Access Role

Access Role

Access Role

Modul Prava pristupa služi za dodelu prava pristupa ulogama kreiranim u okviru modula Uloga. Ovaj modul služi da se omoguči pristup ili zabrani pristup određenim ulogama na sajtu određenim modulima i funkcionalnostima na sajtu. Ključ za dodelu ili ukidanje prava pristupa se svodi na osnovu sledecih podataka:
ULOGA - MODUL - AKCIJA: ima prava pristupa ili nema. Sve se svodi na to da posmatrana uloga, na određenom modulu za konkretnu funkcionalnost ima pristup ili nema pristup.

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Acceess Role potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Acceess Role kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Prava pristupa, korisniku se prikaže modul za pregled i pretagu kreiranih uloga i njihovih prava kao što je prikazano na sledećoj Slici:

  1. Lista svih modula od kojih je potrebno odabrati one kojima korisnik sa određenom ulogom ima pristup. Odabirom bilo kog od modula izlistavaju se funkcionalnosti u okviru tog modula u odnosu na ulogu i status da li određena uloga ima prava pristupa toj funkcionalnosti ili ne. Ukoliko određena uloga nema pravo pristupa, funkcionalnost određenog modula biće obojena crvenom bojom, dok ukoliko ima pravo pristupa funkcionalnost će biti obojena zelenom bojom.
  2. Odabrana prava pristupa po ulogama

Dodeljivanje prava pristupa 

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Prava pristupa potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Prava pristupa kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreirane uloge u okviru modula Uloga (koraci kreiranje nove uloge možete pročitati u okviru poglavlja Kreiranje nove uloge) ona će biti izlistana u okviru prikaza prava pristupa kao što je prikazano na slici:

Kreirana test uloga u okviru modula Uloga inicijalno nema prava pristupa ni jednom modulu. To se može videti tako što su svi crvene boje. 

Korak 3: Da bi se omogućilo pravo pristupa nekom modulu i njegovim funkcionalnostima potrebno je odabrati modul klikom na željeni modul u okviru liste svih modula što je prikazano na slici:

Korak 4: Nakon odabira modula u okviru odabranih uloga definiše se da li ima pravo pristupa ili ne. Ukoliko je funkcionalnost modula obojena crvenom bojom to znači da korisnici sa tom ulogom nemaju pravo pristupa. Ukoliko je pak zelene boje, onda korisnici mogu da koriste određenu funkcionalnost u okviru modula. Da bi se omogućilo da korisnici određene uloge imaju pravo pristupa potrebno je samo kliknuti na određenu funkcionalnost i ona će postati zelene boje. Ukoliko pak treba zabraniti pravo pristupa određenoj funkcionalnosti korsinicima sa određenom ulogom, takođe klikom na nju moguće je onemogućiti pravo pristupa.