima u okviru panela (u zavisnosti od uloge). U zavisnosti od privilegija kreirani korisnici će moći da vrše različite izmene na sajtu u skladu sa potrebama (više o ulogama admin korisnika i privilegijama možete pronaći u okviru modula Uloge i Prava pristupa). Da bi korisnici koji su prethodno kreirani od strane NB Soft-a mogli da se uloguju na admin panel, potrebno je da pristupe linku www.urlsajta.rs/nb-admin. Nakon što se pristupi linku potrebno je uneti svoje podatke dobijene od strane NBSoft-a. Detaljnija uputstva za logovanje na admin panel možete pronaći na linku.

U ovom delu uputstva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Korisnici kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Korisnici, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih korisnika kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Novi korisnik- omogućava brzi pristup kreiranju novog korisnika
  • Korisnici - omogućava brzi pristup svim korisnicima
  • Config - omogućava pristup podešavanjima vezanih za korisnika
 2. Filteri - omogućavaju pretragu članaka po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih članaka koji su trenutno kreirani.

U okviru tabele za prikaz članaka nalaze se informacije o samim člancima i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje svakog korisnika ponaosob.
 • Naziv - Kolona daje informacije o imenu i prezimenu korisnika kao i o državi i username-u korisnika.
 • Email adresa - Kolona daje informacije o email-u korisnika.
 • Lang - Kolona daje informacije o jeziku na kom je kreiran korisnik. Ovo polje mora da ima vrednost da bi korisnik bio kreiran kako treba. Ukoliko ovo polje nema vrednost trebalo bi ga dopuniti u okviru ažuriranja korisnika (detaljni koraci i mogućnosti ažuriranja korisnika nalaze se u okviru poglavlja 7.4.2. Ažuriranje korisnika).
 • Kanal prodaje  - Kolona koja daje informacije o kanalima prodaje. Ovo polje mora da ima vrednost da bi korisnik bio kreiran kako treba. Ukoliko ovo polje nema vrednost trebalo bi ga dopuniti u okviru ažuriranja korisnika (detaljni koraci i mogućnosti ažuriranja korisnika nalaze se u okviru poglavlja 7.4.2. Ažuriranje korisnika).
 • Pristup - Kolona koja daje informacije o poslednjem logovanju korisnika na panel.

Kreiranje novog korisnika

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Korisnik može da kreira novog korisnika na tri načina:

 1. Klikom na dugme  u gornjem desnom uglu

 2. Klikom na dugme  u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih korisnika

 3. Pristupanjem podsekciji novi korisnici kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Novi korisnik

Kreiranje korisnika na bilo koji od ova tri načina dobijamo istu formu za kreiranje korisnika koja je prikazana u delovima na Slikama:

Opis polja i način na koji ih treba ispravno popuniti su dati u daljem tekstu.

 • Ime - Polje u koje se unosi ime korisnika koji se kreira. Polje je obavezno.
 • Prezime - Polje u koje se unosi ime korisnika koji se kreira. Polje je obavezno.
 • Telefon - Polje u koje se unosi broj telefona korisnika koji se kreira. Polje je obavezno.
 • Email - Polje u koje se unosi email korisnika koji se kreira. Polje je obavezno.
 • Titula - Polje u koje se unosi titula korisnika koji se kreira. Polje je obavezno.

Tab Opis -  Polje služi za unos opisa korisnika. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno je opisano u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ).

Opis polja i način na koji ih treba ispravno popuniti su dati u daljem tekstu.

 • Dobavljač - Polje koje se odnosi na dobavljača kome pripada korisnik. Polje je opciono.
 • Početna strana - Polje koje se popunjava u slučaju da treba da kada se uloguje novi korisnik kao početnu stranu prikaže neku drugu stranu u odnosu na standardnu početnu stranu. Polje nije obavezno.
 • Vreme odjavljivanja - Koliko dugo će korisnik moći da se zadrži na panelu dok mu ne istekne sesija, tj. dok se sistem sam ne izloguje. Polje nije obavezno.
 • Ip accesse - Polje koje treba ostavljati prazno pri kreiranju novog korisnika. Ovo polje pamti username poslednjeg korisnika koji je ulogovan na panel.

Uloga - U okviru ovog polja bira se koju će ulogu da ima korisnik koji se kreira. Uloge sa sobom nose različite privilegije u okviru panela. Mogu da se odaberu sledeće uloge:

 • Admin
 • Editor
 • WebShopOperater
 • WebAdmin
 • OnlineManager
 • DataAnalize
Napomena: Više o ulogama možete pronaći u okviru poglavlja Uloge.

Korisnsičko ime - Polje za unos korisničkog imena novog korisnika.

Lozinka - Polje za unos lozinke novog korisnika.

Slika - U okviru ovog dela kreiranja korisnika moguće je postaviti sliku. Detaljni koraci pri ubacivanju slika možete pogledati u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Korak 3: Nakon ispravno popunjenih polja, klikom na dugme sačuvaj, uspešno je kreiran novi korisnik.

Napomena: Da bi korisnik moga da koristi panel neophodno je podesiti Kanal prodaje i Jezike koji se javljaju pri ažuriranju korisnika. Detaljno objašnjenje o podešavanju kanala prodaje i jezika dato je u okviru poglavlja Ažuriranje korisnika.

Ažuriranje korisnika

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog korisnika ( koraci kreiranja novog korisnika detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog korisnika) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju podataka o korisniku. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja podataka o korisniku:

Korak 2: Klikom na ikonicu otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja koja se mogu popuniti pri kreiranju samog korisnika( koraci kreiranja novog korisnika detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog korisnika), s tim što se pri ažuriranju korisnika dobijaju i neke nove mogućnosti kao što su available languages, kanal prodaje,  note, calls, contact person i bank acounts. Prikaz novih tabova koja treba ažurirati dat je na Slikama:

Potrebno je selektovati sve jezike koje korisnik treba da koristi pri upravljanju internet prodavnicom i klikom na dugme Save languages jezici će biti sačuvani.

Sa desne strane nalazi se tabela sa svim jezicima i podacima vezanim za njih. Potrebno je označiti podrazumevajući (default) jezik. Postoje i informacije o datumu kreiranja i datumima izmene jezika. Moguće je aktivirati odnosno deaktivirati jezik kao i obrisati isti.

Potrebno je selektovati sve kanale prodaje koje korisnik treba da koristi pri upravljanju internet prodavnicom i klikom na dugme Save sale channel kanali prodaje će biti sačuvani i prikazani sa desne strane. Takođe, potrebno je obeležiti podrazumevani (default) kanal prodaje. Postoje i informacije o datumu kreiranja i datumima izmene kanala prodaje. Moguće je aktivirati odnosno deaktivirati kanal prodaje kao i obrisati isti.

Korak 4: Klikom na dugme new Note otvara se polje za dodavanje nove napomene prikazan na slici:

Polja koje je potrebno popuniti pri dodavanju nove napomene objašnjeni su u daljem tekstu.

 • Polje naziv - U okviru ovog polja potrebno je uneti naziv napomene.
 • Polje opis - U okviru ovog polja potrebno je uneti opsi napomene.

Korak 5: Klikom na dugme new Note otvara se polje za dodavanje nove napomene prikazan na slici:

Polja koje je potrebno popuniti pri dodavanju novog poziva objašnjeni su u daljem tekstu.

 • Contact person - Polje u koje je potrebno uneti kontakt osobe.
 • Type call - Polje u koje je potrebno uneti tip poziva.
 • Reason for calling - Polje za koje je potrebno odabrati razlog pozivanja.
 • Conclusion - Polje u koje je potrebno uneti zaključak poziva.
 • Komentar - Polje u koje je potrebno po potrebi uneti komentar.
 • Call start - Vreme započinjanja razgovora sa korisnikom.
 • Call end - Vreme završavanja razgovora sa korisnikom.

Korak 6: Klikom na dugme new Bank account otvara se polje za dodavanje novog računa u banci prikazan na slici:

Polja koje je potrebno popuniti pri dodavanju novog poziva objašnjeni su u daljem tekstu.

 • Naziv - Polje u koje je potrebno uneti naziv računa koji se kreira.
 • Račun - Polje u koje je potrebno uneti broj računa koji se kreira.
 • Opis - Polje u koje je potrebno uneti opis računa koji se kreira.

Korak 7: Klikom na dugme sačuvaj, kreiran korisnik će biti ažuriran.

Aktivacija odnosno deaktivacija korisnika

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog korisnika ( koraci kreiranja novog korisnika detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog korisnika) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju korisnika. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se omogućila aktivacija/deaktivacija korisnika:

Korak 3: Ukoliko je korisnik aktivan a potrebno ga je deaktivirati, potrebno je da klikne na  i on će postati što znači da korisnik više nije aktivan. Na isti način ukoliko je korisnik deaktiviran a potrebno ga je aktivirati, potrebno je da se klikne na i on će postati , što znači da je korisnik aktivan. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, korisnik će biti deaktiviran.

Korak 5: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja korisnika..

Uvođenje napomena za određenog korisnika

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog korisnika ( koraci kreiranja novog korisnika detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog korisnika) klikom na ikonicu  može se pristupiti ubacivanju napomena sa datumima vezanim za konkretnog korisnika. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se mogla uneti napomena za korisnika:

Polje se sastoji iz osnovnih podataka o korisniku i datumima na koje mozemo dodavati napomene.

Privilegije korisnika sa admin pravima pristupa, WebShopOperater pravima pristupa, WebAdmin pravima pristupa, OnlineManager pravima pristupa, DataAnalize pravima pristupa

U okviru admin panela postoje četiri prava pristupa. Ona su:

 • Admin
 • Web Shop Operater
 • Web Admin
 • Online manager

Svaki od ovih prava pristupa donosi korisniku panela određene privilegije. U daljem tekstu su opisane privilegije svakog od prava pristupa.

Admin pravo pristupa obuhvata sve module. Korisnik sa Admin pravom pristupa može da pristupa svim modulima u okviru panela.

Sva ostala prava pristupa obuhvataju module:

 • Katalog - proizvodi, dobavljači, kategorije dobavljača, veličine i klasifikacija proizvoda
 • Porudžbine - svi moduli
 • Multimedija - slajderi
 • Poruke - kontak forme, komentari, poruke, podešavanja poruke i obaveštenja
 • Korisnici - javni korisnici, dostupne veličine, promena cene proizvoda, korisnici
 • Lokalizacija - gradovi
 • Podešavanja - generalna podešavanja,redirekcija i sinhronizacija sa ERP sistemom

Promena prava pristupa korisnicima

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog korisnika ( koraci kreiranja novog korisnika detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog korisnika) klikom na ikonicu   može se pristupiti ažuriranju podataka o korisniku. 

Korak 3: Da bi se promenila prava pristupa kreiranom korisniku potrebno je da se u okviru polja za podešavanja korisnika odabere željeno pravo pristupa. Na slici je prikazano polje u okviru koga je moguće promeniti prava pristupa:

Korak 4: Nakon odabira nove uloge potrebno je kliknuti na dugme Sačuvaj. 

Promena sifre i korisničkog imena

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog korisnika ( koraci kreiranja novog korisnika detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog korisnika) klikom na ikonicu   može se pristupiti ažuriranju podataka o korisniku. 

Korak 3: Da bi se promenila lozinka ili krisničko ime kreiranom korisniku potrebno je da se u okviru polja za lozinku i/ili korisničko ime unesu željene vrednosti. Na slici je prikazano polje u okviru koga je moguće promeniti lozinku i korisničko ime:

Korak 4: Nakon promene lozinke i/ili korisničkog imena potrebno je kliknuti na dugme Sačuvaj.