Knjiženje pazara

Knjiženje pazara

Knjiženje pazara

Modul za Knjiženje pazara služi za knjiženje svih prihoda ostvarenih preko web shop-a. Knjiženje pazara se uglavnom radi na dan ukoliko je to moguće i ukoliko postoje stavke koje treba proknjižiti. 

U okviru ovog modula je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Knjiženje pazara potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Knjiženje pazara kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Knjiženje pazara, korisniku se prikaže modul u okviru kog se vrši knjiženje pazara kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Nova porudžbina - omogućava brzi pristup kreiranju nove porudžbine
  • Porudžbine - omogućava pristup svim kreiranim porudžbinama
  • Praćenje pošiljke - omogućava pristup praćenju pošiljke
  • Pregled pazara - omogućava pristup polju za pregled pazara
  • Podešavanja - pristup polju za podešavanjima
 2. Filteri - omogućavaju odabir datuma knjiženja pazara.
 3. Omogućava prikaz izveštaja o pošiljkama
 4. Polje za kreiranje izveštaja
 5. Tabela za pregled i prikaz proknjiženih stavki pazara

U okviru tabele za prikaz proknjiženih stavki pazara nalaze se informacije o stavkama i to:

 • ID - Kolona koja daje informaciju o jedinstvenom identifikatoru knjiženja 
 • Ukupno - Kolona koja daje informaciju o ukupnom iznosu koji se knjiži
 • Datum knjiženja - Kolona koja daje informaciju o datumu knjiženja
 • Datum od, Datum do Kolona koja daje informaciju o tome kada su pošiljke proknjižene
 • Način slanja - Kolona koja daje informaciju o načinu slanja
 • Naziv fajla - Kolona koja daje informaciju o nazivu fajla koji je kreiran pri knjiženju
 • Korisnik kreirao - Kolona koja daje informaciju o korisniku koji je izvršio knjiženje
 • Datum kreiranja - Kolona koja daje informaciju o datumu kreiranja izveštaja
 • Stornirano - Kolona koja daje informaciju o tome da li je knjiženje stornirano ili ne

Knjiženje pazara se odvija u sledećim koracima

 

Knjiženje pazara

Napomena: Proces knjiženja pazara počinje da se izvršava tek kada se dobije obaveštenje da kupac preuzme robu!

Korak 1: Kako bi korisnik mogao da proveri da li je dostavljena roba kupcu potrebno je da pristupi modulu Pozivnice porudžbina (više o samim pozivnicama možete pročitati u okviru poglavlja Pozivnice porudžbina) potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Pozivnice porudžbina kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon odabira modula pozivnice porudžbina, u okviru tabele za prikaz svih kreiranih pozivnica potrebno je obeležiti polje D što znači da je roba dostavljena. Na slici je prikazana kolona u okviru koje je potrebno obeležiti da je roba dostavljena:

Korak 3: Nakon čekiranja kolone D - dostavljeno može se pristupiti knjiženju pazara. Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Knjiženje pazara potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Knjiženje pazara kao što je prikazano na Slici:

Korak 4: Nakon pristupa modulu za knjiženje pazara potrebno je odabrati datum u okviru filtera. Veoma je važno da datum početka knjiženja bude odmah nakon poslednjeg odrađenog knjiženja. Period za koji se vrši knjiženje moguće je odabrati u okviru filtera kao što je prikazano na slici:

Korak 5: Nakon odabira perioda za koji će se vršiti knjiženje u polju za izveštaj će se prikazati sve porudžbine koje su spremne za knjiženje kao što je prikazano na slici:

Nakon toga u desnom uglu je potrebno kliknuti na dugme za kreiranje izveštaja kako bi se kreirao izveštaj.

Korak 6: Kada se izvrši kreiranje izveštaja u okviru tabele za prikaz knjiženja pojaviće se novi red koji će predstavljati današnje knjiženje. 

Napomena: Knjiženje pazara je moguće izvršiti samo za porudžbine koje je kurir preuzeo. Međutim, ukoliko postoje porudžbine koje nije preuzeo kurir a ipak su isporučene one se mogu proknjižiti samo je potrebno pre knjiženja podesiti vrednost polja kao što je objašnjeno u daljem tekstu.

Korak 1: Potrebno je pristupiti modulu Pozivnice porudžbina kao što je prikazano na slici:

Korak 2: U okviru pozivnica porudžbina potrebno je pronaći porudžbinu koju je potrebno proknjižiti. Potom je potrebno čekirati polje prikazano na slici:

 

Korak 3: Nakon dodeljivanja statusa da je porudžbina isporučena moguće je izvršiti knjiženje pazara.